Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2011 In Waray-Waray

Tugon ha petsa Enero 02, 2011 "Hinigugma ko na mga anak; Yana nga adlaw tinatawag ko kamo na makuig-usa kan Hesus, na Anak ko. Nag a-ampo an kinag-anak na kasing-kasing ko na ma-sabtan niyo na kamo an pamilya han Diyos. Pa-agui han espiritu-hanon ngan libre na pag-huhunahuna hatag ha iyo han Langit-non na Amay, tinawag kamo para mahibaro-an niyo an katinu-oran, an ka ma-upay o iton ka mara-ut. Hina-ut unta na an pag-ampo ngan pag pu-asa mag-abre han iyo mga kasing-kasing ngan maka-bulig ha iyo maka-diskubre han Langit-non na Amay pa-agui han Anak ko. Ha ka didiskubre niyo han Amay, an kinabuhi niyo i-diderecho pag-tupad hiton kabobot-on han Diyos ngan pag-tuman han Diyos-non na pamilya, pa-agui han gusto han Anak ko. Di-re ko kamo babaya-an na kamo-kamo la dida hi-ne nga dalan. Salamat ha iyo." An pamati ni Mirjana puede niya sid-ngon an aton Mahal na Birhen na: 'Kami ngatanan nakanhi ha imo dara an amon mga kakuri-an ngan mga krus. Hinahangyo namon, buligui kami.' Guin alsa han Mahal na Birhen an iya mga kamot ha direksyon namon ngan nag-siring: "Abrehi an iyo mga kasing-kasing ha akon. Ihatag an iyo mga kakuri-an ha akon. Bubulig an Nanay."


Tugon ha petsa Enero 25, 2011 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw liwat, a-anhi ako ha iyo tinatan-aw ngan benebendisyunan ko kamo, ngan di-re ako nawawad-an hin pagla-um na i-ne nga kalibutan mag babag-o para ha ka-upayan ngan an kalinaw mag ha-hadi sulod hiton mga kasing-kasing han katawhan. An kalipay mag-titikang pag-hadi ha kalibutan tungod kay inabrehan niyo an iyo mga kalugaringon ha tawag ko ngan ha pag-higugma han Diyos. Guin babag-o han Espiritu Santo an kadam-an nga nag-balos pag-siring han ira 'Oo'. Sanglit, gusto ko i-pulong ha iyo na: salamat han iyo pag-tagad hi-ne nga tawag ko." 01/25/2011

Tugon ha petsa Pebrero 02, 2011 "Hinigugma ko na mga anak; guin papalibutan niyo ako, sigue an biling niyo hin ma a-agui-an, nag-bibiling kamo hin katinu-oran pero nakakalimutan niyo an pinaka- importante, nakakalimutan niyo an pag-ampo na tama. Damo an guin pupulong han mga im-im niyo, pero an espiritu niyo waray balati-an hito. Kalalakat niyo ha kasiruman, guin hunahuna niyo an Diyos basi han iyo ideya, di-re basi kon ano gud Hiya dida han Iya pag-higugma. Mga anak, an tama na pag-ampo amo an tikang ha i-larum han iyo kasing-kasing, tikang han iyo kakuri-an, tikang han iyo kalipay, tikang han iyo pag-biling hin pasaylo han mga sala. Amo i-ne an pa-agui para mahibaro-an niyo an tinu-od na Diyos ngan, dida hi-ne, an iyo kalugaringon, tungod kay hinimo kamo oyon ha Iya. Dadad-on kamo han pag-ampo ngadto pag-tuman han gusto ko, pag-tuman han misyon ko din-he ha iyo, na amo an mahi-usa an pamilya han Diyos. Salamat ha iyo." Benedisyunan han aton Mahal na Birhen an tanan nga na-didto, nagpasalamat hiya ha ira ngan nagtawag na ig-ampo an mga pade. 02/02/2011

Tugon ha petsa Pebrero 25, 2011 "Hinigugma ko na mga anak! Nag-mamata na an natural na hinimo han Diyos ngan, dida ha kakahoyan, kita na an una nga mga udlot na mag-dadara hin pinaka-mahusay na bukad ngan bunga. Gusto ko na, kamo liwat mga anak, mag-trabaho pag bag-o hin kinabuhi ngadto ha pagka Diyos-non ngan mag-testigo dida hit iyo kinabuhi para an iyo ehemplo mahimo na senyal ngan pag-enganyo han iba na mag bag-o pagka Diyos-non. A-anhi ako ha iyo ngan, ha atbang han Anak ko na hi Hesus, ihahangyo ko an iyo pag bag-o hin kinabuhi ngadto ha pagka Diyos-non. Salamat han iyo pag-tagad hi-ne nga tawag ko." 02/25/2011

Tugon ha petsa Marso 02, 2011 "Hinigugma ko na mga anak; Dako an pag antos han kinag-anak na kasing-kasing ko katatan-aw han akon mga anak na sigue waray hunong na inu-una pa adton para ha katawhan imbes na iton para ha Diyos; ha akon mga anak na, bisan a-ada palibot nira an tanan ngan bisan pa guin padad-an na hira hin damo na senyales, nag-huhunahuna pa guihapon na lumakat nga di-re upod an Anak ko. Di-re puede! Nag-lalakat hira tikadto ha waray katapusan ngan waray katalwasan. Amo i-ne nga guin titirok ko kamo na mga andam mag-abre han iyo kasing-kasing ha akon, kamo na andam mag-apostoles han akon gugma par buligan niyo ako; para dida ha pag-bubuhi niyo han higugma han Diyos, mahimo kamo unta na ehemplo hadton di pa ma-aram hi-ne. Hina-ut unta na an pag pu-asa ngan pag-ampo mag-hatag hin kusog ha iyo ngan benebendisyunan ko kamo hit akon kinag-anak na bendisyun ha ngaran han Amay, ngan han Anak, ngan han Espiritu Santo. Salamat ha iyo." Masulob-on hin duro an aton Mahal na Birhen. 03/02/2011


Tinu-ig na Pagpapakita kan Mirjana - Marso 18, 2011

An pinakita-an na hi Mirjana Dragicevic-Soldo nagka-ada hin pag-papakita tikang han Hunyo 24, 1981 hasta Disyembre 25, 1982. Didto han katapusan na inadlaw na pag-papakita, guin tagan hiya an aton Mahal na Birhen han ika-napulo na tugon-sekreto, ngan guin sidngan hiya na usa ka beses kada tu-ig hiya mag-papakita, ha petsa 18 han Marso. Amo i-ne an nahitabo tinu-ig tikang hadto. Yukot-yukot na deboto an nag-tirok ha pag-ampo han Rosaryo didto han 'Azul na Krus'. An pag-papakita inabot tikang ha 13:46 hasta 13:50 (1:46 hasta 1:50 ha kulop oras didto)

"Hinigugma na anak ko! A-anhi ako ha iyo ha ngaran han kinadak-on na Gugma, ha ngaran han mahal na Diyos, nga nakanhi harani ha iyo pa-agui han Anak ko ngan nag-pakita ha iyo han tinu-od na pag-higugma. Gusto ko dad-on kamo pag-una ha dalan han Diyos. Gusto ko tudro-an kamo han tinu-od na pag-higugma para makita i-ne dida ha iyo hadton mga iba, para makita niyo i-ne dida ha iba, para mahimo kamo na bugto nira ngan para makita nira dida ha iyo an usa nga maloloy-on na bugto. Mga anak, ayaw kahadlok pag-abre han iyo mga kasing-kasing ha akon. Upod an kinag-anak na pag-higugma, ipapakita ko ha iyo an akon guin papamulat tikang ha kada usa ha iyo, an pamulat ko ha akon ma apostoles. Upod kamo ha akon. Salamat ha iyo."


Tugon ha petsa Marso 25, 2011 "Hinigugma ko na mga anak! Ha espesyal na pa-agui yana nga adlaw, gusto ko tawagon kamo na magbag-o hin kinabuhi ngadto ha pagka Diyos-non. Yana nga adlaw, hina-ut unta na an bag-o na kinabuhi mag-tikang na ha sulod han iyo kasing-kasing. Mga anak, gusto ko makita an pag-siring niyo nga 'Oo', ngan hina-ut unta an kinabuhi niyo mag-malipayon na pag-buhi han kabobot-on han Diyos kada segundo han kinabuhi niyo. Ha espesyal na pa-agui yana nga adlaw, benebendisyunan ko kamo dara an kinag-anak na bendisyun ko hin kalinaw, higugma ngan pakig-usa sulod han akon kasing-kasing ngan dida ha kasing-kasing han Anak ko na hi Hesus. Salamat han iyo pag-tagad hi-ne nga tawag ko." 03/25/2011


Tugon han aton Mahal na Birhen kan Mirjana ha petsa Abril 02, 2011

"Hinigugma ko na mga anak; Upod an kinag-anak na pag-higugma, gusto ko abrehan an kasing-kasing han kada usa ha iyo ngan tudro-an kamo han personal na pakig-usa ha Amay. Para ma-karawat i-ne, kinahanglan masabtan niyo na importante kamo ha Diyos ngan tinatawag Niya an kada usa ha iyo. Kinahanglan ma-intendihan niyo na an iyo pag-ampo usa nga pakig-himangraw hin anak ngan han iya Amay; na higugma iton pa-agui - pag-higugma ha Diyos ngan han iyo harani. Mga anak, iton pag-higugma nga di-re natatapos, higugma nga nag-titikang ha katinu-oran ngan a-abot ha katapusan. Sunod ha akon, mga anak, para iton iba liwat, pag-kita nira hiton katinu-oran ngan pag-higugma dida ha iyo, mag-sunod unta ha iyo. Salamat ha iyo."

Guin otro han aton Mahal na Birhen an tawag ha aton na ig-ampo an mga magbarantay (mga pade) ngan nag-siring hiya: "May-ada hira espesyal na puesto sulod han akon kasing-kasing. Hira mga representante han Anak ko."


Tugon ha petsa Abril 25, 2011 "Hinigugma ko na mga anak! Mintras na guin hahatag an pinaka-mahusay na kolor hiton tu-ig tikang han natural na himo han Diyos, tinatawag ko kamo na mag-testigo pa-agui hiton iyo kinabuhi ngan mag-bulig maka-harani an an mga iba ha akon Imakulada na Kasing-kasing, para an kalayo han pag-higugma ha Kahitas-on mag-saringsing sulod han ira mga kasing-kasing. A-anhi ako upod niyo ngan waray hunong an akon pag-ampo para ha iyo na iton kinabuhi niyo mahimo unta na salamin han Langit din-he ha tuna. Salamat han iyo pag-tagad hi-ne nga tawag ko." 04/25/2011

Tugon ha petsa Mayo 02, 2011 "Hinigugma ko na mga anak; Guin susugo ako han Diyos Amay para i-tudro ha iyo an dalan pagka-salba, tungod kay gusto Niya, mga anak, i-salba kamo ngan di-re i-kondena. Amo i-ne nga, komo nanay, guin titirok ko kamo ha palibot ko, tungod na, dara an akon kinag-anak na pag-higugma, gusto ko mag-bulig mawara ha iyo an hugaw dara han iyo guin agui-an ngan mag- tikang hin iba ngan bag-o na pagka-buhi. Tinatawag ko kamo na mabanhaw dida ha Anak ko. Upod an pag-kumpisal han mga sala, isalikway an tanan na nagpa-harayo ha iyo ngan han Anak ko, nagpa-bakante ngan nag-pakyas han kinabuhi niyo. Mag-pulong han iyo kinasing-kasing na 'Oo' ha Amay ngan sugdi pag-lakat ha dalan pagka-salba na amo an guin tatawag Niya ha iyo pa-agui han Espiritu Santo. Salamat ha iyo. Espesyal ko na pinag a-ampo an mga magbarantay (mga pade), para buligan hira han Diyos na mag-tupad ha iyo dara an bug-os na kasing-kasing." 05/02/2011

Tugon ha petsa Mayo 25, 2011 "Hinigugma ko na mga anak! An pag-ampo ko yana nga adlaw para ha iyo ngatanan nga nagbibiling hin grasya pagbag-o hin kinabuhi ha pagka Diyos-non. Nag-tutuktok kamo ha porta han kasing-kasing ko, pero waray niyo updi hin pagla-um ngan pag-ampo, a-ada hin sala, ngan waray an Sakramento han Paghi-usa balik ha Diyos. Baya-i iton sala ngan mag-disisyun, mga anak, para ha pagka-santohanon. Dida la hi-ne nga pa-agui ako makaka-bulig ha iyo, mabati-an an pag-ampo niyo ngan makaka-hangyo atbang han Kahitas-on. Salamat han iyo pag-tagad hi-ne nga tawag ko." 05/25/2011

Tugon ha petsa Hunyo 02, 2011 "Hinigugma ko na mga anak! Mintras na tinatawag ko kamo ha pag-ampo para hadton di pa ma-aram han pag-higugma han Diyos, kon tatan-aw kamo ha iyo kasing-kasing, masasabtan niyo na kadam-an ha iyo an akon guin papasabtan. Ha abre nga kasing-kasing, paki-ana ha kalugaringon kon gusto niyo an Diyos na buhi o kon gusto niyo wad-on Hiya ngan mabuhi nala kamo ha iyo kagustohan. Tan-aw palibot, mga anak, ngan kita-a kon tika-in an kalibutan, an kalibutan nga nag-huhuna-huna himo-on an tanan puera an Amay, ngan sigue-lakat ha kasiruman han tentasyun. Hinahalad ko ha iyo an hayag han katinu-oran ngan an Espiritu Santo. Oyon ha plano han Diyos, a-anhi ako para mag-bulig ha iyo makaptan an Anak ko - an Iya Krus ngan Pagka-banhaw - na magda-ug Hiya ha kasing-kasing niyo. Komo nanay, gusto ko ngan nag a-ampo ako para hiton pakig-usa niyo ha akon Anak ngan an Iya mga guin himo. A-anhi ako upod niyo; mag-disisyun kamo. Salamat ha iyo." 06/02/2011

Tugon ha petsa Hunyo 25, 2011 "Hinigugma ko na mga anak! Updi ako magpa-salamat ha Kahitas-on na a-anhi ako upod niyo. Malipayon an akon kasing-kasing ka tatan-aw han higugma ngan kalipay ha pag-bubuhi niyo han akon mga tugon. Damo ha iyo an nag-balos ha akon, pero nag-huhulat ngan nag-bibiling ako han tanan na kasing-kasing na nangaturog para pukawon hira han kapiraw dara hiton di-re nira pag tu-o. Mga anak, pakadi harani ha akon Imakulada na Kasing-kasing para u-una ako pag-dara ha iyo ngatanan ngadto ha waray katapusan. Salamat han iyo pag-tagad hi-ne nga tawag ko." 06/25/2011


Tinu-ig na Pagpapakita kan Ivanka - Hunyo 25, 2011

An pinagpakita-an na hi Ivanka Ivankovic-Elez nagka-ada han iya regular nga tinu-ig na pinagpapakita-an ha petsa Hunyo 25, 2011. Han katapusan na pag-pakita ha iya hadton Mayo 7, 1985, guin tagan hiya han aton Mahal na Birhen han ika-napulo na tugon-sekreto ngan guin sidngan hiya na pagpapakita-an hiya usa ka beses kada tu-ig dida han anibersaryo han mga pag-papakita. Amo i-ne an nahitabo liwat yana nga tu-ig.

An pag-pakita, nga inabot hin 8 ka minuto, nahitabo didto han balay-pamilya nira Ivanka. An pamilya ni Ivanka la an nadidto han pag-pakita. Han tapos na an pag-pakita, nagsiring hi Ivanka na: 'An aton Mahal na Birhen nag-pulong ha akon bahin han pinaka-una nga tugon-sekreto ngan, ha pag-tatapos, nagsiring hiya: "Hinigugma ko na mga anak, karawata an akon kinag-anak na bendisyun."


Tugon ha petsa Hulyo 02, 2011 "Hinigugma ko na mga anak; yana nga adlaw tinatawag ko kamo ha makuri ngan masakit na pitad pakig-usa niyo ha Anak ko. Tinatawag ko an iyo kompleto pag-amin ngan pag-kumpisal han mga sala, an pag-pupuro. Iton di-re puro na kasing-kasing di-re makaka-sulod ha Anak ko ngan di-re makaka-upod ha Anak ko. Iton di-re puro na kasing-kasing di-re makaka-hatag hin bunga han pag-higugma ngan pakig-usa. Iton di-re puro na kasing-kasing di-re makaka-himo hin asya ngan matadong na mga butang; di-re ehemplo hiton kahusay han pag-higugma han Diyos ha nakapalibot hito ngan han di-re pa ma-aram hi-ne nga gugma. Kamo, mga anak, nag-titirok palibot ko puno hin kalipay ngan kagustuhan, ngan hina-hangyo ko ha Ma-upay na Amay na, pa-agui han Espiritu Santo, ibutang an Anak ko - an pagsarig, dida sulod hiton iyo guin puro na nga mga kasing-kasing. Mga anak, sundi ako, upod ha akon. Ha pag-tatapos han aton Mahal na Birhen, guin pakita niya an kasiruman dida ha banda wala niya ngan, ha banda tu-o, Krus na may hayag-bulawan." 07/02/2011

Tugon ha petsa Hulyo 25, 2011 "Hinigugma ko na mga anak! Hina-ut na yana nga panahon, himo-on niyo na oras hin pag-ampo ngan kahilom. Ipa-diskanso an iyo lawas ngan espiritu, hina-ut unta na a-ada hira ha pag-higugma han Diyos. Tugoti ako, mga anak, na dad-on kamo pag-una, abrehi an iyo mga kasing-kasing ha Espiritu Santo para an tanan na maupay dida ha sulod niyo mag-udlot unta ngan mag-bunga hin ginatos ka damo. Mag-tikang ngan mag-undang kada adlaw hin kinasing-kasing na pag-ampo. Salamat han iyo pag-tagad hi-ne nga tawag ko." 07/25/2011

Tugon ha petsa Agosto 02, 2011 "Hinigugma ko na mga anak; Yana nga adlaw tinatawag ko kamo ha otro na pagka-tawo dida ha pag-ampo ngan, pa-agui han Espiritu Santo, mahimo kamo na bag-o na katawhan upod an Anak ko; katawhan na ma-aram na kon mawara ha ira an Diyos, mawawara hira; katawhan na ma-aram na basta upod nira an Diyos, bisan pa a-ada hira ha tanan na kakuri-an ngan pag-antos, may nag-babantay ha ira ngan masasalba hira. Tinatawag ko na mag-tirok kamo ngadto ha pamilya han Diyos para pakusgon kamo hiton kakusog han Amay. Kon tagsa-tagsa, mga anak, di-re niyo mapupugong an mara-ut na gusto mag-tikang pag-hadi ngan pag-guba hi-ne nga kalibutan. Pero, oyon ha kabobot-on han Diyos, an tanan katigum upod an Anak ko, mahihimo niyo an pagbag-o hiton ngatanan ngan pag-bulong han kalibutan. Tinatawag ko kamo ha bug-os ngan kinasing-kasing na pag-ampo para han iyo magbarantay, tungod kay hira guin pili han Anak ko. Salamat ha iyo." 08/02/2011

Tugon ha petsa Agosto 25, 2011 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw tinatawag ko kamo na mag-ampo ngan mag pu-asa para han akon mga intensyun, tungod kay gusto gub-on ni Satanas an akon plano. Dida hi-ne, nag-tikang ako hi-ne nga parokya ngan guin imbita ko an bug-os na kalibutan. Damo an nag-tagad ngan nag-balos han akon tawag, pero mas damo pa an di-re gusto maka-bati o mag-karawat han tawag ko. Sanglit, kamo nga nagsiring an iyo 'Oo', magma dig-on ngan magma-disidido. Salamat han iyo pag-tagad hi-ne nga tawag ko." 08/25/2011

Tugon ha petsa Septembre 02, 2011 "Hinigugma ko na mga anak; Upod an bug-os na kasing-kasing ngan kalag ko puno hin pag-sarig ngan pag-higugma ha Langit-non na Amay, guin hatag ko ha iyo an Anak ko ngan hinahatag ko Hiya pag-otro ha iyo. Guin dara han Anak ko kamo, mga katawhan ha bug-os na kalibutan, para mahibaro-an niyo iton usa la nga tinu-od na Diyos ngan an Iya pag-higugma. Guin dara kamo Niya ha dalan katinu-oran ngan guin himo kamo na kabugto-an Niya. Sanglit, mga anak, ayaw sudoy bisan nga-in, ayaw i-sara an iyo kasing-kasing atbang han katinu-oran, pagla-um ngan pag-higugma. Iton ngatanan palibot niyo a-agui la ngan i-ne ngatanan mahuhulog magsa-sarang, iton himaya la han Diyos amo an mabibilin. Sanglit, isalikway iton ngatanan nga nagpapa-harayo ha iyo ngan han Guino-o. Hiya la an daygon niyo, tungod kay Hiya la an tu-od na Diyos. A-anhi ako ha iyo ngan magpapa-bilin upod niyo. Espesyal ko na guin a-ampo an mga magbarantay na unta angay gud hira na mga representante han Anak ko ngan unta dad-on kamo pag-una upod an higugma ha dalan han katinu-oran. Salamat ha iyo." 09/02/2011

Tugon ha petsa Septembre 25, 2011 "Hinigugma ko na mga anak! Tinawag ko kamo para himo-on niyo ngatanan i-ne nga panahon na oras hin pag-titestigo. Kamo, nga nabubuhi dida han pag-higugma han Diyos ngan naka-suway na pag-karawat han Iya mga regalo, mag-testigo bahin hi-ne pa-agui hiton iyo mga pulong ngan kinabuhi na unta ma-ikalipay ngan maka-enganyo hadton iba ha pag-sarig. A-anhi ako ha iyo ngan porsiguedo mag-hangyo para ha iyo ngatanan atbang ha Diyos na an pag-sarig niyo permi unta buhi ngan malipayon, ngan a-ada ha gugma han Diyos. Salamat han iyo pag-tagad hi-ne nga tawag ko." 09/25/2011


Tugon ha petsa Oktubre 02, 2011 "Hinigugma ko na mga anak; Yana nga adlaw liwat, tinatawag kamo han kinag-anak na kasing-kasing ko ha pag-ampo, ha personal na relasyon niyo ha Diyos-Amay, ha malipayon na pag-ampo ha Iya. Di-re harayo ha iyo an Diyos-Amay ngan di-re Hiya estranghero ha iyo. Nag-pakita Hiya han Iya Kalugaringon ha iyo pa-agui han Anak ko ngan guin tagan kamo hin Kinabuhi na amo an Anak ko. Sanglit, mga anak, ayaw pag-tugyan ha mga tentasyun na gusto mag-bulag ha iyo ngan han Diyos-Amay. Mag-ampo! Ayaw pag-probar pagka-ada hin mga pamilya ngan mga sosyedad na waray Hiya. Mag-ampo! Mag-ampo na baha-on unta kamo hin kaupayan nga nag-titikang la ha Anak ko, na Amo an sinsero na kaupayan. Iton mga kasing-kasing na puno hin kaupayan amo la an makaka-intende ngan makaka-karawat han Diyos-Amay. Padayun ako na u-una pag-dara ha iyo. Ha espesyal na pa-agui, nag-hahangyo ako ha iyo na di-re niyo husgahan an iyo mga magbarantay. Mga anak, nakalimot ba kamo na an Diyos-Amay amo an nag-tawag ha ira? Mag-ampo! Salamat ha iyo." 10/02/2011

Nag-siring hi Mirjana: Waray pa ako guin sidngan, pero ma-aram ba kamo, mga kabugto-an, na an Inay han Diyos mismo an nakanhi ka-upod naton? An kada usa ha aton magpaki-ana unta ha kalugaringon na: "Katungod mo ba i-ne?" Na-sisiring ko i-ne kay makuri ha akon na makita Hiya (Aton Mahal na Birhen) na a-ada hin kahapdos, tungod kay an kada usa ha aton sigue an pag-biling hin usa ka milagro, pero di-re gusto mag-himo hin usa nga milagro dida sulod han iya kalugaringon.


Tugon ha petsa Oktubre 25, 2011 "Hinigugma ko na mga anak! Tinatan-aw ko kamo ngan sulod han iyo mga kasing-kasing di-re ko nakikita an kalipay. Yana nga adlaw, gusto ko ihatag ha iyo an kalipay hadton Nabanhaw, na dad-on kamo Niya unta ngan gakuson kamo upod an Iya pag-higugma ngan pag-palangga. Hinihigugma ko kamo ngan guin a-ampo ko hin waray hunong atbang han Anak ko na hi Hesus, an pag babag-o hin kinabuhi niyo ngadto ha pagka-santohanon. Salamat han iyo pag-tagad hi-ne nga tawag ko." 10/25/2011

Tugon ha petsa Nobyembre 02, 2011 "Hinigugma ko na mga anak, waray kamo baya-i han Amay na kamo-kamo la. Di-re masusuklan an pag-higugma Niya, an pag-higugma nga nag-dadara ha akon nganhi ha iyo para buligan kamo mahibaro ha Iya, para, pa-agui han Anak ko, puede niyo tawagon Hiya na 'Amay' ha kinasing-kasing na tawag; para mahi-usa kamo na katawhan ha pamilya han Diyos. Pero, mga anak, ayaw kalimot nga di-re kamo a-anhi ha kalibutan para la han iyo kalugaringon, ngan di-re ko kamo guin tatawag tungod la ha iyo. An mga nag-susunod ha Anak ko, guin-huhunahuna nira an bugto dida kan Kristo sugad ha ira, ngan di-re hira ma-aram mag-malamot. Amo i-ne na gusto ko mahimo kamo na hayag han Anak ko para nga, an di pa ma-aram han Amay - an a-ada nag-susudoy ha sirum han sala, waray pag-laum, ka-hapdi ngan ka-mingaw - hayagan niyo unta an dalan ngan, dida ha kinabuhi niyo, mapakita niyo ha ira an pag-higugma han Diyos. A-anhi ako upod niyo. Kon a-abrehan niyo an iyo mga kasing-kasing, u-una ako pag-dara ha iyo. Ino-otro ko an pag-tawag ha iyo: mag-ampo para han iyo mga magbarantay. Salamat ha iyo." 11/02/2011

Tugon ha petsa Nobyembre 25, 2011 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw, gusto ko tagan kamo hin pagla-um ngan kalipay. An ngatanan palibot niyo, nagdadara ha iyo ngadto ha kalibutan-on na mga butang pero gusto ko mag-una pag-dara ha iyo ngadto ha panahon hin grasya, para dida hi-ne nga panahon, mapaharani unta kamo ngatanan ha Anak ko, na tugwayan kamo Niya ngadto han Iya pag-higugma ngan an waray katapusan na kinabuhi, na amo an pamalandong han kada kasing-kasing. Kamo, mga anak, mag-ampo ngan hina-ut unta na i-ne nga panahon mahimo na panahon hin grasya para ha kalag niyo. Salamat han iyo pag-tagad hi-ne nga tawag ko." 11/25/2011

Tugon ha petsa Disyembre 02, 2011 "Hinigugma ko na mga anak, komo nanay, a-anhi ako ha iyo para, upod an akon pag-higugma, pag-ampo ngan ehemplo, makabulig unta ako na himo-on kamo usa nga liso han ti-abot na panahon, liso na tutubo ngadto ha pagka madig-on na puno hin kahoy na iton iya mga sanga a-abot ha bug-os kalibutan. Para kamo mahimo na liso han ti-abot na panahon, liso hin pag-higugma, mangaro kamo hin pasaylo ha Amay para ha iyo kalugaringon, para han iyo mga pag-kulang o adton di niyo nahimo abot yana. Mga anak, iton puro la na kasing-kasing, na waray pinapas-an na sala, an makaka-abre han kalugaringon ngan an tinud-anon na mga mata amo la an makaka-kita ha dalan na gusto ko kamo dad-on. Kon ma-aram na kamo hi-ne, mababalati-an niyo an higugma han Diyos - ihahatag i-ne (na regalo) ha iyo. Kahuman, ire-regalo liwat niyo i-ne ha iba komo liso han pag-higugma. Salamat ha iyo." 12/02/2011

Tugon ha petsa Disyembre 25, 2011 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw liwat, dara ko ha iyo an kugos ko na Anak na hi Hesus, para tagan kamo Niya han Iya kalinaw. Mag-ampo, mga anak, ngan mag-testigo para dida ha sulod han kada kasing-kasing, di-re an pang-tawo kundi an kanan Diyos na kalinaw an mag-permi, an kalinaw na waray bisan hin-o makaka-guba. I-ne an kalinaw ha kasing-kasing na guin hahatag han Diyos ha mga hinihigugma Niya. Dida han iyo pagka-bunyag, kamo ngatanan, ha espesyal na pa-agui, mga tinawag ngan hinigugma, sanglit mag-testigo ngan mag-ampo na mahimo unta kamo na pahalaba han akon mga kamot din-hi ha kalibutan na nangangandoy han Diyos ngan hin kalinaw. Salamat han iyo pag-tagad hi-ne nga tawag ko." 12/25/2011


Tinu-ig na Pagpapakita kan Jakov ha petsa Disyembre 25, 2011

Hadton katapusan na pagpapakita kan Jakov Colo ha Septembre 12, 1998, guin sidngan hiya han aton Mahal na Birhen na magkaka-ada hiya hin usa na pagpapakita kada tu-ig, ha kada Disyembre 25, adlaw han Pasko. Amo liwat i-ne an nahitabo yana nga tu-ig. An pagpapakita nag-tikang ha 3:30 ha kulop ngan inabot hin 11 ka minuto. An tugon han aton Mahal na Birhen kan Jakov:

"Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw, ha espesyal na pa-agui, gusto ko kamo dad-on ngadto ngan ihatag ha akon Anak. Mga anak, abre-hi an iyo mga kasing-kasing ngan tugoti hi Hesus na matawo dida ha sulod niyo, tungod kay amo la i-ne nga pa-agui, mga anak, na mahihibaro-an niyo an iyo bag-o na pagka-tawo ngan makaka-lakat kamo, upod ni Hesus dida han iyo mga kasing-kasing, ngadto ha dalan han pagka-salba. Salamat han iyo pag-tagad hi-ne nga tawag ko."


Last Modified 06/15/2013