Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2011 In Swedish

2 januari 2011, budskap till Mirjana Soldo

"Kära barn; idag kallar jag er till enhet i Jesus, min Son. Mitt moderliga hjärta ber att ni ska inse att ni är Guds familj. Genom viljans andliga frihet, som den Himmelske Fadern har givit er, är ni kallade att komma till insikt om sanningen, det goda och det onda. Må bön och fasta öppna era hjärtan och hjälpa er att upptäcka den Himmelske Fadern genom min Son. Genom att upptäcka Fadern, kommer ert liv bli inriktat på att utföra Guds vilja och förverkligandet av Guds familj, på det sätt som min Son önskar. Jag kommer inte att lämna er ensamma på denna väg. Tack."

Mirjana kände att hon kunde säga till Vår Fru: "Vi har alla kommit till dig med våra lidanden och kors. Vi ber dig, hjälp oss." Vår Fru sträckte ut sina händer mot oss och sa: Öppna era hjärtan för mig. Ge mig era lidanden. (Er) Moder ska hjälpa (er)."


Budskap 25 januari 2011 "Kära barn! Också idag är jag med er och jag ser på er och välsignar er, och jag förlorar inte hoppet om att denna värld kommer att förändras till det goda och att frid kommer att råda i människornas hjärtan. Glädje kommer att börja råda i världen eftersom ni har öppnat er för min kallelse och för Guds kärlek. Den Helige Ande förändrar en stor mängd av dem som har sagt "ja". Därför önskar jag att säga till er: tack att ni har svarat på min kallelse." 01/25/2011

Vår Frus budskap till Mirjana Soldo 2 februari 2011 "Kära barn; Ni samlas runt mig, ni söker er väg, ni söker, ni söker sanningen men glömmer det viktigaste, ni glömmer att be riktigt. Era läppar uttalar tallösa ord, men er ande känner ingenting. Medan ni vandrar i mörkret gör ni er till och med föreställningar om Gud Själv efter era egna tycken, och inte sådan Han verkligen är i Sin kärlek. Kära barn, riktig bön kommer från djupet av ert hjärta, från ert lidande, från er glädje, från ert sökande efter förlåtelse för era synder. Detta är vägen för att lära känna den sanne Guden och genom detta också er själva, eftersom ni är skapade till Hans likhet. Bön kommer att föra er till uppfyllandet av min längtan, av min mission här med er, till enheten i Guds familj. Tack." Vår Fru välsignade alla närvarande, tackade dem och uppmanade oss att be för prästerna.


Budskap 25 februari 2011 "Kära barn! Naturen vaknar och på träden kan man se de första knopparna som kommer att bli till de vackraste blommor och frukter. Jag önskar att också ni, små barn, arbetar på er omvändelse och att ni är de som vittnar med era liv, så att ert exempel blir ett tecken och en uppmuntran till omvändelse för andra. Jag är med er och inför min Son Jesus ber jag för er omvändelse. Tack att ni svarat på min kallelse." 02/2011

Budskap 2 mars 2011 "Kära barn; Mitt moderliga hjärta lider fruktansvärt när jag ser på mina barn som envist sätter det mänskliga framför det som är av Gud; på mina barn som, trots allt som omger dem och trots alla tecken som sänds till dem, tror att de kan vandra utan min Son. Det kan de inte! De går mot evig fördömelse. Det är därför jag samlar er, som är redo att öppna ert hjärta för mig, ni som är redo att vara min kärleks apostlar, att hjälpa mig; så att ni, genom att leva Guds kärlek, kan vara ett exempel för dem som inte känner den. Må fasta och bön ge er styrka i detta och Jag välsignar er med moderlig välsignelse i Faderns och Sonens och den Helige Andes namn. Tack." Vår Fru var mycket ledsen. 03/02/2011

Budskap 18 mars 2011 - Mirjana "Kära barn! Jag är med er i den högsta Kärlekens Namn, i vår käre Guds namn, som har kommit nära er genom min Son och har visat er sann kärlek. Jag önskar att leda er på Guds väg. Jag önskar att lära er sann kärlek så att andra kan se den i er, så att ni kan se den i andra, så att ni kan vara en broder för dem och så att andra kan se en barmhärtig broder i er. Mina barn, var inte rädda att öppna era hjärtan för mig. Med moderlig kärlek, ska jag visa er vad jag förväntar av var och en av er, vad jag förväntar av mina apostlar. Börja vandra med mig. Tack." 03/18/2011

Budskap 25 mars 2011 "Kära barn! Idag önskar jag på ett särskilt sätt att kalla er till omvändelse. Liksom idag, må nytt liv bli till i ert hjärta. Barn, jag önskar att se ert "ja", och må ert liv vara att med glädje leva Guds vilja i varje ögonblick. Idag välsignar jag er på ett särkilt sätt med min moderliga välsignelse av frid, kärlek och enhet i mitt hjärta och i min Son Jesus hjärta. Tack att ni svarat på min kallelse." 03/2011


Budskap från vår Fru 2 april 2011 till Mirjana

"Kära barn; med moderlig kärlek önskar jag att öppna hjärtat på var och en av er och att lära er personlig enhet med Fadern. För att ta emot detta måste ni förstå att ni är viktiga för Gud och att Han kallar er var och en enskilt. Ni måste förstå att er bön är ett barns samtal med Fadern; att kärlek är vägen på vilken ni måste börja gå - kärlek till Gud och till er nästa. Det är, mina barn, kärleken som inte har några gränser, det är kärleken som springer fram ur sanningen och går till det yttersta. Följ mig mina barn, så att också andra, genom att känna igen sanningen och kärleken i er, följer er. Tack."

Än en gång inbjöd oss Vår Fru att be för våra herdar (präster) och sa: "De har en särskild plats i mitt hjärta. De representerar min Son."


Budskap 25 april 2011 "Kära barn! Liksom naturen ger årets vackraste färger, kallar också jag er att vittna med ert liv och att hjälpa andra att komma närmare mitt Obefläckade Hjärta, så att kärlekens låga till den Högste växer i deras hjärtan. Jag är med er och jag ber oavlåtligt för er att ert liv här på jorden ska bli en återspegling av Himlen. Tack att ni svarat på min kallelse." 04/2011

Budskap 2 maj 2011 "Kära barn; Gud Fadern sänder mig för att visa er frälsningens väg, därför att Han, mina barn, önskar att frälsa er och inte att fördöma er. Det är därför jag som en moder, samlar er runt mig, för jag önskar att hjälpa er med min moderliga kärlek att bli fria från smutsen från det förflutna och börja ett nytt och förändrat liv. Jag kallar er att uppstå i min Son. Utöver att bikta era synder (ber jag er) att ta avstånd från allt som har avlägsnat er från min Son och har gjort ert liv tomt och ofruktbart. Säg ett "ja" från hjärtat till Fadern och börja vandra på frälsningens väg till vilken Han kallar er genom den Helige Ande. Tack. Jag ber särskilt för herdarna (prästerna), att Gud ska hjälpa dem att vara vid er sida med hela sitt hjärta."

Budskap 25 maj 2011 "Kära barn! Min bön idag är för var och en av er som söker omvändelsens nåd. Ni bultar på dörren till mitt hjärta, men utan hopp och bön, i synd, och utan Biktens Sakrament som försonar er med Gud. Lämna synden och besluta er, små barn, för helighet. Bara på detta sätt kan jag hjälpa er, höra era böner och be för er inför den Högste. Tack att ni har svarat på min kallelse." 05/2011

Budskap 2 juni 2011 "Kära barn! sNär jag kallar er till att be för dem som inte har lärt känna Guds kärlek, så skulle ni förstå, om ni såg in i era hjärtan, att jag talar om många av er. Fråga er själva uppriktigt, med ett öppet hjärta, om ni vill ha den levande Guden eller om ni vill ha bort Honom (ur ert liv) och leva som ni själva vill. Se er omkring, mina barn, och se vart världen är på väg, den värld som vill göra allt utan Fadern, och som vandrar omkring i frestelsens mörker. Jag erbjuder er Sanningens ljus och den Helige Ande. Efter Guds plan är jag med er för att få min Son, Hans Kors och Uppståndelse, att segra i era hjärtan. Som en moder, önskar jag och ber jag för er enhet med min Son och Hans gärningar. Jag är med er; ni bestämmer. Tack." 06/02/2011

Budskap 25 juni 2011 "Kära barn! Tacka den Högste tillsammans med mig för min närvaro hos er. Mitt hjärta gläder sig när jag ser kärleken och glädjen i dem som lever mina budskap. Många av er har svarat, men jag väntar på och söker alla de hjärtan som har somnat in att de ska vakna upp ur otrons sömn. Små barn, kom allt närmare mitt Obefläckade Hjärta så att jag kan leda er alla mot evigheten. Tack att ni svarat på min kallelse." 06/2011

Budskap 2 juli 2011 "Kära barn; idag kallar jag er till ett svårt och smärtsamt steg i er enhet med min Son. Jag kallar er till ett fullkomligt medgivande och en fullkomlig bekännelse av era synder, till rening. Ett orent hjärta kan inte vara i min Son och med min Son. Ett orent hjärta kan inte bära kärlekens och enhetens frukt. Ett orent hjärta kan inte göra det som är riktigt och rättfärdigt; det visar inte på Guds kärlek till dem som omger det och till dem som inte har lärt känna denna kärlek. Ni, mina barn, samlas omkring mig fulla av entusiasm, önskningar och förväntningar, och jag ber den Gode Fadern, att genom den Helige Ande lägga min Son - tron, i era renade hjärtan. Mina barn, lyd mig, börja vandra med mig. När Vår Fru avlägsnade sig, visade hon mörker till vänster om sig och till höger om sig ett Kors i gyllene ljus." 07/02/2011

Budskap 25 juli 2011 "Kära barn! Må denna tid för er vara en tid av bön och tystnad. Vila er kropp och ande, må de vara i Guds kärlek. Tillåt mig, små barn, att leda er, öppna era hjärtan för den Helige Ande så att allt det goda som är i er kan blomma och bära hundrafaldig frukt. Börja och avsluta dagen med bön från ert hjärta. Tack att ni svarat på min kallelse." 07/2011

Budskap 2 augusti 2011 "Kära barn; Idag kallar jag er att bli födda på nytt i bönen och genom den Helige Ande, att bli ett nytt folk med min Son; ett folk som vet att om de har förlorat Gud, har de förlorat sig själva; ett folk som vet att med Gud, trots alla lidanden och prövningar, är de säkra och räddade. Jag kallar er att samlas i Guds familj och att få styrka av Faderns styrka. Som enskilda, mina barn, kan ni inte stoppa det onda som vill börja styra i denna värld och förstöra den. Men, enligt Guds vilja, kan ni alla tillsammans, med min Son, förändra allting och hela världen. Jag kallar er att be med hela ert hjärta för era herdar, för min Son har utvalt dem. Tack." 08/02/2011

Budskap 25 augusti 2011 "Kära barn! Idag kallar jag er att be och fasta för mina intentioner, eftersom Satan vill förstöra min plan. Jag började här med denna församling och inbjöd hela världen. Många har svarat, men det finns väldigt många människor som inte vill höra eller ta emot min kallelse. Var därför starka och beslutsamma, ni som har sagt "ja". Tack att ni svarat på min kallelse." 08/2011

Budskap 2 september 2011 "Kära barn; Av hela mitt hjärta och min själ fylld av tro och kärlek till den Himmelske Fadern, gav jag min Son till er och jag ger Honom till er på nytt. Min Son har låtit er, alla människor i hela världen, lära känna den ende sanne Guden och Hans kärlek. Han har lett er på sanningens väg och gjort er till bröder och systrar. Därför, mina barn, dra er inte tillbaka, stäng inte era hjärtan för denna sanning, detta hopp och denna kärlek. Allting omkring er förgår och allting bryts ner, bara Guds härlighet förblir. Försaka därför allting som för er bort från Herren. Tillbe endast Honom, för Han är den ende sanne Guden. Jag är med er och jag kommer att förbli med er. Jag ber särskilt för herdarna att de ska vara min Sons värdiga representanter och leda er med kärlek på sanningens väg. Tack!" 09/02/2011

Budskap 25 september 2011 "Kära barn! Jag kallar er alla till att vittna under denna tid. Ni, som lever i Guds kärlek och har erfarit Hans gåvor, vittna om dem med era ord och ert liv så att de blir till glädje och uppmuntran för andra i deras tro. Jag är med er och ber oavlåtligt inför Gud för er alla att er tro alltid ska vara levande och fylld av glädje, och i Guds kärlek. Tack att ni svarat på min kallelse." 09/2011

Budskap 2 oktober 2011 "Kära barn; också idag kallar mitt moderliga hjärta er till bön, till er personliga relation med Gud Fadern, till bönens glädje i Honom. Gud Fadern är inte långt ifrån er och Han är inte okänd för er. Han uppenbarade Sig Själv för er genom min Son och gav er Livet som är min Son. Därför, mina barn, ge inte efter för frestelserna som vill skilja er från Gud Fadern. Be! Försök inte att ha familjer och samhällen utan Honom. Be! Be att era hjärtan ska flöda över av den godhet som bara kommer från min Son, Som är sann godhet. Bara hjärtan fyllda med godhet kan förstå och ta emot Gud Fadern. Jag ska fortsätta att leda er. På ett särskilt sätt ber jag er att inte döma era herdar. Mina barn, glömmer ni att Gud Fadern har kallat dem? Be! Tack." 10/02/2011

Mirjana sa: Jag har aldrig sagt något innan, men är ni medvetna om, bröder och systrar, att Guds Moder var med oss? Var och en av oss borde fråga sig själv: "Är jag värdig detta?" Jag säger detta därför att det är svårt för mig att se Henne (Vår Fru) i smärta, därför att var och en av oss söker ett under, men inte vill arbeta på ett under i sig själv.


Budskap 25 oktober 2011 "Kära Barn! Jag ser på er och i era hjärtan ser jag inte glädje. Idag önskar jag att ge er Den Uppståndnes glädje, så att Han kan leda er och omfamna er med Sin kärlek och ömhet. Jag älskar er och jag ber oavlåtligen inför min Son Jesus för er omvändelse. Tack att ni har svarat på min kallelse." 10/2011

Budskap till Mirjana 2 november 2011 "Kära barn, Fadern har inte överlämnat er åt er själva. Hans kärlek är omätlig, kärleken som för mig till er, för att hjälpa er att lära känna Honom, så att, genom min Son, var och en av er kan kalla Honom "Fader" med hela sitt hjärta; så att ni kan vara ett folk i Guds familj. Men glöm inte, mina barn, att ni inte är i denna värld bara för er egen skull, och att jag inte kallar er här bara för er egen skull. De som följer min Son tänker på sin broder i Kristus som på sig själva och de känner inte själviskheten. Det är därför som jag önskar att ni ska vara min Sons ljus, så att ni för alla dem som inte har lärt känna Fadern - för alla dem som vandrar i syndens mörker, förtvivlan, smärta och ensamhet - ska upplysa vägen och med ert liv ska visa dem Guds kärlek. Jag är med er. Om ni öppnar era hjärtan ska jag leda er. Igen kallar jag er: be för era herdar. Tack." 11/02/2011

Budskap 25 november 2011 "Kära barn! Idag önskar jag att ge er hopp och glädje. Allt som är omkring er, små barn, leder er mot värdsliga ting men jag önskar att leda er mot en tid av nåd, så att ni genom denna tid kan komma allt närmare min Son, så att Han kan leda er till Sin kärlek och evigt liv, som varje hjärta längtar efter. Ni, små barn, be och må denna tid för er vara en nådens tid för er själ. Tack att ni svarat på min kallelse." 11/2011

Budskap 2 december 2011 "Kära barn, jag är med er som en moder så att jag kan hjälpa er med min kärlek, bön och föredöme att bli ett framtidens frö, ett frö som växer till ett starkt träd och utbreder sina grenar i världen. För att ni ska kunna bli ett framtidens frö, ett kärlekens frö, be Fadern att förlåta er era underlåtelser (som ni har begått) fram tills nu. Mina barn, bara ett rent hjärta, obelastat av synd, kan öppna sig och bara ärliga ögon kan se vägen på vilken jag önskar att leda er. När ni blir medvetna om detta, kommer ni att inse Guds kärlek - den kommer att bli given (som en gåva) till er. Då kommer ni att ge den (som en gåva) till andra som ett kärlekens frö. Tack." 12/02/2011

Budskap 25 december 2011 "Kära barn! Också idag bär jag i mina armar min Son Jesus till er, för att Han ska ge er Sin frid. Be, små barn, och vittna så att i varje hjärta inte den mänskliga utan Guds frid ska råda som ingen kan förstöra. Det är den friden i hjärtat som Gud ger till dem Han älskar. Genom ert dop är ni alla kallade och älskade på ett särskilt sätt, vittna därför och be att ni kan vara mina utsträckta händer till denna värld som längtar efter Gud och frid. Tack att ni svarat på min kallelse." 12/2011


Last Modified 12/27/2011