Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2010 In Hebrew

מודעה מ25 לינואר 2010 "ילדים יקרים! מי יתן ועת ההיא תהיה עת של תפילה אישית עבורך, כדי שזרע האמונה יצמח בלבבכם; ושיצמח לעד מאושר לאחרים. אני עמכם וחפצה להשרה אתכם כולם: צמחו והללו באדון אשר בוראכם. אני מודה לכם על מענתכם לקריאתי." 01/2010

הודעה מ25 לפברואר2010 "ילדים יקרים! בעת ההיא של חסד אלוהי, כאשר הטבע מתכונן לתת צבעה היפים ביותר בשנה, אני קוראת לכם, ילדים יקרים, לפתוח את לבבכם לאלוהים הבורא על מנת שהוא ישנה ויעצב אתכם בדמותו, כדי שהטוב שנרדם בלבבכם יתעורר לחיים חדשים ולערגה למען" 02/2010


הודעה מ25 לאבריל 2010 "בנים יקרים! בעת ההיא, שהינכם מתפללים באופן מיוחד ומחפשים את תיווכי, בנים שלי, אני קוראת לכם להתפלל בכדי שדרך תפילותיכם אעזור לכם לפתוח עד כמה שאפשר יותר לבבות להודעותי. התפללו למען כוונותי. אני עמכם ואני משתדלת לפני בני למען כל אחד מכם. אני מודה לכם על תשובתכם לקריאתי." 04/2010


הודעה מ25 למאי, 2010
"בנים יקרים! אלוהים נתן לכם החסד לחיות ולהגן אשר טוב בך, וסביבתך ולהשרות לאחרים להיות טוב ומקודש יותר; אולם השטן, אף הוא, איננו נרדם, ועל ידי המודרניות מפנה את תשומת לבך ומוביל אותך אל דרכו. ובכן, בני, באהבתכם בשביל ליבי ללא רבב, אהוב אלוהים מעל הכול וחי את מצוותיו. וכך יהיה לחייך משמעות וישרה שלום עלי אדמות. מודה אני לכם על תשובתך לקריאתי." 05/2010


Error

Error

Error

Error

Error

Error

Error


Last Modified 12/27/2010