Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2009 In Waray-Waray

Tugon ha petsa Enero 25, 2009 "Hinigugma ko na mga anak! Yana liwat nga adlaw, tinatawag ko kamo ha pag-ampo. Hina-ut unta na an pag-ampo mahimo nga liso na i-bubutang niyo sulod ha kasing-kasing ko, na i-hahatag ko ha akon Anak na hi Hesus, para pag-salba han iyo mga kalag. Gusto ko, mga anak, na higugma-on han kada usa niyo an waray katapusan na kinabuhi na amo iton ti-abot ha iyo, ngan para an ngatanan na butang kalibutan-on makabulig ha pag-harani niyo ha Diyos an Taga-himo. A-anhi ako upod niyo ma-iha na nga panahon tungod kay a-ada kamo ha sayop nga dalan. Dara la hiton akon pag-bulig, mga anak, na kamo makaka-abre hit iyo mga mata. Damo ha iyo, pa-agui ha pag-bubuhi han akon mga tugon, an nakaka-hibaro na nga a-adto hira ha dalan han pagka-santohanon tikadto han waray hangturan. Salamat han iyo pag-tagad hi-ne nga tawag ko." 01/25/2009

Tugon ha petsa Pebrero 25, 2009 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga panahon hin pag-salikway, pag-ampo ngan penetensya, tinatawag ko kamo hin otro na: kadto ngan mag-kumpisal han iyo mga sala para an grasya mag-abre unta han iyo kasing-kasing, ngan tugotan i-ne mag bag-o ha iyo. Magbag-o, mga anak, abre-hi an iyo mga kalugaringon ha Diyos ngan ha plano Niya para ha kada usa ha iyo. Salamat han pag-tagad niyo hi-ne nga tawag ko." 02/25/2009


Tinuig na Pagpapakita kan Mirjana - Marso 18, 2009

An pinagpakita-an na hi Mirjana Dragicevic-Soldo nagka-ada hi pag-papakita tikang Hunyo 24, 1981 hasta Disyembre 25, 1982. Didto han katapusan na pag-papakita, guin hatag ha iya han aton Mahal na Birhen an ika 10 na tugon-sekreto, ngan guin sidngan hiya na pagpapakita-an hiya usa ka beses kada tu-ig, ha petsa 18 han Marso. Amo i-ne an nahitabo tinu-ig tikang hadto. Yukot-yukot na deboto an nag-tirok pag-ampo han Rosaryo didto ha tungod han 'Asul na Krus'. An pagpapakita inabot tikang ha 13:52 hasta 13:58. (ala 1:52 hasta 1:58 ha kulop, oras didto)

"Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw tinatawag ko kamo na mag tan-aw hin sinsero ngan hin ma-iha ha sulod hiton iyo mga kasing-kasing. Ano an makikita niyo didto? Ha-in an Anak ko didto ngan ha-in an kagustohan na mag-sunod ha akon pag-kadto ha Iya? Mga anak, hina-ut unta na mahimo i-ne nga panahon hin pag-sasalikway, panahon hin pag papaki-ana ha kalugaringon na: 'Ano an gusto han akon Diyos ha personal na kalugaringon ko? Ano unta an akon bubuhaton?' Mag-ampo, mag pu-asa ngan magka-ada kamo hin kasing-kasing nga puno hin kalo-oy. Ayaw kalimti an iyo magbarantay. Ig-ampo nga di-re unta hira mawara, nga mag-permi hira dida ha Anak ko para hira mahimo na maupay nga magbarantay han mga sakop nira."

Nagtan-aw an Mahal na Birhen ha tanan nga nadidto ngan nag-sumpay: "Ino-otro ko pag-siring ha iyo, na kon mahihibaro-an la niyo kon ano ko kamo ka higugma, mag tutu-ok kamo dara hin kalipay. Salamat ha iyo."


Tugon ha petsa Marso 25, 2009 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga panahon hin pag-saringsing, nga di-in an ngatanan nag-mamata pa la tikang han tag-tugnaw na pangaturog, pukawa liwat niyo iton iyo mga kalag hin pag-ampo para maka-andam hira pag-karawat han kahayag han nabanhaw na hi Hesus. Mga anak, hina-ut unta na dad-on kamo Niya pa-harani han Iya kasing-kasing para abre kamo ha kinabuhi nga waray hangturan. Guin a-ampo ngan hina-hangyo ko kamo atbang han Kahitas-on para han iyo sinsero na pag babag-o hin kinabuhi ha pagka Diyos-non. Salamat han iyo pag-tagad hi-ne nga tawag ko." 03/25/2009

Tugon ha petsa Abril 25, 2009 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw, tinatawag ko kamo ngatanan na mag-ampo para han kalinaw ngan para mag-testigo kamo bahin hi-ne dida han iyo mga pamilya para an kalinaw mahimo unta nga pinaka hita-as na karikohan din-he ha waray kalinaw nga kalibutan. Ako an iyo Reyna han Kalinaw ngan nanay niyo. Gusto ko dad-on kamo pag-una ngadto ha dalan han kalinaw, na nag a-abot la tikang ha Diyos. Sanglit, mag-ampo, mag-ampo, mag-ampo. Salamat han iyo pag-tagad hi-ne nga tawag ko." 04/25/2009

Tugon ha petsa Mayo 25, 2009 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga panahon, tinatawag ko kamo ngatanan na mag-ampo para ha pag-abot han Espiritu Santo ngada han kada hinimo nga nabunyagan, para mabag-o kamo ngatanan han Espiritu Santo ngan dad-on kamo ha dalan han pag-titestigo bahin hiton pag-sarig niyo - kamo ngan an tanan na harayo ha Diyos ngan han pag-higugma Niya. A-anhi ako upod niyo ngan hahangyo para ha iyo atbang han Kahitas-on. Salamat han iyo pag-tagad hi-ne nga tawag ko." 05/25/2009

Tugon ha petsa Hunyo 25, 2009 "Hinigugma ko na mga anak! Mag-malipayon upod ko, mag bag-o dida hin kalipay ngan mag-pasalamat ha Diyos para han pag-regalo Niya ha iyo hinen pag-kanhi ko. Mag-ampo nga, dida hiton iyo mga kasing-kasing, an Diyos an bubutnga han kinabuhi niyo ngan, pa-agui hiton kinabuhi niyo, mag-testigo kamo para mabati-an han kada hinimo an pag-higugma han Diyos. Mahimo kamo nga sumpay hiton akon mga kamot para an kada hinimo, makaharani ha Diyos han pag-higugma. Hatag ko ha iyo an akon kinag-anak na bendisyun. Salamat han iyo pag-tagad hi-ne nga tawag ko." 06/25/2009


Tinuig na Pagpapakita kan Ivanka

An pinagpakita-an na hi Ivanka Ivankovic-Elez nagka-ada hin regular nga tinu-ig na pagpapakita hadton Hunyo 25, 2009. Siring han mga pinagpapakita-an, hira Vicka, Marija ngan Ivan sigue pa an ira inadlaw na pinagpapakita-an, ngan hira Mirjana, Ivanka ngan Jakov naman kada tu-ig hira pagpapakita-an.

Hadton katapusan na pag-papakita ha Mayo 7, 1985, guin tagan hi Ivanka han ika-napulo nga tugon-sekreo han aton Mahal na Birhen ngan guin sidngan hiya na usa ka beses kada tu-ig hiya pagpapakita-an dida ha anibersaryo han pagpapakita. Amo i-ne an nahitabo liwat yana nga tu-ig. An pag-papakita inabot hin 10 ka minuto. Hi Ivanka pinagpakita-an didto han ira balay ka-upod an pamilya niya, asawa ngan an tolo nga anak. Han natapos, nag-siring hi Ivanka na:

"An Mahal na Birhen na-dinhe hin 10 minuto upod ko ngan nag-pulong ha akon bahin han ika-napulo nga tugon-sekreto. An Birhen nag-siring: 'Hinigugma ko na mga anak, tinatawag ko na mahimo kamo na mga apostoles hin kalinaw. Kalinaw, kalinaw, kalinaw'."


Tugon ha petsa Hulyo 25, 2009 "Hinigugma ko na mga anak! Hina-ut unta na i-ne nga panahon mahimo nga oras hin pag a-ampo niyo. Salamat han iyo pag-tagad hi-ne nga tawag ko." 07/25/2009

Tugon ha petsa Agosto 25, 2009 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw tinatawag ko kamo hin otro pag bag-o hin kinabuhi ha pagka Diyos-non. Mga anak, di-re pa husto iton iyo pagka santohanon ngan di-re pa nasalida an iyo pagka santohanon ngadto ha mga iba, sanglit mag-ampo, mag-ampo, mag-ampo ngan trabaho-a pa iton iyo kalugaringon na pag babag-o, para mahimo kamo nga senyas han pag-hihigugma han Diyos ha mga iba. A-anhi ako upod niyo ngan nag u-una ha iyo ngadto han waray kahangturan, na amo gud an pangandoy hiton kada kasing-kasing. Salamat han iyo pag-tagad hi-ne nga tawag ko." 08/25/2009

Tugon ha petsa Septembre 25, 2009 "Hinigugma ko na mga anak, upod an kalipay sigue-ha pag-trabaho iton pag babag-o niyo hin kinabuhi ngadto ha pagka Diyos-non. I-halad ha Imakulada na Kasing-kasing ko iton ngatanan niyo nga kalipay ngan kasakit para madara ko kamo ngatanan unta ha pinaka-higugma ko na Anak, para makakita kamo hin kalipay sulod han Iya Kasing-kasing. A-anhi ako ha iyo para tudro-an kamo ngan mag-una ha iyo ngadto han waray hangturan. Salamat han iyo pag-tagad hi-ne nga tawag ko." 09/25/2009

Tugon ha petsa Oktubre 02, 2009 "Hinigugma ko na mga anak, Ha pag tan-aw ko ha iyo, na a-abotan hin kasakit an akon kasing-kasing. Tika-in kamo mga anak ko? Nahulog na ba kamo ha kahiladman han sala nga di-re na kamo ma-aram mag-pugong han iyo kalugaringon? Guin mamatadong niyo an iyo kalugaringon dida han sala ngan dida kamo nag u-ukoy. Luhod ha sirong han Krus ngan tan-awa an Anak ko. Guin lupig niya an sala ngan namatay Hiya para kamo, mga anak, mabuhi unta. Tugoti ako makabulig ha iyo di-re para mamatay kundi para mabuhi kamo upod an Anak ko hin waray katapusan. Salamat ha iyo!" 10/02/2009

Tugon ha petsa Oktubre 25, 2009 "Hinigugma ko na mga anak! Yana liwat nga adlaw, dara ko ha iyo an akon bendisyun, benebendisyunan ko kamo ngatanan ngan tinatawag ko kamo na dumako dida hine nga dalan, na guin sugdan han Diyos pa-agui ha akon para han iyo katalwasan. Mag-ampo, mag-puasa ngan malipayon na mag-testigo han pag-sarig niyo, mga anak, ngan hina-ut unta na an kasing-kasing niyo mapuno permi hin pag-ampo. Salamat han iyo pag-tagad hi-ne nga tawag ko." 10/25/2009

Tugon ha petsa Nobyembre 02, 2009 "Hinigugma ko na mga anak, yana nga adlaw liwat a-anhi ako ha iyo para itudro an dalan na makakabulig para makahibaro kamo han pag-higugma han Diyos, an pag-higugma para ha Diyos na amo Hiya an nag-hatag permiso ha iyo na tawagon Hiya na Amay ngan makilala Hiya nga Amay. Ina-aro ko ha iyo nga tan-awa an sulod han kasing-kasing niyo para makita niyo kon ano ka dako an iyo pag-higugma ha Iya. Hiya ba an katapusan na hihigugma-on? Ha nakapalibot na butang materyoso, nakapira nga beses na kamo nag-traydor, nag-salikway ngan nakalimot ha Iya? Mga anak, ayaw limbonga an iyo kalugaringon ha kalibutan-on na mga butang. Hunahuna-a iton iyo kalag tungod kay mas importante ito kontra ha lawas niyo, limpyo-ha ito. Taw-ga an Amay, nag-huhulat Hiya ha iyo. Balik ha Iya. A-anhi ako ha iyo tungod kay Hiya, dara han Iya kamaluluy-on, amo an nag-padara ha akon. Salamat ha iyo."

Tugon ha petsa Nobyembre 25, 2009 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga panahon hin grasya tinatawag ko kamo na bag-ohon iton pag-ampo dida ha mga pamilya niyo. Andama iton iyo kalugaringon dara an kalipay para han pag-balik ni Hesus. Mga anak, hina-ut unta na an iyo mga kasing-kasing puro ngan mahimo-ot, para an gugma ngan ka-paso a-agui ha iyo ngadto han kada usa nga kasing-kasing na harayo pa han pag-higugma Niya. Mga anak, mahimo kamo na pahalaba hiton akon mga kamot, mga kamot hin pag-higugma para ha ngatanan nga nawara, nga nawad-an na hin pag-sarig ngan pag-laum. Salamat han iyo pag-tagad hi-ne nga tawag ko." 11/25/2009

Tugon ha petsa Disyembre 02, 2009 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga panahon hin pag a-andam ngan malipayon na pag-huhulat, ako, komo nanay, gusto i-tudro ha iyo kon ano an pinaka-importante para han kalag niyo. Puede ba matawo an Anak ko dida hito? Nalilimpiyo-han ba ito hin gugma kontra ha mga bowa, ka-arogante, ka-sina ngan malisya? Labaw ha tanan, naghihigugma ba an iyo kalag ha Diyos komo Amay niyo ngan naghihigugma ba ito ha usa nga bugto mo kan Kristo? Guin tutudru-an ko kamo ha dalan na makaka-dara pag-alsa han kalag niyo ngadto ha kumpleto na pakig-usa ha Anak ko. Gusto ko matawo an Anak ko dida ha iyo. Malipayon gud ha akon, komo nanay, kon mahitabo i-ne. Salamat ha iyo." 12/02/2009

Tugon ha petsa Disyembre 25, 2009 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga malipayon na adlaw, dara ko kamo ngatanan ha atbang han Anak ko, an Hadi han Kalinaw, para tagan kamo Niya han Iya kalinaw ngan bendisyun. Mga anak, dida ha pag-higugma, partiha i-ne nga kalinaw ngan bendisyun ha mga iba. Salamat han iyo pag-tagad hi-ne nga tawag ko." 12/25/2009


Tinuig na Pagpapakita kan Jakov ha petsa Disyembre 25, 2009

Didto han katapusan han inadlaw na pag-papakita kan Jakov Colo ha petsa Septembre 12, 1998, guin sidngan hiya han aton Mahal na Birhen na tikang hadto, usa ka beses kada tuig hiya pagpapakita-an, ha kada Disyembre 25, adlaw han Pasko. Amo liwat i-ne an nahitabo yana nga tu-ig. An pag-papakita nag-tikang ha 14:35 (alas 2:35 ha kulop didto) ngan inabot hin 12 ka minuto. Nag-hatag an Mahal na Birhen hi-ne nga tugon:

"Hinigugma ko na mga anak! Ha tanan na panahon nga di-in an Diyos nag-tugot, ha espesyal na pa-agui, na makanhi ako ha iyo, gusto dad-on kamo ha dalan ngadto kan Hesus ngan hiton iyo katalwasan. Mga anak, makikita niyo an pagka-salba dida la ha Diyos, sanglit, yana nga adlaw hin grasya na kugos ko ha butkon an guti-ay nga bata na hi Hesus, tinatawag ko kamo na tugotan niyo matawo hi Hesus dida ha mga kasing-kasing niyo. Kon a-ada la hi Hesus ha iyo kasing-kasing na kamo makaka-kadto ha dalan han pagka-salba ngan ha kinabuhi nga waray hangturan. Salamat han iyo pag-tagad hi-ne nga tawag ko."


Last Modified 08/06/2013