Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2007 In Cebuano

Tugon sa ika-25, Enero 2007 "Binating mga anak! Ibutang ang Balaang Kasulatan sa tatawng dapit sa inyong banay ug basaha kini. Ning paagiha, makat-onan ninyo ang pag-ampong matuhopon ug maghunahuna mo kanunay sa Dios. Ayaw kalimot nga lumalabay ra mo sama og bulak dihas banika nga makita gikas layo apan mahanaw da sa daklit. Gamayng mga anak, pagbilin og timaan sa kaayo ug gugma matag agi ninyo ug mahupong mo sa panalangin sa Dios. Salamat sa inyong pagpatalinghog sa akong tawag." 01/2008

Tugon sa ika-25, Pebrero 2007 "Binating mga anak! Buksa inyong mga kasingkasing sa kaluoy sa Dios ning panahon sa Kuwaresma. Nagtinguha ang Langitnong Amahan pagluwas matag usa ninyo sa kaulipnan sa sala. Busa, gamayng mga anak, pahimusli ning panahona ug pinaagi sa pakighimamat sa Dios diha sa kompesyon, biyai ang sala ug puy-i ang kabalaan. Buhata ‘ni tungod sa gugma kang Jesus, kinsa mitubos ninyong tanan pinaagi sa Iyang Dugo, aron mo magmalipayon ug magmalinawon. Ayaw kalimot, gagmayng anak: ang inyong kagawasan mao say inyong kahuyang, busa tinud-a pagsunod akong mga tugon. Salamat sa inyong pagpatalinghog sa akong tawag." 02/2007


TINUIG NGA PAGPAKITA KANG MIRJANA – MARSO 18, 2007

Ang gipakitaang Mirjana Dragicevic-Soldo inadlawng gipakitaan gikas ika-24, Hunyo 1981 ngadtos ika-25, Disyembre 1982. Niadtong kataposang inadlawng pagpakita, ang Mahal Nga Birhen mihatag kaniya sa ikanapulong sekreto, ug miingon niya nga mopakita siya niyag kausa kada tuig matag ika-18 sa Marso. Ingon niiniy nahitabo latas sa katuigan.

Ning tuiga, liboan ka dumuduong ang nagkatigom aron magrosaryo didto sa ‘Cenacolo Community in Medjugorje’. Ang pagpakita milungtad gikas alas-2:07 s.h. ngadtos alas-2:12 s.h.

Mihatod si Mirjana ning mosunod:

"Binating mga anak, karong adlawa nagtunol ko sa akong mga kamot kaninyo. Ayaw kahadlok pagdawat niini. Nagtinguha kini paghatag ninyog gugma ug kalinaw ug pagtabang sa inyong kaluwasan. Busa, akong mga anak, dawata kini. Pun-a akong kasingkasing sa kalipay ug agakon mo nako ngadtos kabalaanan. Lisod ang agianan nga gitultol nako ninyo ug puno sa mga tentasyon ug kahagbaan. Mag-uban ko kaninyo nga magkupot ninyo. Pagmalahutayon aron didtos tumoy sa agianan, dihas kalipay ug gugma, hiniusa tang magkupot sa mga kamot sa akong Anak. Kuyog kanako; ayaw kahadlok. Salamat."

Gipanalanginan tang tanan sa Mahal nga Birhen maingon ang relihiyosong kagamitan. Iya na sang gipatin-aw nga kini, Iyang Inahanong panalangin lang, ug mihangyo Siya og inadlawng mga pag-ampo alang nila kang kinsa ang "iyang Anak nagpili ug nagpanalangin". Mipatin-aw si Mirjana nga nagtuo siya nga ang mga pari maoy gipasabot sa Mahal nga Birhen.


Tugon sa ika-25, Marso 2007 "Binating mga anak! Buot mo nakong pasalamatan gikan sa akong kasingkasing sa inyong Kuwaresmahanong mga pagsalikway. Tinguha nakong paikagon mo pagpadayon pagpuasa sa tumang kamahinangpon. Pinaagi sa pagpuasa ug pagsalikway, gamayng mga anak, mas molig-on mo sa pagtuo. Dihas Dios makaplagan ninyo ang tinuod nga kalinaw pinaagi sa inadlawng pag-ampo. Nagauban ko ninyo ug wala ko kapoya. Tinguha nakong dad-on mong tanan didto sa Langit, ug busa pilia ang kabalaan kada adlaw. Salamat sa inyong pagpatalinghog sa akong tawag." 03/2007

Tugon sa ika-25, Abril 2007 "Binating mga anak! Karon sang adlawa nanawagan na sad ko ninyo sa pagbag-o. Buksa inyong mga kasingkasing. Panahon karon sa grasya nga nagauban ko ninyo, pahimusli kini. Ingna: ‘Karon ang panahon sa akong kalag’. Nagauban ko ninyo ug naghigugma ko ninyo sa way sukod. Salamat sa inyong pagpatalinghog sa akong tawag." 04/2007

Tugon sa ika-25, Mayo 2007 "Binating mga anak! Ubani ko pag-ampo sa Espiritu Santo aron mo Niya maagakan dihas pagsiksik sa kabubut-on sa Dios paingon sa inyong kabalaanan. Ug kamong halayo sa pag-ampo, pagbag-o ug, dihas kahilom sa inyong kasingkasing, siksika ang kaluwasan sa inyong kalag ug amumaha kini sa pag-ampo. Tagsa-tagsa kong nanalangin ninyong tanan sa akong inahanong panalangin. Salamat sa inyong pagpatalinghog sa akong tawag." 05/2007

Tugon sa ika-25, Hunyo 2007 "Binating mga anak! Karon sang adalawa, uban ang dakong kalipay sa akong kasingkasing, nanawagan ko ninyo nga magbag-o. Gagmayng anak, ayaw kalimot nga hinungdanon mong tanan niining halangdong laraw nga gipangunahan sa Dios pinaagi sa Medjugorje. Tinguha sa Dios ang pagbag-o sa tibuok kalibotan ug pagtawag niini ngadto sa kaluwasan ug sa dalan ngadto Niya, kinsa maoy sinugdan ug kataposan sa matag usa. Sa talagsaong paagi, gagmayng anak, gikan sa kahiladman sa akong kasingkasing, nanawagan ko ninyo nga buksan inyong kaugalingon niining halangdong grasya nga gihatag sa Dios kaninyo pinaagi sa akong pagpakita ninyo. Tinguha nako ang pagpasalamat sa matag usa ninyo alang sa mga sakripisyo ug pag-ampo. Nagauban ko ninyo ug nagpanalangin sa tanan. Salamat sa inyong pagpatalinghog sa akong tawag." 06/2007


TINUIG NGA PAGPAKITA SA MAHAL NGA BIRHEN KANG IVANKA SA IKA-25 SA HUNYO 2007

Ang gipakitaang Ivanka Ivankovic-Elez gipakitaan adtong ika-25, Hunyo 2007 sa ilang tinuig nga pagpakita. Matod sa mga gipakitaan, silas Vicka, Marija ug Ivan padayong inadlawng gipakitaan; ug silas Mirjana, Ivanka ug Jakov dunay tinuig nga pagpakita.

Sa Iyang kataposang inadlawng pagpakita adtong Mayo 7, 1985, ang Mahal Nga Birhen mipiyal kang Ivanka sa ikanapulong sekreto ug giingnan siya nga papakitaan siya kausa kada tuig matag anibersaryo sa mga pagpakita. Ingon niini sad ang nahitabo karong tuiga. Milungtad og napulog-pito (17) ka minuto ang pagpakita. Gipapakitaan si Ivanka sulod sa balay dihas presensiya sa iyang banay, iyang bana ug tulo ka anak.

Human sa pagpakita, ang gipakitaang Ivanka miingon: "Nagpabilin uban nako ang Mahal nga Birhen sulod sa napulog-pito (17) ka minuto. Malipayon siya ug misulti nak bahin sa Iyang kinabuhi. Miingon atong Mahal nga Birhen: ‘Binating mga anak, dawata akong inahanong panalangin.’"


Tugon sa ika-25, Hulyo 2007 "Binating mga anak! Karon, sa adlaw sa inyong Patron sa inyong Parokya, nanawagan ko ninyo pag-awat sa kinabuhi sa mga balaan. Unta mahimo silang panig-ingnan ug pangaghat ngadto sa kinabuhing balaan. Ang pag-ampo unta ninyo mahisama sa giginhawa ninyong hangin ug dili usa ka palas-onon. Gamayng mga anak, ang Dios mopadayag sa Iyang gugma kaninyo ug masinati ninyo ang kasaya nga pinangga mo nako. Panalanginan ug tagaan mo sa Dios og abundang grasya. Salamat sa inyong pagpatalinghog sa akong tawag." 07/2007

Tugon sa ika-25, Agosto 2007 "Binating mga anak! Karon sang adalawa nanawagan ko ninyo sa pagbag-o. Unta ang inyong kinabuhi, gamayng mga anak, usa ka anino sa kaayo sa Dios ug dili sa kasilag ug pagluib. Pag-ampo, gamayng mga anak, ngang pag-ampo mahimong kinabuhi alang ninyo. Ning paagiha, makaplagan ninyo sa inyong kinabuhi ang kalinaw ug kasaya nga ihatag sa Dios ngadto nilang bukas ang kasingkasing sa Iyang gugma. Ug kamong layo sa kaluoy sa Dios, pagbag-o aron ang Dios dili magpakabungol sa inyong mga pag-ampo ug nga aron dili pa ulahi ang tanan ninyo. Busa, ning panahona sa grasya, pagbag-o ug unaha ang Dios diha sa inyong kinabuhi. Salamat sa inyong pagpatalinghog sa akong tawag." 08/2007

Tugon sa ika-25, Septiyembre 2007 "Binating mga anak! Karon sang adlawa nanawagan ko ninyo nga padilaabon ninyo inyong kakasingkasingan alang sa dugang masibotong gugma alang sa Linansang, ug ayaw kalimot nga, gumikan sa paghigugma kaninyo, gihatag Niya Iyang kinabuhi aron mo maluwas. Gamayng mga anak, pamalandong ug pag-ampo ngang inyong kasingkasing mabukas sa gugma sa Dios. Salamat sa inyong pagpatalinghog sa akong tawag." 09/2007

Tugon sa ika-25, Oktubre 2007 "Binating mga anak! Gipadala ko sa Dios kaninyo aron agakon mo nako ngadtos dalan sa kaluwasan. Daghan ninyo ang mibukas sa ilang mga kasingkasing ug midawat sa akong mga tugon, apan daghan usab ang nawala sa dalan ug wala gyod makaila sa Dios sa gugma sa tibuok nilang kasingkasing. Busa, nanawagan ko ninyo pagpaka gugma ug kahayag dinha diin naa ang kangitngit ug sala. Salamat sa inyong pagpatalinghog sa akong tawag." 10/2007

Tugon sa ika-25, Nobiyembre 2007 "Binating mga anak! Karon, inigsaulog ninyo kang Cristo, ang Hari sa tanang linalang, buot nakong Siya maoy Hari sa inyong kinabuhi. Pinaagi lang sa paghatag, gamayng mga anak, nga masabtan ninyo ang gasa sa sakripisyo ni Jesus diha sa krus alang sa matag usa ninyo. Gamayng mga anak, hatagig panahon ang Dios aron mabag-o mo Niya ug mapuno sa Iyang grasya, aron mahimo sad mong grasya ngadtos uban. Para ninyo, gamayng mga anak, ako usa ka gasa sa grasya ug gugma nga gikan sa Dios para ning way kalinawng kalibotan. Salamat sa inyong pagpatalinghog sa akong tawag." 11/2007

Tugon sa ika-25, Disyembre 2007 "Binating mga anak! Uban sa dakong kasaya, nagdala ko ninyo sa Hari sa Kalinaw aron mo kapanalanginan Niya sa Iyang panalangin. Simbaha Siya ug hatagig pananahon ang Magbubuhat nga gipangandoy sa inyong mga kasingkasing. Ayaw kalimot nga lumalabay ra mo dinhi sa kalibotan ug ngang mga butang makahatag ra ninyog diyotang kalipay, samtang pinaagi sa akong Anak, kinabuhing dayon ang ihatag kaninyo. Busa nagauban ko ninyo, aron agakon mo ngadto sa unsay gipangandoy sa inyong kasingkasing. Salamat sa inyong pagpatalinghog sa akong tawag." 12/2007


TINUIG NGA PAGPAKITA KANG JAKOV SA IKA-25 SA DISYEMBRE 2007

Sa kataposang inadlawng pagpakita kang Jakov Colo adtong Septembre 12, 1998, ang Mahal nga Birhen miingon niya nga sugod adto kausa sa tuig na lang siyang pakitaan kada Disyembre 25 sa Adlaw sa Pasko. Ingon niini sad ang nahitabo karong tuiga. Ang pagpakita misugod pagka alas-2:29 sh ug milungtad og unom ka minuto. Mihatag ang Mahal nga Birhen ning mosunod nga tugon:

"Binating mga anak! Karong adlawa, sa ulosahong paagi nanawagan ko ninyo pagpaka bukas sa Dios ug ngang matag usa sa inyong kasingkasing karon magpaka dapit sa natawhan ni Jesus. Gamayng mga anak, ning tibuok panahon ngang Dios nagtugot nako nga magauban ninyo, tinguha nakong agakon mo ngadtos kalipay sa inyong kinabuhi. Gamayng mga anak, ang Dios ray tinuod nga kalipay sa inyong kinabuhi. Busa, binating mga anak, ayaw pangitaa ang kalipay dihas mga butang sa kalibotan, hinunoa buksa inyong kakasingkasingan ug dawata ang Dios. Gamayng mga anak, lumalabay da ang tanan, ang Dios ray magpabilin dihas inyong kasingkasing. Salamat sa inyong pagpatalinghog sa akong tawag."


BackHomeOverviewInfo
Last Modified 08/26/2008