Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2009 In Hebrew

Error


Error


Error


Error


Error


Error


הודעה מ25ליולי 2009 "ילדים יקרים! מי יתן והזמן הזה יהיה זמן של תפילה עבורכם.מודה אני לכם על מענתכם לקריאתי".


"ילדים יקרים! היום אני קוראת לכם מחדש להשתנות. יקרי, אינכם קדושים מספיק ואינכם מקרינים לאחרים את הקדושה, ובכן התפללו בלי הפסק, ועבדו על השתנותכם האישית, על מנת שתהיו אות לאהבת אלוהים לאחרים. אני עמכם ומדריכם לקראת הנצח, שלמענו כל לב משתוקק. מודה אני על מענתכם לקריאתי."


הודעה מ25 לספטמבר 2009
"ילדים יקרים, עם אהבה עבדו בהתמדה על השתנותכם. העלו כל חדותכם וכל עצבתכם אל לליבי הטהור שאוביל כולכם לבני כל כך אהוב, על מת שתמצאו חדוה ליבו. אני עמכם למדכם ולהוביל אתכם לנצח. מודה אני על מענתכם לקריאתי." 09/2009


הודעה מ25לאוקטובר2009
"ילדים יקרים! אפילו היום אני מביאה את ברכותי. אני מברכת את כלכם וקוראת לכם להתבגר בדרך זו אשר נתן לכם אלוהים דרכי בעד גאולתכם. התפללו, צמו, ווהתעדו על אמונתכם, ילדים יקרים. מי יתן ולבכם יתמלא תמיד בתפילה. מודה אני לכם על מענתכם לקריאתי." 10/2009


11/2009
"ילדים יקרים! בעת ההיא של חסד אני קוראת לכולם לחדש תפילה במשפחותיכם. הכינו עצמכם בחדוה לבואו של יושוע. ילדים קטנים, יהי רצון שלבבכם יהיו טהורים ונעמים, כדי שאהבה וחמימות יזרמו בכל לב אשר מרוחק מאהבתו. ילדים קטניםי היו זרועותי המושטות, זרועות אהבה לנפשות אבודים, שאין להם אמונה ותקוה יותר. אני מודה על מענתכם לקריאתי." 11/2009


25לדצמבר 2009
"ילדים יקרים! על יום מלא אושר זה, אני מביאה לכם לנוכח בני, מלח השלום, כדי שהוא יתן לכם את שלומו וברכתו. ילדים יקרים, התחלקו עם אחרים את השלום והברכה. מודה אני לכם על מעתכם לקריאתי." 12/2009


Last Modified 01/02/2010