Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2007 In Waray-Waray

Tugon ha petsa Enero 25, 2007 "Hinigugma ko na mga anak! Ibutang an Sagrado nga Surat dida ha lugar na madali makita han pamilya niyo ngan basahe ito. Dida hi-ne nga pa-agui, mahihibaro-an niyo an kinasing-kasing na pag-ampo ngan iton mga hunahuna niyo mangangadto bahin ha Diyos. Ayaw kalimot na kamo nag a-agui la sugad hin bukad ha laguna, nga harayo pa, natatan-aw na pero kadali la mawara. Mga anak, mag-bilin kamo hin senyal hin pagka ma-upay ngan pag-higugma dida ha mga guin aagui-an niyo ngan an Diyos mag-hahatag ha iyo hin damo Niya nga bendisyun. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 01/2007

Tugon ha petsa Pebrero 25, 2007 "Hinigugma ko na mga anak! Abrehi iton iyo kasing-kasing ha kalo-oy han Diyos yana nga panahon hin Kuaresma. Gusto han Langit-non na Amay na isalba kamo kontra ha pagka-alipon han sala. Sanglit, mga anak, pahimulsa hin maupay i-ne nga panahon ngan dida ha pag-sugat niyo ha Diyos pa-agui ha pag-kumpisal, baya-i an sala ngan mag-desisyun kamo para ha pagka-santohanon. Himo-a i-ne tungod ha pag-higugma niyo kan Hesus, nga nag-tubos ha iyo ngatanan gamit an dugo Niya, na unta magmalipayon kamo ngan magka-ada kamo hin kalinaw. Ayaw kalimot, mga anak: na an pagka-libre niyo amo iton iyo pagka-hinay, sanglit, seryosoha niyo an pag-sunod han akon mga tugon. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 02/2007


An Tinuig na Pagpapakita han Mahal na Birhen kan Mirjana Dragicevic-Soldo ha Petsa Marso 18, 2007

An pinagpakita-an na hi Mirjana Dragicevic-Soldo nagka-ada hin inadlaw na pagpapakita tikang ha petsa Hunyo 24, 1981 hasta Disyembre 25, 1982. Didto han katapusan na pagpapakita, guin tagan hiya han Mahal na Birhen han ika-napulo nga tugon-sekreto, ngan guin sidngan hiya na usa ka beses kada tu-ig hiya magpapakita, ha kada Marso 18. Amo i-ne an nahitabo tinu-ig tikang hadto.

Yana nga tu-ig, yukot-yukot na mga deboto an nag-tirok pag-ampo han Rosaryo didto han Senacolo Komunidad ha Medjugorje. An pagpapakita inabot tikang 14:07 hasta 14:12 (alas 2:07 hasta alas 2:12 ha kulop, oras didto) ngan nag-hatag an Mahal na Birhen hinen sunod nga tugon:

"Hinigugma ko na mga anak! Silbi Nanay na-kanhi ako ha iyo dara an mga regalo. Na-kanhi ako dara an pag-higugma ngan pagka-lu-oy. Mga anak, dako an akon kasing-kasing. Sulod hi-ne, gusto ko iton ngatanan na kasing-kasing niyo, nga puro na tungod hin pag-puasa ngan pag-ampo. Gusto ko na, pa-agui hin pag-higugma, magda-ug pareho inen aton nag-uupod na kasing-kasing. Gusto ko nga dida hi-ne na pagda-ug, makita niyo an tama na Tinu-od, an tama na Dalan ngan an tama na Kinabuhi. Gusto ko na makita niyo an akon Anak. Salamat ha iyo."

Guin bendisyunan kami ngatanan nga na didto pati an amon dara na mga butang relehiyoso. Guin otro niya pag-siring na kinag-anak an Iya hatag na bendisyun ngan nag-aro Hiya hin inadlaw na pag-ampo para hadton, siring niya: "mga pinili ngan guin bendisyunan han Anak ko". Guin klaro ni Mirjana nga, an hunahuna niya, an mga padi an bo-ot ipasabot han Mahal na Birhen.


Tugon ha petsa Marso 25, 2007 "Hinigugma ko na mga anak! Gusto pasalamatan kamo tikang ha kasing-kasing ko hiton iyo mga guin salikway dara hinen panahon hin Kuaresma. Gusto matagan kamo hin inspeperasyon para i-buhi niyo an pag-puasa dara iton abre nga kasing-kasing. Dida ha pag pupu-asa ngan pag-sasalikway, mga anak, kukusog an iyo pag-sarig. Dida ha Diyos makikita niyo an tinu-od na kalinaw pa-agui hin adlaw-adlaw na pag a-ampo. Upod ako niyo ngan di-re ako nagogo-ol. Gusto ko dad-on kamo ngatanan ha Langit, sanglit, mag-desider kamo adlaw-adlaw para ha pagka-santohanon. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 03/2007

Tugon ha petsa Abril 25, 2007 "Hinigugma ko na mga anak! Yana liwat nga adlaw, ino-otro ko an tawag ha iyo para mag bag-o hin kinabuhi ngadto ha pagka Diyos-non. Panahon yana hin grasya mintras nga a-anhi ako upod niyo, pahimulsa hin maupay i-ne. Mag-siring kamo na: ‘Panahon i-ne yana para han akon kalag’. Upod ako niyo ngan hinihigugma ko kamo hin di-re masusuklan nga pag-higugma. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 04/2007

Tugon ha petsa Mayo 25, 2007 "Hinigugma ko na mga anak! Updi ako pag-ampo ha Espiritu Santo para tugwayan kamo Niya pag-biling hiton kabobot-on han Diyos para han dalan-agui-an niyo ngadto ha pagka-santohanon. Ngan kamo, nga harayo pa ha pag-ampo, mag bag-o na ngan dida ha ka malanoy sulod hiton kasing-kasing niyo, bilnga an pagka-salba han kalag niyo ngan palangga-a i-ne dara an pag-ampo. Hatag ko ha kada usa ha iyo an akon kinag-anak na bendisyun. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 05/2007

Tugon ha petsa Hunyo 25, 2007 "Hingugma ko na mga anak! Yana nga adlaw liwat, upod an dako na kalipay sulod han kasing-kasing ko, tinatawag ko kamo na mag bag-o ngadto ha pagka Diyos-non. Mga anak, ayaw kalimot na importante kamo ngatanan dida hi-nen dako na plano na guin u-unahan han Diyos pa-agui ha Medjugorje. Gusto han Diyos na mag bag-o iton bug-os na kalibutan ngan tinatawag ito ha pagka-salba ngan ha dalan tikadto ha Iya, na amo iton guin tikangan ngan iton katapusan han kada tawo. Ha espesyal na pa-agui, mga anak, tikang ha kahiladman han akon kasing-kasing, tinatawag ko kamo ngatanan na mag-abre hiton iyo kalugaringon ngada hinen dako na grasya hatag han Diyos pa-agui han akon pag-kanhi ha iyo. Gusto ko magpasalamat ha kada usa ha iyo tungod hiton mga sakripisyo ngan mga pag-ampo niyo. Upod ako niyo ngan benebendisyunan ko kamo ngatanan. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 06/2007


Tinuig na Pagpapakita han aton Mahal na Birhen kan Ivanka ha petsa Hunyo 25, 2007

An pinagpakita-an na hi Ivanka Ivankovic-Elez nagka-ada hin regular na pagpapakita hadton petsa Hunyo 25, 2007.

Siring han mga pinagpakita-an, hira Vicka, Marija ngan Ivan sigue pa an inadlaw na pinagpapakita-an, ngan hira Mirjana, Ivanka ngan Jakov naman, kada tu-ig an ira.

Didto han katapusan na inadlaw na pagpapakita ha Mayo 7, 1985, guin hatag han Mahal na Birhen kan Ivanka an ika-napulo na tugon-sekreto ngan guin sidngan hiya na usa ka beses kada tu-ig hiya pagpapakita-an dida han anibersaryo han pagpapakita. Amo liwat i-ne an nahitabo yana nga tu-ig. An pagpapakita inabot hin 17 ka minuto. An pagpakita kan Ivanka nahitabo didto ha balay niya nga di-in nadidto an pamilya niya, an iya bana ngan an tolo nga anak nira.

Katapos han pagpakita, nagsiring hi Ivanka na: "An Mahal na Birhen nag-hunong upod ko hin 17 ka minuto. Malipayon hiya ngan nag-pulong ha akon bahin han Iya kinabuhi. Nag-siring an Mahal na Birhen na: ‘Hinigugma ko na mga anak, karawta inen akon kinag-anak na bendisyun.’"


Tugon ha petsa Hulyo 25, 2007 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw, na adlaw han Patron han iyo Paroko, tinatawag ko kamo na subara an mga kinabuhi han mga Santo. Hina-ut na mahimo hira nga ehemplo ngan enganyo ha iyo ngadto ha santohanon na kinabuhi. Hina-ut na an pag-ampo mahimo para ha iyo na sugad hiton hangin na iyo giniginhawa ngan di-re pabug-at ha iyo. Mga anak, papahibaro-an kamo han Diyos hiton pag-higugma Niya ngan maproprobaran niyo an kalipay tungod na akon kamo hinihigugma. Bebendisyunan kamo han Diyos ngan tatagan kamo Niya hin ka dam-an na grasya. Salamat han iyo pag-responde hi-ne tawag ko." 07/2007

Tugon ha petsa Agosto 25, 2007 "Hinigugma ko na mga anak! Yana liwat nga adlaw, tinatawag ko kamo na mag bag-o ngadto ha pagka Diyos-non. Hina-ut unta na an iyo kinabuhi, mga anak, mahimo na imahin han kama-upay han Diyos ngan di-re hiton pagka-sina ngan ka-waray pag-sarig. Mag-ampo kamo, mga anak, na iton pag a-ampo mahimo na ika-bubuhi niyo. Dida hi-ne nga pa-agui, iyo madidiskubre, ha kinabuhi niyo, an kalinaw ngan kalipay na hatag han Diyos ngadto han mga may-ada abre nga kasing-kasing han Iya pag-higugma. Ngan kamo na harayo pa ha kalo-oy han Diyos, mag bag-o ngadto ha pagka Diyos-non para an Diyos di-re ma-bungol ha pag-ampo niyo ngan para unta nga di-re pa atrasado an oras para ha iyo. Sanglit, yana nga panahon hin grasya, mag bag-o kamo ngan ibutang an Diyos dida ha pinaka-una nga lugar han kinabuhi niyo. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 08/2007

Tugon ha petsa Septembre 25, 2007 "Hinigugma ko na mga anak! Yana liwat nga adlaw, tinatawag ko kamo ngatanan para an mga kasing-kasing niyo mag-siga dara hin dako na pag-higugma han guin raysang ha Krus, ngan ayaw niyo kalimti, na tungod han pag-higugma ha iyo, guin intrigo Niya an Iya kinabuhi para ma-salba kamo. Mga anak, huna-huna-a i-ne ngan mag-ampo kamo na an iyo kasing-kasing mag-abre unta ha pag-higugma han Diyos. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 09/2007

Tugon ha petsa Oktubre 25, 2007 "Hinigugma ko na mga anak! Guin sugo ako han Diyos nganhi ha iyo tungod hin pag-higugma na unta ma-tugwayan ko kamo ngadto ha dalan han pagka-salba. Damo ha iyo an nag-abre na han ira mga kasing-kasing ngan guin karawat an akon mga tugon, pero damo pa an nawawara hi-ne nga dalan ngan waray pa gud makakilala ha Diyos han pag-higugma dara an bug-os na kasing-kasing nira. Sanglit, tinatawag ko kamo na kamo mismo mahimo na higugma ngan ka-hayag kon ha-in iton may kasiruman ngan may sala. Upod ako niyo ngan benebendisyunan ko kamo ngatanan. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 10/2007

Tugon ha petsa Nobyembre 25, 2007 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw, nga di-in nag-kokompli kamo han piyesta han Kristo Rey, an Hadi han ngatanan na guin himo, gusto ko nga Hiya an mag Hadi hiton kinabuhi niyo. Did la ha pag-hahatag, mga anak, kamo makaka-intende hiton regalo ni Hesus dida han pag-sakripisyo Niya ha Krus para ha kada usa ha iyo. Mga anak, tagi an Diyos hin oras para bag-ohon Niya kamo ngan pun-an kamo han grasya Niya, para kamo unta mahimo na grasya para han mga iba. Para ha iyo, mga anak, ako an grasya ngan higugma nga regalo tikang ha Diyos para hi-ne nga waray kalinaw na kalibutan. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 11/2007

Tugon ha petsa Disyembre 25, 2007 "Hinigugma ko na mga anak! Upod an dako na kalipay, dara ko ha iyo an Hadi han Kalinaw para Hiya mag-hatag han Iya bendisyun ha iyo. Higugma-a Hiya ngan mag-hatag hin oras ha Taga-himo na amo an guin bibiling hiton iyo kasing-kasing. Ayaw kamo kalimot na uma-agi la kamo din-he ha kalibutan ngan iton mga butang dinhe makakahatag hin talagudti la nga kalipay, mintras, pa-agui han akon Anak, waray katapusan na kinabuhi an guin hahatag ha iyo. Amo i-ne nga a-anhi ako upod niyo, para dad-on kamo ngadto han guin bibiling hiton kasing-kasing niyo. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 12/2007


Tinuig na Pagpapakita kan Jakov ha petsa Disyembre 25, 2007

Didto han katapusan nga inadlaw na pagpapakita kan Jakov Colo ha petsa Septembre 12, 1998, guin sidngan hiya han aton Mahal na Birhen na usa ka beses hiya pagpapakita-an, ha kada Disyembre 25, adlaw han Pasko. Amo liwat i-ne an nahitabo yana nga tuig. An pagpapakita nag-tikang ha alas 2:29 ha kulop ngan inabot hin 6 ka minuto. An Mahal na Birhen nag-hatag hi-ne nga tugon:

"Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw, ha espesyal na pa-agui, tinatawag ko na mag-abre kamo ha Diyos ngan para iton kada usa nga kasing-kasing niyo mahimo yana nga adlaw na lugar hiton pag-katawo ni Hesus. Mga anak, ha bug-os na panahon nga guin tugotan ako han Diyos na makanhi upod niyo, gusto ko na tugwayan kamo ngadto han kalipay hiton kinabuhi niyo. Mga anak, an Diyos gud la iton tinu-od na kalipay hiton kinabuhi niyo. Sanglit, mga anak, ayaw pag-biling hin kalipay dida hiton mga butang kalibutan-on pero abrehi iton kasing-kasing niyo ngan karawta an Diyos. Mga anak, iton ngatanan nag a-agui la, an Diyos gud la iton mabibilin dida hiton iyo kasing-kasing. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."


Last Modified 10/04/2013