Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2011 In Latvian

Vēstījums 2011. gada 2. janvārī "Mīļie bērni! Šodien jūs aicinu uz komūniju (vienotību) Jēzū, manā Dēlā. Mana mātišķā Sirds lūdzas par to, lai jūs spētu saprast, ka esat Dieva ģimene. Pateicoties gribas garīgajai brīvībai, ko jums dāvājis Debesu Tēvs, jūs esat aicināti, lai paši pazītu patiesību un izšķirtu, kas ir labs vai ļauns. Lai lūgšana un gavēnis atver jūsu sirdi un palīdz jums caur manu Dēlu atklāt Debesu Tēvu! Atklājot Tēvu, jūsu dzīve tiks virzīta uz to, lai jūs pildītu Dieva gribu un veidotu Dieva ģimeni, kā to vēlas mans Dēls. Es jūs šajā ceļā neatstāšu vienus. Pateicos jums!"

Mirjana juta, ka viņa Dievmātei var sacīt: "Mēs visi esam nākuši pie tevis ar savām ciešanām un dzīves krustu. Mēs tevi lūdzam – palīdzi mums!" Dievmāte mums sniedza pretī savas rokas un sacīja: "Atveriet man savu sirdi! Dodiet man savas ciešanas! Māte jums palīdzēs!" Dievmāte pasvētīja visus klātesošos un visus reliģiskos priekšmetus, un vēlreiz uzsvēra priestera sniegtās svētības svarīgumu. 01/02/2011


Vēstījums 2011. gada 25. janvārī "Mīļie bērni! Arī šodien es esmu ar jums un es skatos uz jums, un es jūs svētīju, un es nezaudēju cerību, ka šī pasaule mainīsies uz labo un miers valdīs cilvēku sirdīs. Prieks sāks valdīt pasaulē, jo jūs atvērāt sevi manam aicinājumam un Dieva mīlestībai. Svētais Gars maina lielu skaitu to, kuri ir pateikuši “jā”. Tādēļ es vēlos jums sacīt: Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 01/2011

Vēstījums 2011. gada 2. februārī "Mīļie bērni! Jūs pulcējaties ap mani, jūs meklējat savu ceļu, meklējat, meklējat patiesību, bet jūs aizmirstat, kas ir vissvarīgākais, - jūs aizmirstat pareizi lūgties. Jūsu lūpas izrunā neskaitāmus vārdus, bet jūsu gars nejūt neko. Maldoties tumsā, jūs pat pašu Dievu iedomājaties līdzīgu sev, bet ne kāds Viņš īstenībā ir Savā mīlestībā. Mīļie bērni, īsta lūgšana nāk no jūsu sirds dziļumiem, no jūsu ciešanām, no jūsu prieka, no jūsu grēku piedošanas meklēšanas. Tas ir ceļš, kā iepazīt patieso Dievu un līdz ar to arī jūs pašus, jo jūs esat radīti pēc Viņa līdzības. Lūgšana aizvedīs jūs līdz manu ilgu piepildījumam, manai misijai šeit, starp jums - vienotībai Dieva ģimenē. Pateicos jums!" Dievmāte svētīja katru klātesošo, pateicās tiem un aicināja mūs lūgties par priesteriem. 02/02/2011

Vēstījums 2011. gada 25. februārī "Mīļie bērni! Daba mostas, un kokos ir redzami pirmie pumpuri, kas atnesīs visskaistākos ziedus un augļus. Es arī, bērniņi, vēlos, lai jūs strādātu pie savas atgriešanās, un būtu tie, kuri liecinātu ar savu dzīvi, un lai jūsu piemērs būtu zīme un atgriešanās impulss citiem. Es esmu ar jums, un sava Dēla Jēzus priekšā aizbildinu par jūsu atgriešanos. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 02/2011

Vēstījums 2011. gada 2. martā "Mīļie bērni! Mana mātes Sirds ārkārtīgi cieš, kad es skatos uz saviem bērniem, kuri stūrgalvīgi stāda cilvēku lietas augstāk par Dieva lietām, manus bērnus, kuri, neskatoties uz visu, kas viņiem ir apkārt, un neskatoties uz visām zīmēm, kas viņiem tiek sūtītas, domā, ka viņi var iet bez mana Dēla. Nevar! Viņi iet uz mūžīgo pazušanu! Tādēļ es pulcinu jūs, kas esat gatavi atvērt man savu sirdi, jūs, kas esat gatavi būt manas mīlestības apustuļi, palīdzēt man, lai, dzīvojot Dieva mīlestībā, jūs būtu piemērs tiem, kuri to nepazīst! Lai gavēnis un lūgšana jums dod tam spēku, un es svētīju jūs ar Mātes svētību Dieva Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā! Pateicos jums!" Dievmāte bija ļoti skumja. 03/02/2011

Gadskārtējā parādīšanās Mirjanai Dragičevičai-Soldo 2011. gada 18. martā

Vizionārei Mirjanai Dragičevičai-Soldo bija ikdienas redzējumi no 1981. gada 24. jūnija līdz 1982. gada 25. decembrim. Pēdējā ikdienas parādīšanās reizē Dievmāte viņai uzticēja desmito Noslēpumu un teica, ka turpmāk viņai parādīsies reizi gadā 18. martā viņas dzimšanas dienā. Tā tas notika visus šos gadus. Šogad vairāki tūkstoši svētceļnieku bija pulcējušies Rožukroņa lūgšanai pie "Zilā Krusta". Parādīšanās ilga no 13:46 līdz 13:50.

"Mīļie bērni! Es esmu ar jums vislielākās Mīlestības vārdā, mīļā Dieva vārdā, kurš ir nācis jums tuvu caur manu Dēlu un ir parādījis jums īstu mīlestību. Es vēlos jūs vest pa Dieva ceļu. Es vēlos jums iemācīt īstu mīlestību, lai citi to varētu redzēt jūsos, lai jūs to varētu redzēt citos, lai jūs būtu tiem brāļi un lai citi varētu redzēt žēlsirdīgu brāli jūsos. Mani bērni, nebaidieties man atvērt savas sirdis! Ar mātes mīlestību es jums parādīšu, ko es no jums katra gaidu, ko es gaidu no saviem apustuļiem. Dosimies kopā! Pateicos jums!"


Vēstījums 2011. gada 25. martā "Mīļie bērni! Īpašā veidā šodien es jūs vēlos aicināt uz atgriešanos. Lai no šodienas jūsu sirdī sāktos jauna dzīve! Bērni, es vēlos redzēt jūsu "jā", un lai jūsu dzīve būtu priecīga Dieva gribas pildīšana katrā jūsu dzīves momentā! Šodien īpašā veidā es jūs svētīju ar savu Mātes miera, mīlestības un vienotības manā Sirdī un mana Dēla Jēzus Sirdī svētību. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 03/2011


Vēstījums 2011. gada 2. aprīlī "Mīļie bērni! Ar Mātes mīlestību vēlos atvērt jūsu katra sirdi un mācīt jums personīgu vienību ar Tēvu. Lai to pieņemtu, jums jāsaprot, ka jūs esat svarīgi Dievam un ka Viņš jūs aicina individuāli. Jums jāsaprot, ka jūsu lūgšana ir bērna saruna ar Tēvu, ka mīlestība ir tas ceļš, pa kuru jums jādodas - mīlestība uz Dievu un savu tuvāko. Tā ir mīlestība, mani bērni, kurai nav robežas, tā ir mīlestība, kas izplūst no patiesības un iet līdz galam. Sekojiet man, mani bērni, lai arī citi, atzīstot patiesību un mīlestību jūsos, sekotu jums. Pateicos jums!"

Dievmāte atkal aicināja mūs lūgties par saviem ganiem (priesteriem) un sacīja: "Viņiem manā Sirdī ir īpaša vieta. Viņi pārstāv manu Dēlu."


Vēstījums 2011. gada 25. aprīlī "Mīļie bērni! Tāpat kā daba dod visskaistākās krāsas gadā, arī es jūs aicinu liecināt ar savu dzīvi un palīdzēt citiem nākt tuvāk manai Bezvainīgajai Sirdij, lai viņu sirdīs varētu iedegties mīlestības liesma uz Visuaugstāko. Es esmu ar jums un es nemitīgi lūdzos par jums, lai jūsu dzīve būtu Debesu atspulgs šeit uz zemes. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 04/2011

Vēstījums 2011. gada 2. maijā "Mīļie bērni! Dievs Tēvs sūta mani rādīt jums pestīšanas ceļu, jo Viņš, mani bērni, vēlas glābt jūs, nevis notiesāt. Tādēļ es kā Māte pulcinu jūs ap sevi, jo ar savu Mātes mīlestību es vēlos jums palīdzēt atbrīvoties no pagātnes netīrības un sākt dzīvot no jauna un savādāk. Es aicinu jūs augšāmcelties manā Dēlā! Kopā ar grēksūdzi atsakieties no visa, kas jūs ir attālinājis no mana Dēla un darījis jūsu dzīvi tukšu un neveiksmīgu! Ar visu savu sirdi sakiet Tēvam "jā" un uzejiet uz pestīšanas ceļa, un kura Viņš jūs aicina caur Svēto Garu! Pateicos jums! Es īpaši lūdzos par ganiem [priesteriem], lai Dievs palīdz viņiem būt ar jums sirds pilnībā." 05/02/2011

Vēstījums 2011. gada 25. maijā "Mīļie bērni! Mana lūgšana šodien ir par visiem tiem, kuri meklē atgriešanās žēlastību. Jūs klauvējat pie manas Sirds durvīm, bet bez cerības un lūgšanas, grēkā un bez izlīgšanas Sakramenta ar Dievu. Atstājiet grēku, bērniņi, un izšķirieties par svētumu! Tikai tā es varu jums palīdzēt, dzirdēt jūsu lūgšanas un meklēt jums aizbildinājumu pie Visuaugstā. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 05/2011

Vēstījums 2011. gada 2. jūnijā "Mīļie bērni! Kad es aicinu jūs uz lūgšanu par tiem, kuri nav iepazinuši Dieva mīlestību, ja jūs ieskatītos savās sirdīs, jūs saprastu, ka es runāju par daudziem no jums. Ar atvērtu sirdi, godīgi pajautājiet sev, vai jūs vēlaties dzīvo Dievu, vai arī vēlaties atmest Viņu un dzīvot pa savam. Paskatieties apkārt, mani bērni, un redziet, kur pasaule iet, pasaule, kas domā visu izdarīt bez Tēva un kas maldās kārdinājumu tumsā. Es jums piedāvāju Patiesības un Svētā Gara gaismu. Saskaņā ar Dieva plānu es esmu ar jums palīdzēt, lai jūsu sirdīs uzvar mans Dēls, Viņa Krusts un Augšāmcelšanās. Kā Māte es vēlos un lūdzos par jūsu vienotību ar manu Dēlu un Viņa darbiem. Es esmu ar jums, izšķirieties! Pateicos jums!" 06/02/2011

Vēstījums 2011. gada 25. jūnijā "Mīļie bērni! Pateicieties kopā ar mani Visuaugstajam par manu klātbūtni pie jums! Mana Sirds ar prieku vēro mīlestību un prieku, dzīvojot pēc maniem Vēstījumiem. Daudzi no jums ir atsaukušies, bet es gaidu un meklēju, lai no neticības miega pamostos visas aizmigušās sirdis. Bērniņi, tuvojieties vēl vairāk manai Bezvainīgajai Sirdij, lai es varu jūs vest uz mūžību! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 06/2011

Vēstījums 2011. gada 2. jūlijā "Mīļie bērni! Šodien es jūs aicinu uz grūtu un sāpīgu soli, lai būtu vienoti ar manu Dēlu. Es aicinu jūs uz pilnīgu savu grēku atzīšanu un izsūdzēšanu, lai attīrītos. Netīra sirds nevar būt manā Dēlā un ar manu Dēlu. Netīra sirds nevar dot mīlestības un vienotības augļus. Netīra sirds nevar veikt pareizus un taisnīgus darbus, tā nav piemērs Dieva mīlestības skaistumam tiem, kuri ir ap to, un kuri šo mīlestību vēl nav iepazinuši. Jūs, mani bērni, pulcējaties man apkārt pilni entuziasma, vēlēšanos un gaidu, un es lūgšu labo Tēvu, lai Viņš caur Svēto Garu ieliek jūsu attīrītajās sirdīs manu Dēlu, ticību. Mani bērni, paklausiet mani, nāciet ar mani!" Aizejot Dievmāte parādīja tumsu savā kreisajā pusē un Krustu zelta gaismā labajā pusē. 07/02/2011

Vēstījums 2011. gada 25. jūlijā "Mīļie bērni! Lai šis laiks jums būtu lūgšanas un klusuma laiks! Atpūtiniet savu ķermeni un garu, lai tie būtu Dieva mīlestībā! Atļaujiet, bērniņi, man jūs vadīt, atveriet savas sirdis Svētajam Garam, lai viss labais, kas ir jūsos, uzplauktu un nestu simtkārtīgus augļus! Sāciet un beidziet dienu ar sirds lūgšanu! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 07/2011

Vēstījums 2011. gada 2. augustā "Mīļie bērni! Šodien es jūs aicinu piedzimt no jauna lūgšanā un caur Svēto Garu, lai jūs kļūtu jauni cilvēki manā Dēlā! Cilvēki, kuri zina, ka, zaudējot Dievu, viņi pazaudēs paši sevi. Cilvēki, kuri zina, ka ar Dievu, neskatoties uz visām ciešanām un pārbaudījumiem, viņi ir drošībā un glābti. Es aicinu jūs pulcēties Dieva ģimenē un stiprināties ar Tēva spēku. Individuāli, mani bērni, jūs nevarat apturēt ļaunumu, kas grib sākt valdīt pasaulē un to iznīcināt. Bet saskaņā ar Dieva gribu visi kopā ar manu Dēlu jūs varat izmainīt visu un izdziedināt pasauli. Es aicinu jūs lūgties no visas sirds par saviem ganiem [priesteriem], jo mans Dēls ir izvēlējies viņus! Pateicos jums!" 08/02/2011

Vēstījums 2011. gada 25. augustā "Mīļie bērni! Šodien es aicinu jūs lūgties un gavēt manos nodomos, jo sātans grib iznīcināt manu plānu! Šeit es sāku ar šo draudzi un ieaicināju visu pasauli. Daudzi ir atsaukušies, bet ir milzīgs daudzums to, kuri nevēlas dzirdēt vai pieņemt manu aicinājumu. Tādēļ jūs, kuri esat pateikuši "jā", esiet stipri un noteikti! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 08/2011

Vēstījums 2011. gada 2. oktobrī "Mīļie bērni, arī šodien mana Mātes sirds aicina jūs uz lūgšanu, uz jūsu personīgām attiecībām ar Dievu Tēvu, uz prieku lūgties Viņā. Dievs Tēvs nav tālu no jums un nav jums nepazīstams. Viņš atklāja jums Sevi caur manu Dēlu un deva jums Dzīvību, kas ir mans Dēls. Tādēļ, mani bērni, nepadodieties kārdinājumiem, kas vēlas jūs atšķirt no Dieva Tēva. Lūdzieties! Nemēģiniet dibināt ģimenes un apvienības bez Viņa! Lūdzieties! Lūdzieties, lai jūsu sirdis plūstu pāri no labestības, kas nāk vienīgi no mana Dēla, Kurš ir patiesa labestība! Vienīgi sirdis, kas pilnas ar labestību, spēj saprast un pieņemt Dievu Tēvu. Es turpināšu vadīt jūs. Īpašā veidā es aicinu jūs netiesāt savus dvēseļu ganus. Mani bērni, vai jūs esat aizmirsuši, ka viņus ir paaicinājis Dievs Tēvs? Lūdzieties! Pateicos jums." 10/02/2011

Vēstījums 2011. gada 25. oktobrī "Mīļie bērni! Es lūkojos uz jums un neredzu jūsu sirdīs prieku. Šodien es vēlos jums dot Augšāmcēlušā prieku, lai Viņš jūs vadītu un apskautu ar Savu mīlestību un maigumu. Es mīlu jūs un nepārtraukti lūdzos mana Dēla Jēzus priekšā par jūsu atgriešanos. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 10/2011

Vēstījums 2011. gada 2. novembrī "Mīļie bērni! Tēvs jūs nav atstājis jums pašiem. Neizmērojama ir Viņa mīlestība, mīlestība, kas ved mani pie jums, lai jums palīdzētu Viņu pazīt, un lai caur manu Dēlu visi Viņu no sirds varētu saukt par Tēvu, lai jūs varētu būt vienoti Dieva ģimenē. Tomēr, mani bērni, neaizmirstiet, ka jūs neesat šajā pasaulē tikai sevis dēļ un ka es jūs neaicnu tikai jūsu dēļ! Tie, kuri seko manam Dēlam, domā par brāli Kristū kā par sevi pašu, un egoismu viņi nepazīst. Tādēļ es vēlos, lai jūs būtu mana Dēla gaisma, lai visiem tiem, kuri nav iepazinuši Tēvu, - visiem, kuri maldās grēka, izmisuma, sāpju un vientulības tumsā, - jūs apgaismotu ceļu un ar savu dzīvi parādītu Dieva mīlestību. Es esmu ar jums. Ja jūs atvērsiet savas sirdis, es jūs vadīšu. Atkal es jūs aicinu - lūdzieties par saviem dvēseļu ganiem! Es pateicos jums!" 11/02/2011

Vēstījums 2011. gada 25. novembrī "Mīļie bērni! Šodien es vēlos jums dot cerību un prieku. Viss, kas ir ap jums, bērniņi, ved jūs uz pasaulīgām lietām, bet es vēlos jūs vest uz žēlastības laiku, lai caur šo laiku jūs būtu vēl tuvāk manam Dēlam, lai Viņš jūs varētu vest pie Savas mīlestības un uz mūžīgo dzīvi, pēc kā ikviena sirds slāpst. Jūs, bērniņi, lūdzieties, un lai jums šis laiks būtu žēlastības dodošs jūsu dvēselei! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 11/2011

Vēstījums 2011. gada 2. decembrī "Mīļie bērni! Kā Māte es esmu ar jums, lai ar savu mīlestību, lūgšanu un piemēru varētu palīdzēt jums kļūt nākotnes sēklai, sēklai, kas izaugs varenā kokā un izpletīs savus zarus pār visu pasauli. Lai jūs kļūtu nākotnes sēkla, mīlestības sēkla, lūdziet Tēvam, lai Viņš piedod jums jūsu bezdarbību līdz šim. Mani bērni, tikai tīra sirds, kas nav piesaistīta grēkam, var atvērties, un tikai godīgas acis var redzēt ceļu, pa kuru es vēlos jūs vest. Kad jūs to sapratīsiet, jūs sapratīsiet arī Dieva mīlestību - tā jums tiks dāvināta. Tad jūs to dāvināsiet citiem kā mīlestības sēklu. Pateicos jums!" 12/02/2011

Vēstījums 2011. gada 25. decembrī "Mīļie bērni! Arī šodien es savās rokās jums nesu manu Dēlu Jēzu, lai Viņš jums dotu Savu mieru. Lūdzieties, bērniņi, un lieciniet, lai ikvienā sirdī valdītu nevis cilvēku, bet Dieva miers, ko neviens nevar iznīcināt. Tas ir miers sirdī, ko Dievs dod tiem, kurus mīl. Jūs visi caur kristību esat īpašā veidā aicināti un mīlēti, tādēļ lieciniet un lūdzieties, lai jūs būtu kā manu roku turpinājums šai pasaulei, kas ilgojas pēc Dieva un miera. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 12/2011


2011. gada 25. decembrī. Dievmātes gadskārtējā parādīšanās Jēkabam Kolo

Pēdējā ikdienas parādīšanās reizē 1998. gada 12. septembrī Dievmāte viņam teica, ka turpmāk viņam būs viena parādīšanās gadā 25. decembrī Ziemassvētku dienā. Tā bija arī šogad. Parādīšanās sākās 15:30 (16:30 pēc Latvijas laika) un ilga 11 minūtes. Dievmāte Jakovam deva vēstījumu:

"Mīļais bērns! Šodien īpašā veidā es vēlos jūs aizvest un atdot manam Dēlam. Bērniņi, atveriet savas sirdis un atļaujiet Jēzum jūsos piedzimt, jo tikai šādi, bērniņi, jūs spēsiet piedzīvot savu dzimšanu no jauna un kopā ar Jēzu savās sirdīs pagriezties uz pestīšanas ceļa. Paldies, ka atsaucāties manam aicinājumam!"


Last Modified 01/11/2012