Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2010 In Swedish

Budskapet den 02 januari 2010 "Kära barn, idag kallar jag er att med fullkomlig förtröstan och kärlek börja vandra med mig, för jag önskar att göra er förtrogna med min Son. Var inte rädda, mina barn, jag är här med er, jag är helt nära er. Jag visar er vägen till att förlåta er själva, att förlåta andra, och med hjärtats uppriktiga ånger knäböja inför Fadern. Låt allt dö i er som hindrar er från att älska och rädda - så att ni kan vara med Honom och i Honom. Besluta er för en ny början, en början av uppriktig kärlek till Gud Själv. Tack." 01/02/2010

Budskapet den 25 januari 2010 "Kära barn! Må denna tid för er vara en tid av personlig bön, så att trons frö kan växa i era hjärtan; och må det växa till ett glädjens vittnesbörd för andra. Jag är med er och jag önskar att inspirera er alla: väx och fröjda er i Herren Som har skapat er. Tack att ni har svarat på min kallelse." 01/2010

Budskapet den 02 februari 2010 "Kära barn; Jag kallar er idag, med moderlig kärlek att bli ett fyrtorn för alla själar som vandrar i mörkret, i okunnighet om Guds kärlek. För att ni må skina så mycket klarare och dra allt fler själar, tillåt inte de osanningar som kommer ur er mun att tysta ert samvete. Var fullkomliga. Jag leder er med min moderliga hand - en kärlekens hand. Tack." 02/02/2010

Budskapet den 25 februari 2010 "Kära barn! I denna tid av nåd, då naturen också förbereder sig att ge årets allra vackraste färger, kallar jag er, små barn, att öppna era hjärtan för Gud Skaparen, så att Han kan förvandla och forma er till Sin avbild, så att allt det goda som somnat in i era hjärtan må vakna till ett nytt liv och en ny längtan efter evigheten. Tack att ni svarat på min kallelse." 02/25/2010

Budskapet den 02 mars 2010 "Kära barn, I denna särskilda tid då ni anstränger er att komma allt närmare min Son, närmare Hans lidande, men också närmare den kärlek med vilken han bar det, önskar jag att säga till er att jag är med er. Jag ska hjälpa er med min nåd att besegra fel och frestelser. Jag skall lära er kärlek, kärlek som utplånar alla synder och gör er fullkomliga, kärlek som ger er min Sons frid nu och för alltid. Frid vare med er och i er, för jag är Fridens Drottning. Tack." 03/02/2010

Budskapet den 18 mars 2010 till Mirjana "Kära barn! Idag kallar jag er till att älska med hela ert hjärta och hela er själ. Bed om kärlekens gåva, för när själen älskar kallar den min Son till sig. Min Son avvisar inte dem som åkallar honom och som önskar att leva enligt hans vilja. Bed för dem som inte förstår kärleken, som inte vet vad det innebär att älska. Bed att Gud må vara deras Far och inte deras Domare. Mina barn, var mina apostlar, var min kärleks flod. Jag behöver er. Tack." 03/18/2010

Budskapet den 25 mars 2010 "Kära barn! Också idag önskar jag att kalla er alla att stå fasta i bönen och i de stunder då ni utsätts för prövningar. Lev er Kristna kallelse i glädje och ödmjukhet och vittna för alla. Jag är med er och jag bär fram er alla inför min Son Jesus, och Han kommer att vara er styrka och ert stöd. Tack att ni svarat på min kallelse." 03/2010


2 april 2010 Budskap till Mirjana

"Kära barn; Idag välsignar jag er på ett särskilt sätt och jag ber att ni skall återvända till den rätta vägen, till min Son - er Frälsare, er Återlösare- till Honom som gav er evigt liv. Tänk på allt mänskligt, på allt som inte tillåter er att efterfölja min Son - på det förgängliga, ofullkomliga och begränsade - och tänk sedan på min Son, på Hans Gudomliga oändlighet. Förädla er kropp och fullkomna er själ genom er överlåtelse och er bön. Var redo, mina barn. Tack."

Guds Moder välsignade alla människor och alla de religiösa föremål som vi hade med oss för att de skulle bli välsignade. När Jungfru Maria lämnade såg Mirjana ett stort gyllene Kors bakom Vår Fru.


Budskapet den 25 april 2010 "Kära barn! I denna tid, när ni på ett särskilt sätt ber om och söker min förbön, kallar jag er, små barn, att be så att genom era böner jag kan hjälpa er att få allt fler hjärtan att öppna sig för mina budskap. Be för mina intentioner. Jag är med er och jag ber för var och en av er inför min Son. Tack att ni svarat på min kallelse." 04/2010

Budskapet den 02 maj 2010 "Kära barn; Idag, kallar er den gode Fadern, att genom mig, med er själ fylld av kärlek, påbörja ett andligt besök. Kära barn, var fyllda med nåd, ångra uppriktigt era synder och längta efter det goda. Längta också i deras namn som inte har lärt känna det fullkomliga goda. Ni kommer (då) att behaga Gud mer. Tack." 05/02/2010

Budskapet den 25 maj 2010 "Kära barn! Gud gav er nåden att leva och att försvara allt det goda som är i er och runt omkring er, och att inspirera andra att bli bättre och heligare; men Satan sover inte och genom moderniteten förleder han er och för er till sin väg. Därför, små barn, av kärlek till mitt Obefläckade Hjärta, älska Gud över allt annat och lev efter Hans bud. På detta sätt, kommer ert liv ha mening och friden kommer råda på jorden. Tack att ni svarat på min kallelse." 05/2010

Budskapet den 02 juni 2010 "Kära Barn, idag kallar jag er att med bön och fasta bereda den väg på vilken min Son skall träda in i era hjärtan. Ta emot mig som en moder och en budbärare med Guds kärlek och Hans längtan efter er frälsning. Gör er själva fria från allt som tynger er från det förflutna, som ger er en känsla av skuld, den som förut förde er vilse i synd och mörker. Ta emot ljuset. Låt er födas på nytt i min Sons rättfärdighet. Tack." 06/02/2010

Budskapet den 25 juni 2010 "Kära barn! Med glädje kallar jag er alla att i glädje leva mina budskap; bara på detta sätt, små barn, är ni i stånd att komma närmare min Son. Jag önskar att leda er alla bara till Honom, och i Honom kommer ni att finna sann frid och ert hjärtas glädje. Jag välsignar er alla och älskar er med omätlig kärlek. Tack att ni svarat på min kallelse." 06/2010

Budskapet den 02 juli 2010 "Kära barn, min moderliga kallelse, som jag riktar till er idag, är en sanningens och livets kallelse. Min Son, som är Livet, älskar er och känner er i sanning. För att lära känna och älska er själva, måste ni lära känna min Son; för att lära känna och älska andra, måste ni se min Son i dem. Därför, mina barn, be, be, så att ni kan förstå och överlämna (er) med en ande som är fri, bli fullständigt förvandlade och, på detta sätt, må ha Himmelriket i ert hjärta på jorden. Tack!" 07/02/2010

Budskapet den 25 juli 2010 "Kära barn! På nytt kallar jag er att följa mig med glädje. Jag önskar att leda er alla till min Son, er Frälsare. Ni är inte medvetna om att utan Honom har ni inte glädje och frid, inte heller en framtid eller evigt liv. Därför, små barn, ta väl till vara på denna tid av bön, i glädje och överlåtelse. Tack att ni svarat på min kallelse." 07/25/10

Budskapet den 02 augusti 2010 "Kära barn! Idag kallar jag er att, tillsammans med mig, bygga Himmelriket i era hjärtan; så att ni må glömma ert eget och - ledda av min Sons exempel - tänka på det som är av Gud. Vad önskar Han av er? Tillåt inte Satan att öppna den jordiska lyckans vägar, vägarna utan min Son. Mina barn, dessa är falska och varar ett kort ögonblick. Min Son existerar. Jag erbjuder er evig lycka och frid och enhet med min Son, med Gud; Jag erbjuder er Guds Rike. Tack." 08/02/2010

Budskapet den 25 augusti 2010 "Kära barn! Med stor glädje önskar jag, också idag, att kalla er på nytt: be, be, be. Må denna tid vara en tid av personlig bön för er. Hitta under dagen en plats där ni kan be med glädje och i samling. Jag älskar er och välsignar er alla. Tack att ni har svarat på min kallelse." 08/25/10

Budskapet den 02 september 2010 "Kära barn. Jag är vid er sida för jag önskar att hjälpa er att övervinna frestelser, som ni ställs inför i denna reningens tid. Mina barn, en av dessa är att inte förlåta, och att inte be om förlåtelse. Varje synd skymfar Kärleken och avlägsnar er från den - och Kärleken är min Son. Därför, mina barn, om ni önskar att vandra med mig mot friden i Guds kärlek, måste ni lära er att förlåta och att be om förlåtelse. Tack." 09/02/2010

Budskapet den 25 september 2010 "Kära barn! Idag är jag med er och välsignar er alla med min moderliga välsignelse av frid, och jag manar er att leva ert liv i tro ännu mera, för ni är fortfarande svaga och ni är inte ödmjuka. Jag manar er, små barn, att tala mindre och att arbeta mer på er personliga omvändelse så att ert vittnesbörd blir fruktbart. Och må ert liv vara oavlåtlig bön. Tack att ni svarat på min kallelse." 09/25/2010

Budskapet den 02 oktober 2010 "Kära barn, idag kallar jag er till en ödmjuk, mina barn, en ödmjuk hängivelse. Era hjärtan måste vara rättfärdiga. Må era kors vara era medel i striden mot den innevarande tidens synder. Må ert vapen vara tålamod och gränslös kärlek - en kärlek som vet att vänta och som kommer att göra er i stånd att känna igen Guds tecken - så att ert liv, genom ödmjuk kärlek, visar sanningen för alla dem som söker den i lögnernas mörker. Mina barn, mina apostlar, hjälp mig att öppna vägarna till min Son. Än en gång kallar jag er att be för era herdar. Vid deras sida, kommer jag att segra. Tack." 10/02/2010

Budskapet den 25 oktober 2010 "Kära barn! Må denna tid för er vara en tid av bön. Min kallelse, små barn, önskar att för er vara en kallelse till att besluta er att följa omvändelsens väg; be därför och sök alla helgons förbön. Må de vara en förebild för er, en uppmuntran och en glädje på er väg mot det eviga livet. Tack att ni har svarat på min kallelse." 10/25/2010

Budskapet den 02 november 2010 "Kära barn; med moderlig uthållighet och kärlek kommer jag till er med livets ljus för att bryta ner dödens mörker i er. Avvisa mig inte, mina barn. Stanna upp och se in i er själva och se hur syndiga ni är. Bli medvetna om era synder och be om förlåtelse. Mina barn, ni vill inte acceptera att ni är svaga och små, men ni kan vara starka och stora genom att göra Guds vilja. Ge mig era renade hjärtan så att jag kan upplysa dem med livets ljus, min Son. Tack." 11/02/2010

Budskapet den 25 november 2010 "Kära barn! Jag ser på er och jag ser i ert hjärta död utan hopp, rastlöshet och hunger. Där finns ingen bön eller tillit till Gud, det är därför som den Högste tillåter mig att komma till er med hopp och glädje. Öppna er själva. Öppna era hjärtan för Guds barmhärtighet och Han kommer att ge er allt ni behöver och kommer att fylla era hjärtan med frid, för Han är frid och ert hopp. Tack att ni svarat på min kallelse." 11/25/2010

Budskapet den 02 december 2010 "Kära barn; Idag ber jag här med er för att ni ska samla kraft till att öppna era hjärtan och så bli medvetna om den lidande Gudens mäktiga kärlek. Genom denna Hans kärlek, godhet och mildhet, är jag också med er. Jag inbjuder er att låta denna särskilda tid av förberedelse bli en tid av bön, bot och omvändelse. Mina barn, ni behöver Gud. Ni kan inte fortsätta utan min Son. När ni förstår och bejakar detta, kommer det förverkligas som blivit er lovat. Genom den Helige Ande kommer Himmelriket att födas i era hjärtan. Jag leder er till detta. Tack." 12/02/2010

Budskapet den 25 december 2010 "Kära barn! Idag, önskar jag och min Son att ge er ett överflöd av glädje och frid så att var och en av er må vara fridens och glädjens glada budbärare och vittne på de platser där ni lever. Små barn, var en välsignelse och var frid. Tack att ni svarat på min kallelse." 12/25/2010


Last Modified 12/27/2010