Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2008 In Lithuanian

2008 m. sausio 25-tos žinia "Brangūs vaikai! Gavėnios metu jūs artinatės prie malonės meto. Jūsų širdis yra tarsi suarta žemė pasirengusi priimti derlių, kuris peraugs į gėrį. Jūs, vaikeliai, esate laisvi pasirinkti gėrį ar blogį. Todėl kviečiu jus: melskitės ir pasninkaukite. Pasodinkite džiaugsmą ir džiaugsmo vaisius augs jūsų širdyse jūsų pačių gėriui, o kiti matys jį ir priims jį per jūsų gyvenimą. Išsižadėkite nuodėmės ir pasirinkite amžinąjį gyvenimą. Aš esu su jumis ir užtariu jus pas savo Sūnų. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą." 01/2008

2008 m. vasario 25-tos žinia "Brangūs vaikai! Šiuo malonės metu iš naujo kviečiu jus maldai ir išsižadėjimui. Tegul jūsų diena būna perpinta trumpomis karštomis maldomis už visus tuos, kurie nepažino Dievo meilės. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą." 02/2008

2008 m. kovo 25-tos žinia "Brangūs vaikai! Kviečiu jus darbuotis dėl savo asmeninio atsivertimo. Dar esate toli nuo susitikimo su Dievu savo širdyje. Todėl praleiskite dar daugiau laiko maldoje ir adoruodami Jėzų Švenčiausiame Altoriaus Sakramente, kad Jis jus keistų ir įdėtų į jūsų širdis gyvą tikėjimą ir amžinojo gyvenimo troškimą. Visa praeina, vaikeliai, tik vienintelis Dievas nepraeina. Esu su jumis ir raginu jus su meile. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą." 03/2008

2008 m. balandžio 25-tos žinia "Brangūs vaikai! Ir šiandieną kviečiu jus visus augti Dievo meilėje kaip gėlė, kuri pajaučia šiltus pavasario spindulius. Taip ir jūs, vaikeliai, aukite Dievo meilėje ir neškite ją visiems tiems, kurie yra nutolę nuo Dievo. Ieškokite Dievo valios ir darykite gera tiems, kuriuos Dievas pastatė jūsų kelyje, bei būkite šviesa ir džiaugsmu. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą." 04/2008

2008 m. gegužės 25-tos žinia "Brangūs vaikai! Šiuo malonės laiku, kai Dievas man leidžia būti su jumis, vaikeliai, aš vėl iš naujo kviečiu jus atsiversti. Darbuokitės dėl pasaulio išgelbėjimo ypatingu būdu, kol esu su jumis. Dievas yra gailestingas ir duoda ypatingų malonių, todėl siekite jų malda. Aš esu su jumis ir nepalieku jūsų vienų. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą." 05/2008

2008 m. birželio 25-tos žinia "Brangūs vaikai! Ir šiandien jus su didžiu džiaugsmu savo širdyje kviečiu sekti manimi ir klausytis mano pranešimų. Būkite džiaugsmingi taikos ir meilės nešėjai šiame netaikiame pasaulyje. Aš esu su jumis ir visus jus laiminu drauge su savo Sūnumi Jėzumi, Taikos Karaliumi. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą." 06/2008

2008 m. liepos 25-tos žinia "Brangūs vaikai! Šiuo metu, kada mąstote apie poilsį kūnui, aš jus kviečiu atsiversti. Melskitės ir darbuokitės taip, kad jūsų širdis trokštų Dievo Sutverėjo, kuris yra tikras poilsis jūsų sielai ir jūsų kūnui. Te Jis jums atskleidžia Savo Veidą ir tesuteikia Jis jums savo ramybę. Aš esu su jumis ir užtariu pas Dievą kiekvieną iš jūsų. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą." 07/2008

2008 m. rugpjūčio 25-tos žinia "Brangūs vaikai! Ir šiandien jus kviečiu asmeniniam atsivertimui. Jūs būkite tie, kurie atsivers ir savo gyvenimu liudys, mylės, atleis ir neš Prisikėlusiojo džiaugsmą šiame pasaulyje, kuriame mano Sūnus mirė ir kuriame žmonės nejaučia poreikio Jo ieškoti ir atrasti savo gyvenime. Jūs gi adoruokite ir jūsų viltis tebūna viltimi toms širdims, kuriose nėra Jėzaus. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą." 08/2008

2008 m. rugsėjo 25-tos žinia "Brangūs vaikai! Tegul jūsų gyvenimas iš naujo būna apsisprendimas taikai. Būkite džiaugsmingi taikos nešėjai ir nepamirškite, kad gyvenate malonės metu, kada Dievas per mano būvimą jums duoda didžių malonių. Neužsisklęskite, vaikeliai, bet išnaudokite šį laiką, ieškokite taikos ir meilės dovanos jūsų gyvenime, kad taptumėte liudininkais kitiems. Laiminu jus savo motiniškuoju palaiminimu. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą." 09/2008

2008 m. spalio 25-tos žinia "Brangūs vaikai! Ypatingu būdu visus jus kviečiu melstis mano intencijomis, kad savo maldomis sustabdytumėte šėtono planus šioje žemėje, kuri su kiekviena diena vis tolsta nuo Dievo ir Dievo vieton stato save bei naikina visa, kas yra gražu ir gera kiekvieno jūsų sieloje. Todėl, vaikeliai, apsiginkluokite malda ir pasninku, kad suvoktumėte kaip stipriai Dievas jus myli ir vykdytumėte Dievo valią. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą." 10/2008

2008 m. lapkričio 25 d. pranešimas "Brangūs vaikai! Ir šiandien jus kviečiu šiuo malonės metu melsti, kad mažasis Jėzus gimtų jūsų širdyje. Jis, kuris pats yra taika, tedovanoja per jus taiką visam pasauliui. Todėl, vaikeliai, nepaliaujamai melskitės už šį neramų, neturintį vilties pasaulį, kad visiems taptumėte ramybės liudytojais. Tegul viltis plūsta iš jūsų širdžių kaip malonių upė. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą." 11/2008

2008 m. gruodžio 25 d. pranešimas "Brangūs vaikai! Bėgate, dirbate, kaupiate, tačiau be palaiminimo. Jūs nesimeldžiate! Šiandieną kviečiu jus sustokite prie prakartėlės ir susimąstykite apie Jėzų, kurį jums ir šiandieną duodu, kad jus palaimintų ir padėtų suvokti, kad be Jo neturite ateities. Todėl, vaikeliai, atiduokite savo gyvenimus į Jėzaus rankas, kad jus Jis vestų ir saugotų nuo visokio blogio. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą." 12/2008


BackHomeOverviewInfo
Last Modified 01/08/2009