Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2008 In Cebuano

Tugon sa ika-25, Enero 2008 "Binating mga anak! Sa panahon sa Kuwaresma, nagpaduol mo sa panahon sa grasya. Sama sa dinarong yuta ang inyong mga dughan ug andam kining modawat sa binhing motubo ngadtos unsay maayo. Kamo, gagmayng mga anak, gawasnong mopili sa kaayohan o kadaotan. Busa, nanawagan ko ninyo sa pag-ampo ug pagpuasa. Pagtanom og kalipay ug ang bunga niini motubo dihas inyong mga kasingkasing para sa inyong kaayohan, ug makita kini sa uban ug makadawat niini gikan ninyo. Nag-uban ko ug nagpanlaban ninyo atubangan sa akong Anak. Salamat sa inyong pagpatalinghog sa akong tawag." 01/2008

Tugon sa ika-25, Pebrero 2008 "Binating mga anak! Ning panahona sa grasya, subli kong nanawagan ninyo sa pag-ampo ug pagbiya sa sala. Unta ang inyong adlaw maubanan ninyog mainitong mga pag-ampo alang kanila nga wala makaila sa gugma sa Dios. Salamat sa inyong pagpatalinghog sa akong tawag." 02/2008


TINUIG NGA PAGPAKITA KANG MIRJANA – MARSO 18, 2008

Ang gipakitaang Mirjana Dragicevic-Soldo inadlawng gipakitaan gikas Hunyo 24, 1981 ngadtos Disyembre 25, 1982. Niadtong kataposang inadlawng pagpakita, gihatagan siya sa Mahal Nga Birhen sa ikanapulong sekreto, ug giingnan siya nga mopakita kini niyag kausa kada tuig matag ika-18 sa Marso. Ingon niiniy nahitabo latas sa katuigan.

Ning tuiga, liboan ka dumuduong ang nagkatigom aron magrosaryo didto sa ‘Cenacolo Community in Medjugorje’. Ang pagpakita milungtad gikas alas-2:01 s.h. ngadtos alas-2:08 s.h. Mihatod si Mirjana ning mosunod:

Wa pa ko sukad nakakita sa atong Mahal Nga Birhen nga namulong nato ning paagiha. Gitanos niya iyang mga kamot kanato ug sa ingong paagiha miingon:

"Binating mga anak, karong adlawa nagtunol ko ninyo sa akong mga kamot. Ayaw kahadlok pagdawat niini. Nagtinguha kini paghatag ninyog gugma ug kalinaw ug pagtabang sa inyong kaluwasan. Busa, akong mga anak, dawata kini. Pun-a akong kasingkasing sa kalipay ug agakon mo nako ngadtos kabalaanan. Lisod ang agianan nga gitultol nako ninyo ug puno sa mga tentasyon ug kahagbaan. Magauban ko ninyo nga magkupot ninyo. Pagmalahutayon aron didtos tumoy sa agianan, dihas kalipay ug gugma, hiniusa tang magkupot sa mga kamot sa akong Anak. Kuyog nako; ayaw kahadlok. Salamat."


Tugon sa ika-25, Marso 2008 "Binating mga anak! Nanawagan ko ninyong maningkamot sa kaugalingong kabag-ohan. Halayo pa mo sa pakighimamat sa Dios dihas inyong kasingkasing. Busa, paggugol mog dakong panahon sa pag-ampo ug pagsimba dihas Altar sa Balaan Uyamot nga Sakramento, aron mabag-o mo ug mabutang Niya sa inyong mga kasingkasing ang buhing pagtuo ug ang pagtinguha sa tunhayng kinabuhi. Ang tanan lumalabay, gagmayng mga anak, gawas sa Dios. Nag-uban ko ninyo ug gidasig sa akong gugma. Salamat sa inyong pagpatalinghog sa akong tawag." 03/2008

Tugon sa ika-25, Abril 2008 "Binating mga anak! Karon usab, nanawagan ko ninyong tanan pagtubo dihas gugma sa Dios sama og bulak nga nagsinati sa init nga sidlak sa tingpamulak. Sa ingon, kamo usab, gamayng mga anak, magtubo dihas gugma sa Dios ug mohatod niini ngadtos mga layo sa Dios. Tinguhaa ang gimbut-an sa Dios ug pagbuotan kanila nga gipahibagat kaninyo sa Dios, ug pagpakalamdag ug pagpakalipay. Salamat sa inyong pagpatalinghog sa akong tawag." 04/2008

Tugon sa ika-25, Mayo 2008 "Binating mga anak! Ning panahona sa grasya, anus-a ang Dios nagtugot nakong makig-uban ninyo, gagmayng mga anak, subli kong nagtawag ninyo sa kausaban. Pagbudlay alang sa kaluwasan sa kalibotan sa talagsaong paagi samtang nagauban ko ninyo. Maluluy-on ang Dios ug nanghatag og talagsaong mga grasya, busa, tinguhaa sila pinaagi sa pag-ampo. Nagauban ko ninyo ug dili mobiya ninyong mga-inusara. Salamat sa inyong pagpatalinghog sa akong tawag." 05/2008

Tugon sa ika-25, Hunyo 2008 "Binating mga anak! Karon usab, uban ang dakong kalipay, nagtawag ko ninyo pagsunod kanako ug pagpaminaw sa akong mga tugon. Pagmasayaong mga tighatod sa kalinaw ug gugma niining way kalinawng kalibotan. Nagauban ug nagpanalangin ko ninyong tanan uban sa akong Anak nga si Jesus, ang Hari sa Kalinaw. Salamat sa inyong pagpatalinghog sa akong tawag." 06/2008


TINUIG NGA PAGPAKITA KANG IVANKA

Ang gipakitaang Ivanka Ivankovic-Elez tinuig nga gipakitaan kada ika-25, Hunyo 2008. Matod sa mga gipakitaan, silas Vicka, Marija ug Ivan padayong inadlawng gipakitaan; ug silas Mirjana, Ivanka ug Jakov dunay tinuig nga pagpakita.

Sa Iyang kataposang inadlawng pagpakita adtong Mayo 7, 1985, ang Mahal Nga Birhen mipiyal kang Ivanka sa ikanapulong sekreto ug giingnan siya nga papakitaan siya kausa kada tuig matag anibersaryo sa mga pagpakita. Ingon niini sad ang nahitabo ning tuiga. Milungtad og unom ka minuto ang pagpakita. Gipapakitaan si Ivanka sulod sa balay dihas presensiya sa iyang banay, iyang bana ug tulo ka anak. Human sa pagpakita, ang gipakitaang Ivanka miingon:

"Ang Mahal Nga Birhen nakigsulti kanako bahin sa ikasiyam ka sekreto. Gihatagan mi Niya sa Iyang inahanong panalangin."


Tugon sa ika-25, Hulyo 2008 "Binating mga anak! Ning panahona nga naghunahuna mo og lawasnong pahulay, nanawagan ko ninyo nga mag-usab sa kaugalingon. Pangadye ug pagbuhat aron ang inyong kasingkasing mangandoy sa Dios ang Magbubuhat, ang tinuod nga pahulay sa inyong kalag ug lawas. Ipadayag unta Niya ninyo Iyang nawong ug hatagan Niya sa Iyang kalinaw. Nagauban ug nagpanlaban ko ninyo atubangan sa Dios. Salamat sa inyong pagpatalinghog sa akong tawag."” 07/2008

Tugon sa ika-25, Agosto 2008 "Binating mga anak! Karon sang adlawa nanawagan ko ninyo nga mag-usab sa kaugalingon. Pagpaka tigpangabig ug, sa inyong kinabuhi, tigpangsaksi, tighigugma, tigpasaylo ug dad-a dinhi ibabaw sa kalibotan ang kasaya Niya nga Nabanhaw, diin ang akong Anak namatay ug diin ang katawhan wala mobati og panginahanglan nga mangita Niya ug pagkaplag Niya dihas ilang mga kinabuhi. Dayga Siya, ug unta ang inyong paglaom mahimo sang paglaom niadtong mga kasingkasing nga wala magbaton ni Jesus. Salamat sa inyong pagpatalinghog sa akong tawag." 08/2008


BackHomeOverviewInfo
Last Modified 08/26/2008