Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2010 In Waray-Waray

Tugon ha petsa Enero 02, 2010 "Hinigugma ko na mga anak, Yana nga adlaw guin tatawag ko kamo, upod an kumpleto na pag-sarig ngan pag-higugma, na updan niyo ako tungod na gusto ko mag-kilala kamo ngan han Anak ko. Ayaw kahadlok, mga anak, a-anhi ako upod niyo, a-anhi ako ha tupad niyo. Guin papakita ko ha iyo an pa-agui hin pag-pasaylo han iyo kalugaringon, pag-pasaylo hadton mga iba, ngan, upod an sinsero ngan kinasing-kasing na pag-basul, pag-luhod dida ha atbang han Amay. Patya an tanan dida ha sulod niyo nga nag-pupugong han iyo pagkamahigugma-on ngan hiton pag-siring niyo - na ma-upod unta kamo Niya ngan ma-dida ha Iya. Mag-disider kamo para ha bag-o na pag-titikang, an pag-titikang han sinsero na pag-higugma ha Diyos Mismo. Salamat ha iyo." 01/02/2010

Tugon ha petsa Enero 25, 2010 "Hinigugma ko na mga anak! Hina-ut unta na yana nga panahon, himo-on niyo nga panahon hin kalugaringon na pag-ampo, para an liso han pag-sarig tumubo unta sulod han iyo mga kasing-kasing; ngan hina-ut unta na mag-tubo i-ne ngada ha malipayon na pag-titestigo para han mga iba. Upod ako niyo ngan gusto ko tagan kamo hin insperasyon: padako-a ngan mag-malipayon kamo ha Guino-o nga Hiya an nag-himo ha iyo. Salamat han iyo pag-tagad hi-ne nga tawag ko." 01/25/2010

Tugon ha petsa Pebrero 02, 2010 "Hinigugma ko na mga anak; Dara an kinag-anak na pag-higugma, yana nga adlaw, tinatawag ko na ma-himo kamo na usa ka parola para ha tanan na kalag nga sigue nag-susudoy ha kasirum han di pa ma-aram han pag-higugma han Diyos. Para maka-hayag kamo hin duro ngan maka-dara hin mga kalag, ayaw tugoti an mga bowa tikang ha baba niyo na mag-silensyo han konsensya niyo. Magma-perpekto kamo. Guin tutugwayan ko kamo han kinag-anak na kamot ko - an kamot hin pag-higugma. Salamat ha iyo." 02/02/2010

Tugon ha petsa Pebrero 25, 2010 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga panahon hin grasya, nga di-in an natural na himo han Diyos nag-hahatag han pinakamahusay na kolor han tu-ig, tinatawag ko kamo, mga anak, na mag-abre han iyo mga kasing-kasing ha Diyos na amo an Taga-himo, para himo-on kamo sugad han Iya imahen, para an tanan na ka-upayan dida ha iyo nga nangaturog ma-pukaw ha bag-o na kinabuhi ngan pangandoy han waray katapusan. Salamat han iyo pag tagad hi-ne nga tawag ko." 02/25/2010

Tugon ha petsa Marso 02, 2010 "Hinigugma ko na mga anak, yana nga espesyal na panahon han iyo paningkamot ma-harani ha Anak ko, han Iya kakuri-an, han Iya liwat pag-higugma na amo an nag-dara ha Iya hadton mga pag a-antos Niya, gusto ko mahibaro-an niyo na a-anhi ako upod niyo. Dara an akon grasya, bubuligan ko na magda-ug kamo kontra han mga sayop ngan mga tentasyun. Tutudro-an ko kamo han pag-higugma, iton higugma na mag-lilimpyo han mga sala ngan mag-peperpekto ha iyo, iton pag-higugma na mag-hahatag ha iyo han kalinaw han Anak ko yana abot ngadto ha waray hangturan. Kalinaw na upod niyo ngan dida mismo ha iyo, tungod kay ako an Reyna han Kalinaw. Salamat ha iyo." 03/02/2010


Tinuig na Pagpapakita kan Mirjana - Marso 18, 2010

An pinagpakita-an na hi Mirjana Dragicevic-Soldo nagka-ada hin inadlaw na pag-papakita tikang han Hunyo 24, 1981 hasta Disyembre 25, 1982. Dida han katapusan na pag-papakita, guin tagan hiya han an aton Mahal na Birhen han ika napulo na tugon-sekreto, ngan guin sidngan hiya na mag-papakita hiya usa ka beses kada tu-ig, ha kada petsa 18 han Marso. Amo i-ne an nahitabo tinuig tikang hadto. Yukot-yukot na deboto an nag-tirok ha pag-ampo han Rosaryo didto han 'Asul na Krus'. An pag-pakita inabot tikang ha 13:50 hasta 13:54. (1:50 hasta 1:54 ha kulop oras didto)

"Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw, tinatawag ko kamo na mag-higugma upod an bug-os niyo na kasing-kasing ngan kalag. Mag-ampo na regalohan kamo hin higugma, tungod kay kon nag-hihigugma an usa nga kalag, tinatawag niya an Anak ko ngada han iya kalugaringon. Di-re nag-sasalikway an akon Anak ha mga nag-tatawag ha Iya ngan gusto mabuhi ka-oyon Niya. Ig-ampo adton mga di-re pa nakaka-intende han pag-hihigugma, adton di-re pa ma-aram han mga katungod hin pag-hihigugma. Mag-ampo na an Diyos mahimo unta na Amay nira ngan di-re ira Huwis. Mga anak, mag-apostoles kamo ha akon, mahimo kamo na akon salog hin pag-higugma. Kinahanglan ko kamo. Salamat ha iyo."


Tugon ha petsa Marso 25, 2010 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw liwat, tinatawag ko kamo ngatanan na magmadig-on kamo ha pag-ampo ngan ha mga oras na guin a-atake kamo han mga pag-susulay. Ika-lipay iton pag-buhi niyo han bokasyon-Kristiyano ngan iton ka mapa-inobsanon ngan mag-testigo kamo ha ngatanan. A-anhi ako upod niyo ngan guin dadara ko kamo ngatanan ha atbang han Anak ko na hi Hesus, ngan Hiya amo an mahihimo na kusog ngan suporta niyo. Salamat han iyo pag-tagad hi-ne nga tawag ko." 03/25/2010

Tugon ha petsa Abril 02, 2010 kan Mirjana "Hinigugma ko na mga anak; Yana nga adlaw, espesyal na bendisyun an hatag ko ha iyo ngan guin a-ampo ko kamo na bumalik ha asya nga dalan tikadto ha Anak ko - an iyo Taga-salba, an iyo Taga-tubos - Hiya nga amo an nag-hatag ha iyo han waray katapusan na kinabuhi. Hunahuna-a iton ngatanan na pan-tawo, an tanan nga di-re natugot na kamo maka-sunod ha Anak ko - an pagka-temporaryo, an di-re ka -perpekto ngan an ka may-ada limitasyon-ngan hunahuna-a niyo an Anak ko, an Iya Diyos-non nga waray hangturan. Dida hiton iyo pag-tugyan ngan pag-ampo, ipa-hinundangon an lawas ngan i-perpekto an kalag niyo. Mag-andam, mga anak. Salamat ha iyo."
Guin bendisyunan han aton Mahal na Birhen an tanan mga tawo ngan an tanan mga butang-relihiyoso dara nira para ma-bendisyunan. Han tilakat na an Mahal na Birhen, nakita ni Mirjana an usa nga dako na Krus nga bulawan dida ha luyo han aton Mahal na Birhen.

Tugon ha petsa Abril 25, 2010 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga panahon, nga di-in ha espesyal na pa-agui, nag a-ampo kamo ngan sigue iton iyo pamiling han akon pangamuyo, tinatawag ko kamo, mga anak, na mag-ampo para nga dida han iyo pag-ampo, mabuligan ko kamo na mas-damo na kasing-kasing an ma-abrehan ngada han akon mga tugon. Ig-ampo an akon mga intensyon. A-anhi ako ha iyo ngan nangangamuyo ako atbang han Anak ko para han kada usa ha iyo. Salamat han iyo pag-tagad hi-ne nga tawag ko." 04/25/2010

Tugon ha petsa Mayo 02, 2010 "Hinigugma ko na mga anak; Yana ng adlaw, pa-agui ha akon, guin tatawag kamo han maupay nga Amay nga, dara an kalag puno hin gugma, lakat na kamo ngada hin usa ka espirituhanon nga pag-bisita. Mga anak, pun-a iton iyo kalugaringon hin grasya, magma-sinsero ha pag-basul ha mga sala niyo ngan mangandoy han kaupayan. Mangandoy liwat ha ngaran hadton iba nga di-re pa ma-aram kon ano ka perpekto iton kaupayan. Mas malilipay ha iyo an Diyos. Salamat ha iyo." 05/02/2010

Tugon ha petsa Mayo 25, 2010 "Hinigugma ko na mga anak! Guin tagan kamo han Diyos hin grasya para mabuhi ngan maka-depensa han kaupayan nga a-ada na ha iyo ngan dida palibot niyo, ngan para matagan niyo hin insperasyon an iba ha pagka-maupay ngan pagka-santohanon; pero hi Satanas di-re nakaturog ngan, pa-agui ha modern nga butang, guin liliko ngan guin tutugwayan kamo ngada ha dalan niya. Sanglit, mga anak, dida hiton gugma para han akon Imakulada na Kasing-kasing, higugma-a niyo an Diyos labaw ha ngatanan ngan ika-buhi niyo an Iya mga kasugo-an. Pa-agui hi-ne, an iyo kinabuhi a-abtan hin maupay na pagka-sinabot ngan an kalinaw mag-hahadi ha kalibutan. Salamat han iyo pag-tagad hi-ne nga tawag ko." 05/25/2010

Tugon ha petsa Hunyo 02, 2010 "Hinigugma ko na mga anak, yana nga adlaw guin tawag ko kamo na, pa-agui ha pag-ampo ngan pag-puasa, andama an dalan na a-aguian han Anak ko pag-sulod ha kasing-kasing niyo. Karawta ako silbi usa ka nanay ngan taga-dara han gugma han Diyos ngan an Iya gusto na kamo ma-salba. I-libre an kalugaringon niyo ha tanan na mabug-at ngan pag-basul nga dara han nag-agui na mga sayop, na hadto nag-dara ha iyo ha sala ngan kasiruman. Karawta an kahayag. Matawo kamo hin otro dida ha pagka-matadong han Anak ko. Salamat ha iyo." 06/02/2010

Tugon ha petsa Hunyo 25, 2010 "Hinigugma ko na mga anak! Dara an kalipay, guin tawag ko kamo ha malipayon na pag-buhi han akon mga tugon; kay dida la hi-ne nga pa-agui, mga anak, kamo makaka-harani ha Anak ko. Gusto ko dad-on kamo ngatanan ngada ha Iya la, ngan dida ha sulod Niya makikit-an niyo an tinu-od na kalinaw ngan kalipay han kasing-kasing niyo. Benebendisyunan ko kamo ngatanan ngan hinihigugma ko kamo hin gugma na waray sukol. Salamat han iyo pag-tagad hi-ne nga tawag ko." 06/25/2010


Tinuig na Pagpapakita kan Ivanka - Hunyo 25, 2010

An pinagpakita-an na hi Ivanka Ivankovic-Elez nagka-ada hin regular nga tinu-ig na pag-papakita hadton Hunyo 25, 2010. Didto han katapusan na pag-papakita Niya hadton Mayo 7, 1985, guin hatag han aton Mahal na Birhen ha iya an ika-napulo nga tugon-sekreto ngan guin sidngan hiya na pagpapakita-an hiya usa ka beses kada tu-ig dida ha anibersaryo han pag-papakita. Amo i-ne an nahitabo liwat yana nga tu-ig.

An pag-papakita, na inabot hin 6 ka minuto, nahitabo didto han balay-pamilya nira Ivanka. An pamilya ni Ivanka la an nadidto han pag-papakita. Han tapos na an pag-papakita, nag-siring hi Ivanka na: "Nag-pulong ha akon an Mahal na Birhen bahin han ika-lima na tugon-sekreto ngan, ha pagtatapos, nag-siring: 'Hinigugma ko na mga anak, karawta niyo an akon kinag-anak na bendisyun'."


Tugon ha petsa Hulyo 02, 2010 "Hinigugma ko na mga anak, an kinag-anak ko na tawag ha iyo yana nga adlaw, usa nga tawag han katinu-oran ngan pagka-buhi. An Anak ko, na amo an Kinabuhi, mahigugma-on ha iyo ngan kilala Niya kamo ha katinu-oran. Para mahibaro-an ngan ma-higugma niyo an iyo kalugaringon, kinahanglan mahibaro-an niyo an Anak ko; para mahibaro-an ngan mahigugma niyo adton mga iba, kinahanglan gud na makita-an niyo an Anak ko dida ha ira. Sanglit, mga anak, mag-ampo, mag-ampo, para ma-intendihan niyo ngan maka-tugyan kamo dara an espiritu na libre, na kumpleto iton iyo pag bag-o, ngan, pa-agui hi-ne din-he ha tuna, makada unta ha sulod han kasing-kasing niyo an Kahadi-an han Langit. Salamat ha iyo!" 07/02/2010

Tugon ha petsa Hulyo 25, 2010 "Hinigugma ko na mga anak! Tinatawag ko kamo pag-otro ha malipayon na pag-sunod ha akon. Gusto ko tugwayan kamo ngatanan ngadto ha Anak ko, na amo an Taga-salba niyo. Di-re kamo ma-aram na kon waray Hiya, di-re kamo magkaka-ada hin kalipay ngan kalinaw, waray liwat an kabuwas-non o kinabuhi na waray hangturan. Sanglit, mga anak, gamita hin maupay i-ne nga panahon para ha malipayon na pag-ampo ngan pag-tugyan. Salamat han iyo pag-tagad hi-ne nga tawag ko." 07/25/2010

Tugon ha petsa Agosto 02, 2010 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw, guin tawag ko kamo na mag-upod ha akon, para sugdan naton an pag-tukod han Kahadi-an han Langit dida ha mga kasing-kasing niyo; na malimutan niyo unta iton para ha kalugaringon ngan - dida ha pag-una ehemplo han Anak ko - hunahuna-on niyo an kanan Diyos. Ano an gusto Niya ha iyo? Ayaw pag-tugot na hi Satanas mag-abre hin mga dalan han kalipay na kalibutan-on, mga dalan na di-re upod an Anak ko. Mga anak, mga palso iton ngan di-re nag i-iha. Buhi an Anak ko. Guin hahalad ko ha iyo an waray hangturan na kalipay, ngan an kalinaw, ngan an pakig-usa upod an Anak ko, upod an Diyos; halad ko ha iyo an Kahadi-an han Diyos. Salamat ha iyo." 08/02/2010

Tugon ha petsa Agosto 25, 2010 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw, upod an dako na kalipay, gusto ko tawagon kamo hin otro na: mag-ampo, mag-ampo, mag-ampo. Hina-ut unta na i-ne nga panahon mahimo na oras para han kalugaringon na pag-ampo niyo. Ha adlaw, mag-biling hin lugar na puede kamo mag-ampo hin malipayon na pamalandong. Hinihi-gugma ko kamo ngan hatag ko an akon bendisyun ha iyo ngatanan. Salamat han iyo pag-tagad hi-ne nga tawag ko." 08/25/2010

Tugon ha petsa Septembre 02, 2010 "Hinigugma ko na mga anak, a-anhi ako ha tupad niyo tungod kay gusto ko makabulig ha iyo pag-perdi hiton mga sulay na dara ha iyo hi-ne nga panahon hin pag-pupuro. Mga anak, an usa hi-ne amo an di-re pag-papasaylo, ngan iton di-re pag-aro hin pasaylo. An kada sala kinokontra ngan nagpapaharayo ha iyo ngan han Higugma - an Anak ko amo iton Higugma. Sanglit, mga anak, kon gusto niyo mag-lakat upod ko ngadto ha kalinaw han pag-higugma han Diyos, kinahanglan mahibaro-an niyo iton pag-papasaylo ngan pag a-aro hin pasaylo. Salamat ha iyo." 09/02/2010

Tugon ha petsa Septembre 25, 2010 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw a-anhi ako nag-hahatag han kinag-anak ko na bendisyun hin kalinaw ha iyo ngatanan, ngan guin a-awhag ko kamo na mabuhi dida ha kinabuhi hin pag-sarig, tungod kay mahinay pa kamo ngan di-re pa kamo mapa-inobsanon. Guin a-awhag ko kamo, mga anak, ha panalagsa la na pag-yayakan ngan ha damo pa na trabaho pag bag-o hin kalugaringon ngadto ha pagka Diyos-non, para an pag-testigo niyo mas bubunga pa. Ngan hina-ut unta na an kinabuhi niyo mahimo nga waray hunong na pag a-ampo. Salamat han iyo pag-tagad hi-ne nga tawag ko." 09/25/2010

Tugon ha petsa Oktubre 02, 2010 "Hinigugma ko na mga anak, yana nga adlaw tinatawag ko kamo ha mapa-inobsanon, mga anak, mapa-inobsanon na debosyon. Kinahanglan tadong an kasing-kasing niyo. Hina-ut unta na an mga krus niyo magamit pa-ngontra ha mga sala yana nga panahon. Hina-ut na iton pasensya ngan gugma na waray-hangtud amo an armas niyo - gugma na makakahulat ngan bubulig ha iyo na makilala an mga senyales han Diyos - na pa-agui ha mapa-inobsanon na pag-higugma, mapakita han kinabuhi niyo an katinu-oran para ha tanan nag-bibiling hi-ne dida ha kasirum han mga bowa. Mga anak, akon apostoles, buligui ako pag-abre ha mga dalan ngadto ha Anak ko. Ino-otro ko an tawag ha iyo na ig-ampo an mga magbarantay niyo. Upod tupad nira, magdada-ug ako. Salamat ha iyo." 10/02/2010

Tugon ha petsa Oktubre 25, 2010 "Hinigugma ko na mga anak! Hina-ut unta na yana nga panahon, mahimo na panahon ha pag a-ampo niyo. Gusto hi-nen tawag ko, mga anak, na mahimo para ha iyo nga tawag pag-desisyon mag-sunod ha dalan pag bag-o hin kinabuhi ngadto ha pagka Diyos-non; sanglit, mag-ampo ngan pangaro-a ha tanan mga santo an ira pag-hangyo para ha iyo. Hina-ut unta na hira mahimo para ha iyo na ehemplo, insentibo ngan kalipay ngadto ha kinabuhi na waray hangturan. Salamat han iyo pag-tagad hi-ne nga tawag ko." 10/25/2010

Tugon ha petsa Nobyembre 02, 2010 "Hinigugma ko na mga anak; upod an akon kinag-anak na pag-huhulat ngan higugma guin dadara ko ha iyo an hayag han kinabuhi para gub-on iton kasirum hiton patay dida ha sulod niyo. Ayaw niyo ako isalikway, mga anak. Hunong anay ngan tan-awa an sulod hiton iyo kalugaringon ngan kita-a kon ano kamo ka sala-on. Hibaro-a iton mga sala niyo ngan mag-ampo pangaro hin pasaylo. Mga anak, di-re niyo gusto karawaton na kamo mga gudti la ngan mahinay, pero kukusog kamo ngan dadako pa kon susunod kamo ha kabobot-on han Diyos. Ihatag ha akon an limpyo na mga kasing-kasing niyo para mahayagan ko hira hin suga han kinabuhi, na amo an akon Anak. Salamat ha iyo." 11/02/2010

Tugon ha petsa Nobyembre 25, 2010 "Hinigugma ko na mga anak! Tinatan-aw ko kamo ngan nakikita ko dida ha kasing-kasing niyo an kamatayan, an waray pagla-um, an kago-ol ngan an ka-gutom. Waray an pag-ampo o pag-sasarig ha Diyos, amo i-ne nga guin tutugotan ako han Kahitas-on na mag-dara nganhi ha iyo hin pag-sarig ngan kalipay. Abrehi iton iyo mga kalugaringon. Abrehi iton mga kasing-kasing niyo ngadto ha kalo-oy han Diyos ngan tatagan kamo Niya hin tanan na kinahanglanon niyo ngan pupon-on Niya iton mga kasing-kasing niyo hin kalinaw, tungod kay Hiya mismo an kalinaw ngan pagla-um niyo. Salamat han iyo pag-tagad hi-ne nga tawag ko." 11/25/2010

Tugon ha petsa Disyembre 02, 2010 "Hinigugma ko na mga anak; yana nga adlaw, nag a-ampo ako upod niyo na unta magka-ada kamo hin kusog mag-abre hiton iyo mga kasing-kasing ngan dida hi-ne, mahibaro-an niyo an gahum hiton pag-higugma han nag a-antos nga Diyos. Tungod hi-ne nga pag-higugma Niya, ka-maupay ngan ka mapa-inobsanon, a-anhi liwat ako upod niyo. Ini-imbita ko kamo para hi-ne nga espesyal na panahon hin pag a-andam na mahimo i-ne nga oras hin pag-ampo, penetensya ngan pag bag-o hin kinabuhi pagka-santohanon. Mga anak, kinahanglan niyo an Diyos. Di-re kamo makaka-kadto pa-abante kon di-re niyo upod an Anak ko. Kon ma i-intendihan na niyo ngan kakarawaton i-ne, an mga guin sa-ad ha iyo, matutuman. Pa-agui han Espiritu Santo, an Kahadi-an han Langit matatawo dida sulod han mga kasing-kasing niyo. Guin u-unahan ko kamo ngada hi-ne. Salamat ha iyo." 12/02.2010

Tugon ha petsa Disyembre 25, 2010 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw, ako ngan an Anak ko gusto mag-hatag ha iyo hin kadam-an na kalipay ngan kalinaw para nga iton kada usa ha iyo mahimo unta na malipayon taga-dara ngan testigo hin kalinaw ngan kalipay dida ha mga lugar nga pinupoy-an niyo. Mga anak, mahimo kamo na bendisyun ngan kalinaw. Salamat han iyo pag-tagad hi-ne nga tawag ko." 12/25/2010


Tinu-ig na Pagpapakita kan Jakov ha petsa Disyembre 25, 2010

Didto han katapusan na inadlaw na pagpapakita kan Jakov Colo hadton Septembre 12, 1998, guin sidngan hiya han aton Mahal na Birhen nga tikang hadto, magkaka-ada hiya hin usa ka beses na pagpapakita kada tu-ig, ha kada Disyembre 25, adlaw han Pasko. Amo liwat i-ne an nahitabo yana nga tu-ig. An pagpapakita nag tikang ha alas 2:25 han kulop (oras didto) ngan inabot hin 7 ka minuto.

Nag-siring hi Jakov na: an aton Mahal na Birhen nag-pulong ha akon bahin han mga tugon-sekreto ngan ha pagka-human nag-siring hiya na: "Mag-ampo, mag-ampo, mag-ampo."


Last Modified 07/03/2013