Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2008 In Waray-Waray

Tugon ha petsa Enero 25, 2008 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga panahon han kuaresma, tiharani kamo ha panahon hin grasya. An iyo kasing-kasing daw sugad hiton guin arado nga tuna ngan andam na pag-karawat hiton bunga na amo an tutubo ngadto ha kama-upay. Kamo, mga anak, libre pumili hiton kama-upay o kamara-ut. Sanglit, tinatawag ko kamo na mag-ampo ngan mag-puasa. Mag-tanum hin kalipay ngan an bunga han kalipay tutubo dida sulod han iyo mga kasing-kasing para han kalugaringin niyo nga kaupayan, ngan makikita i-ne han iba ngan kakarawaton i-ne pa-agui han kinabuhi niyo. Isalikway an sala ngan pili-a iton kinabuhi nga waray hangturan. Upod ako niyo ngan ihahangyo ko kamo atbang han akon Anak. Salamat han iyo pag-tagad hi-ne nga tawag ko." 01/2008

Tugon ha petsa Pebrero 25, 2008 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga panahon hin grasya, ino-otro ko an pag-tawag ha iyo ha pag-ampo ngan ha pag-salikway. Hina-ut unta nga an adlaw niyo ma-updan hin mga talagudti na mga pag-ampo para ha ngatanan nga di-re pa ma-aram hiton pag-higugma han Diyos. Salamat han iyo pag-tagad hi-ne nga tawag ko." 02/2008


Tinuig na Pagpapakita kan Mirjana - Marso 18, 2008

An pinagpakita-anna hi Mirjana Dragicevic-Soldo nagka-ada hin inadlaw na pagpapakita tikang ha Hunyo 24, 1981 hasta Disyembre 25, 1982. Didto han katapusan na inadlaw na pagpapakita, guin tagan hiya han aton Mahal na Birhen han ika-napulo nga tugon-sekreto, ngan guin sidngan hiya na mag-papakita hiya usa ka beses kada tu-ig, dida ha petsa Marso 18. Amo i-ne an nahitabo tinu-ig tikang hadto. Yana nga tu-ig, yukot-yukot na deboto an nag-tirok pag-ampo han Rosaryo didto han Cenacolo Comunidad ha Medjugorje. An pag-papakita inabot tikang ha 14:01 hasta 14:08 (alas 2:01 hasta alas 2:08 ha kulop, oras didto).

Guin padara ni Mirjana i-ne nga tugon: Waray ko pa makita an Mahal na Birhen nga nag-pulong sugad hi-ne nga pa-agui. Guin pahalaba ngada ha amon an iya mga kamot ngan ha pagpa-halaba han kamot niya sugad hi-to, nag-siring hiya:

"Mga anak, yana nga adlaw pinapahalaba ko i-nin akon mga kamot ngada ha iyo. Ayaw kamo kahadlok pag-karawat hi-ne. Gusto hi-ne matagan kamo hin gugma ngan kalinaw, ngan para mabuligan kamo ha pagka-salba. Sanglit, mga anak, karawta i-ne. Pun-a an kasing-kasing ko hin kalipay ngan u-una ko nga dadad-on kamo ngadto ha pagka Diyos-non. Makuri an dalan na guin tutugwayan ko kamo, puno hin tentasyon ngan pagka-hulog. Upod ako niyo ngan kakaptan ko kamo hiton akon mga kamot. Magma-pasensyoso, para didto ha katapusan hi-ne nga dalan, kita tanan, upod an kalipay ngan gugma, makakaptan ann mga kamot han Anak ko. Upod kamo ha akon; ayaw kahadlok. Salamat ha iyo."


Tugon ha petsa Marso 25, 2008 "Hinigugma ko na mga anak! Tinatawag ko kamo para trabaho-on niyo iton iyo kalugaringon pag babag-o ngadto ha pagka-Diyos-non. Harayo pa kamo pag-sugat ha Diyos dida ha kasing-kasing niyo. Sanglit, duga-ngi pa iton oras niyo ha pag a-ampo ngan pag-dayaw upod an gugma kan Hesus dida ha Pinaka- Sagrado nga Sakramento han Altar, para bag-ohon kamo Niya ngan para butangan Niya ha mga kasing-kasing niyo iton buhi na pag-sarig ngan pagka-gusto hiton kinabuhi na waray katapusan. Iton ngatanan madali la na a-agui, mga anak, an Diyos la an di-re sugad hito na a-agui. Upod ako niyo ngan ine-enganyo ko kamo dara an akon higugma. Salamat han iyo pag-tagad hi-ne nga tawag ko." 03/2008

Tugon ha petsa Abril 25, 2008 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw liwat, tinatawag ko kamo na tumubo dida ha pag-higugma han Diyos sugad hin bukad nga nabati hiton kapaso ha panahon hin pag-saringsing. Dida hi-ne, tubo kamo liwat, mga anak, dida ha gugma han Diyos ngan dad-a i-ne ngadto ha ngatanan na harayo pa ha Diyos. Bil-ngi an kabobot-on han Diyos ngan mag-maupay kamo ha tanan na guin butang han Diyos dida ha agui-an niyo, ngan dara an hayag ngan kalipay. Salamat han iyo pag-tagad hi-ne nga tawag ko." 04/2008

Tugon ha petsa Mayo 25, 2008 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga panahon hin grasya, na guin tugotan ako han Diyos na makanhi ha iyo, mga anak, ino-otro an pag-tawag ha iyo na mag bag-o ngadto ha pagka Diyos-non. Trabaho-a iton pag-salba han kalibutan ha espesyal na pa-agui mintras nga a-anhi ako upod niyo. Maluluy-on an Diyos ngan nag-hahatag hin espesyal na mga grasya, sanglit, pangita-a i-ne pa-agui hin pag-ampo. Upod ako niyo ngan di-re ko kamo babaya-an na kamo-kamo la. Salamat han iyo pag-tagad hi-ne nga tawag ko." 05/2008

Tugon ha petsa Hunyo 25, 2008 "Hinigugma ko na mga anak! Yana liwat na adlaw, dara an dako na kalipay ha kasing-kasing ko, tinatawag ko kamo na sumunod ha akon ngan pamati-a iton akon mga tugon. Mahimo kamo na malipayon nga taga-dara hin kalinaw ngan gugma dida hi-ne nga waray kalinaw na kalibutan. Upod ako niyo ngan benebendisyunan ko kamo ngatanan upod an Anak ko na hi Hesus, an Hadi han Kalinaw. Salamat han iyo pag-tagad hi-ne nga tawag ko." 06/2008


Tinuig na Pagpapakita kan Ivanka

An pinagpakita-an na hi Ivanka Ivankovic-Elez nagka-ada hin regular na pagpapakita hadton Hunyo 25, 2008. Siring han mga pinagpakita-an, hira Vicka, Marija ngan Ivan sigue pa an inadlaw na pagpapakita, ngan hira Mirjana, Ivanka ngan Jakov usa ka beses kada tu-ig nala.

Didto han katapusan na pagpapakita ha Mayo 7, 1985, guin hatag han aton Mahal na Birhen kan Ivanka an ika-napulo na tugon-sekreto ngan guin sidngan hiya nga pagpapakita-an hiya usa ka beses kada tu-ig dida ha anibersaryo han mga pagpapakita. Amo liwat i-ne an nahitabo yana nga tu-ig. An pagpapakita inabot hin 6 ka minute. Didto ha balay ni Ivanka nagpakita dida tungod han iya pamilya, an iya bana ngan an ira tulo nga anak. Katapos han pagpakita, nagsiring hi Ivanka na: "Nag-pulong ha akon an aton Mahal na Birhen bahin han ika-siyam nga tugon-sekreto. Guin hatag Niya ha amon an kinag-anak na bendisyun."


Tugon ha petsa Hulyo 25, 2008 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga oras na guin huhuna-huna niyo an pag-diskanso, tinatawag ko kamo pag-balik ha pagka Diyos-non. Mag-ampo kamo ngan mag-trabaho para iton iyo kasing-kasing mangandoy ha Diyos an Taga-himo na amo an tinu-od na diskanso hiton kalag ngan lawas niyo. Hina-ut unta na ipakita Niya an Iya nawong ha iyo ngan tagan kamo Niya han Iya kalinaw. Upod ako niyo ngan nag-hahangyo ako atbang han Diyos para han kada usa ha iyo. Salamat han iyo pag-tagad hi-ne nga tawag ko." 07/2008

Tugon ha petsa Agosto 25, 2008 "Hinigugma ko na mga anak! Yana liwat nga adlaw, tinatawag ko kamo ha personal na pag babag-o ha pagka Diyos-non. Mahimo kamo na mag babag-o ha pagka Diyos-non ngan, dida hiton kinabuhi niyo, mag-titestigo, mag-hihigugma, mag-papasaylo ngan mag-dadara hin kalipay han Nabanhaw nganhi hi-ne nga kalibutan, nga di-in namatay an Anak ko ngan di-in waray na pamati iton mga tawo na kinahanglan nira an pag-biling ha Iya ngan mag-diskubre ha Iya dida han ira mga kinabuhi. Higugma-a niyo Hiya, ngan hina-ut unta na an pagla-um niyo mahimo na pagla-um hadton mga kasing-kasing na waray pa ha ira hi Hesus. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 08/2008

Tugon ha petsa Septembre 25, 2008 "Hinigugma ko na mga anak! Hina-ut unta na an kinabuhi niyo mahimo hin otro nga desisyun para ha kalinaw. Mahimo kamo na malipayon nga taga-dara hin kalinaw ngan ayaw kalimot na kamo nag-pupuyo ha panahon hin grasya, nga di-in guin tatagan kamo han Diyos hin dako na grasya dida hinen pagkanhi ko ha iyo. Ayaw isara an iyo kalugaringon, mga anak, pero pahimulsa hin maupay i-ne nga panahon ngan bil-nga niyo an regalo han kalinaw ngan pag-higugma han iyo kinabuhi para mahimo kamo na mga testigo ha iba. Benebedisyunan ko kamo hiton akon kinag-anak na bendisyun. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 09/2008

Tugon ha petsa Oktubre 25, 2008 "Hinigugma ko na mga anak! Ha espesyal na pa-agui, tinatawag ko kamo ngatanan na mag-ampo para hiton akon mga intensyun para na, dida hiton mga pag-ampo niyo, mapugong niyo an plano ni satanas dinhe ha kalibutan, nga sigue an pag-harayo kada adlaw ha Diyos, ngan gusto mag-salida ha Diyos ngan gub-on iton ngatanan na mahusay ngan maupay ha kalag han kada usa ha iyo. Sanglit, mga anak, mag-armas ha kalugaringon pa-agui han pag-ampo ngan pag-puasa para manumdom kamo permi kon ano kamo ka higugma han Diyos ngan himo-on niyo unta an kabobot-on han Diyos. Salamat han iyo pag-tagad hi-ne nga tawag ko." 10/2008

Tugon ha petsa Nobyembre 25, 2008 "Hinigugma ko na mga anak! Yana liwat nga adlaw tinatawag ko kamo, hi-ne nga panahon hin grasya, na mag-ampo na matawo an bata nga hi Hesus dida ha iyo kasing-kasing. Hina-ut unta na Hiya, nga amo an kalinaw mismo, mag-hatag hin kalinaw ha bug-os na kalibutan pa-agui ha iyo. Sanglit, mga anak, mag-ampo hin waray hunong para hi-ne nga masamok na kalibutan na waray pagla-um, para mahimo kamo na mga testigo han kalinaw ha ngatanan. Hina-ut na an pag la-um mag-tikang pag-agos dida ha mga kasing-kasing niyo sugad hin salug hin grasya. Salamat haniyo pag-tagad hi-ne nga tawag ko." 11/2008

Tugon ha petsa Disyembre 25, 2008 "Hinigugma ko na mga anak! Sigue kamo nag-dadalagan, nag-tratrabaho, nag-titirok - pero waray bendisyun. Di-re kamo nag a-ampo! Yana nga adlaw, tinatawag ko kamo na mag-hunong atbang hiton ka-unan han hayop na higda-an han bata na hi Hesus ngan hunahuna-a hi Hesus, na hatag ko ha iyo yana nga adlaw, para bendisyunan kamo ngan buligan kamo mag-intende na kon waray Hiya, waray kamo kabuwasan. Sanglit, mga anak, i-tugyan iton kinabuhi niyo ha mga kamot ni Hesus, para dad-on ngan protektahan kamo Niya kontra ha tanan na kada-utan. Salamat han iyo pag-tagad hi-ne nga tawag ko." 12/2008


Tinuig na Pagpapakita kan Jakov ha petsa Disyembre 25, 2008

Hadton katapusan na pagpapakita kan Jakov Colo ha petsa Septembre 12, 2008, nag-siring ha iya an aton Mahal na Birhen na usa ka beses kada tu-ig hiya pagpapakita-an, ha kada Disyembre 25, adlaw han Pasko. Amo i-ne an nahitabo liwat yana nga tu-ig. An pagpapakita nag-tikang alas 9:49 ha aga ngan inabot hin 6 na minuto. An Mahal na Birhen nag-hatag hinen sunod nga tugon:

"Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw, ha espesyal na pa-agui, tinatawag ko kamo na mag-ampo para han kalinaw. Kon waray an Diyos, di-re kamo magkaka-ada hin kalinaw o mabubuhi dida hin kalinaw. Sanglit, mga anak, yana nga adlaw hin grasya, abrehi iton mga kasing-kasing niyo ngadto han Hadi han Kalinaw, para matawo Hiya dida ha iyo ngan para tagan kamo Niya hin kalinaw - ngan para kamo mahimo nga taga-dara hin kalinaw dinhe ha kalibutan nga waray kalinaw. Salamat han iyo pag-tagad hi-ne nga tawag ko."


Last Modified 09/03/2013