Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2009 In Lithuanian

2009 m. sausio 25 d. pranešimas "Brangūs vaikai! Ir šiandieną kviečiu jus maldai. Tegul jums malda būna tarsi sėkla, kurią įdėsite į mano širdį, kurią paaukosiu už jus mano Sūnui Jėzui jūsų sielų išganymui. Trokštu, vaikeliai, kad kiekvienas iš jūsų pamiltų amžinąjį gyvenimą, kuris yra jūsų ateitis, ir te visi žemiški reikalai padeda jums priartėti prie Dievo Sutverėjo. Aš esu su jumis taip ilgai, nes esate neteisingame kelyje. Tik su mano pagalba, vaikeliai, atversite akis. Daug yra tokių, kurie gyvendami mano pranešimais suvokia esantys šventumo kelyje į amžinybę. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!" 01/2009

2009 m. vasario 25 d. pranešimas "Brangūs vaikai! Šiuo išsižadėjimų, maldos ir atgailos metu iš naujo jus kviečiu: eikite, išpažinkite savo nuodėmes, kad meilė atvertų jūsų širdis ir leiskite jai jus pakeisti. Atsiverskite, vaikai, atsiverkite Dievui ir Jo planams skirtiems kiekvienam iš jūsų. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą." 02/2009

2009 m. kovo 25 d. pranešimas "Brangūs vaikai! Šiuo pavasarišku metu, kada viskas bunda iš žiemos miego, pažadinkite ir jūs savo sielas malda, kad būtų pasirengusios priimti prisikėlusio Jėzaus šviesą. Tegul Jis jus, vaikeliai, priartina prie savo Širdies, kad taptumėte atviri amžinam gyvenimui. Meldžiu už jus ir užtariu prieš Aukščiausiąjį dėl jūsų nuoširdaus atsivertimo. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą." 03/2009

2009 m. balandžio 25 d. pranešimas "Brangūs vaikai! Šiuo metu visus jus kviečiu melstis, kad Šventoji Dvasia nužengtų ant kiekvieno pakrikštyto kūrinio, kad Šventoji Dvasia visus jus atnaujintų ir nuvestų jūsų tikėjimo liudijimo keliu - jus ir visus tuos, kurie yra toli nuo Dievo ir Jo meilės. Aš esu su jumis ir užtariu jus prieš Aukščiausiąjį. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą." 04/2009

2009 m. gegužės 25 d. pranešimas "Brangūs vaikai! Šiuo metu visus jus kviečiu melstis, kad Šventoji Dvasia nužengtų ant kiekvieno pakrikštyto kūrinio, kad Šventoji Dvasia visus jus atnaujintų ir nuvestų jūsų tikėjimo liudijimo keliu - jus ir visus tuos, kurie yra toli nuo Dievo ir Jo meilės. Aš esu su jumis ir užtariu jus prieš Aukščiausiąjį. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą." 05/2009

2009 m. birželio 25 d. pranešimas "Brangūs vaikai! Džiaukitės su manimi, atsiverskite džiaugsme ir dėkokite Dievui už mano buvimo su jumis dovaną. Melskitės, kad jūsų širdyse Dievas būtų jūsų gyvenimo centru ir savo gyvenimu liudykite, vaikeliai, kad kiekvienas kūrinys galėtų pajusti Dievo meilę. Būkite mano ištiestomis rankomis kiekvienam kūriniui, kad jis priartėtų prie Dievo meilės. Laiminu jus savo motinišku palaiminimu. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą." 06/2009

2009 m. liepos 25 d. pranešimas "Brangūs vaikai! Lai šis metas jums būna maldos metas. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą." 07/2009

2009 m. rugpjūčio 25 d. pranešimas "Brangūs vaikai! Šiandien jus iš naujo kviečiu atsivertimui. Vaikeliai, nesate pakankamai šventi ir nespinduliuojate šventumu kitiems, todėl melskitės, melskitės, melskitės ir dirbkite ties asmeniniu atsivertimu, kad būtumėte Dievo meilės ženklu kitiems. Aš esu su jumis ir vedu jus į amžinybę, kurios turi trokšti kiekviena širdis. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą." 08/2009

2009 m. rugsėjo 25 d. pranešimas "Brangūs vaikai, su džiaugsmu, atkakliai dirbkite ties savo atsivertimu. Savo visus džiaugsmus ir sielvartus aukokite mano Nekaltajai Širdžiai, kad jus visus galėčiau vesti pas savo Brangiausią Sūnų, ir Jo širdyje atrastumėte džiaugsmą. Esu su jumis, kad jus mokyčiau ir vesčiau į amžinybę. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą." 09/2009

2009 m. spalio 25 d. pranešimas "Brangūs vaikai! Ir šiandieną jums nešu savo palaiminimą ir visus jus laiminu ir kviečiu augti šiame kelyje, kurį Dievas per mane pradėjo dėl jūsų išganymo. Melskitės, pasninkaukite ir džiugiai liudykite savo tikėjimą, vaikeliai, ir te jūsų širdis visada būna pripildyta maldos. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą." 10/2009

2009 m. lapkričio 25 d. pranešimas "Brangūs vaikai! Šiuo malonės metu visus jus kviečiu atnaujinti maldą savo šeimose. Ruoškitės su džiaugsmu Jėzaus atėjimui. Vaikeliai, tegul jūsų širdys būna švarios ir mielos, kad meilė ir šiluma sklistų per jus į kiekvieną širdį, kuri yra toli nuo Jo meilės. Vaikeliai, būkite mano ištiestomis rankomis, rankomis meilės visiems paklydusiems, kurie nebeturi tikėjimo ir vilties. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą." 11/2009

2009 m. gruodžio 25 d. pranešimas "Brangūs vaikai! Šią džiugią dieną visus jus atnešu pas savo Sūnų, Taikos Karalių, kad Jis jums suteiktų Savo ramybę ir palaiminimą. Vaikeliai, šia ramybe ir palaiminimu dalinkitės meilėje su kitais. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą." 12/2009


BackHomeOverviewInfo
Last Modified 01/02/2010