Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2006 In Waray-Waray

Tugon ha petsa Enero 25, 2006 "Hinigugma ko na mga anak! Yana liwat nga adlaw, tinatawag ko kamo na kamo mahimo nga taga-dara han Ebanghelyo ngada han iyo mga pamilya. Ayaw kalimot, mga anak, pag-basa han Sagrado nga Surat. Ibutang i-ne ha lugar na madali makit-an ngan, pa-agui hiton kinabuhi niyo, mag-testigo na kamo natu-od hi-ne ngan ika-buhi an Pulong han Diyos. Harani la ako ha iyo dara an akon pag-higugma ngan ihahangyo ko an kada usa ha iyo atbang han akon Anak. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 01/2006

Tugon ha petsa Pebrero 25, 2006 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga Kuresma na panahon hin grasya, tinatawag ko kamo na mag-abre hiton kasing-kasing niyo ha mga regalo na gusto ihatag han Diyos ha iyo. Ayaw i-sara iton iyo kalugaringon, imbes hi-ne, dara iton pag a-ampo ngan pag-sasalikway, mag-pulong hiton iyo ‘Oo’ ha Diyos ngan tatagan kamo Niya hin kadam-an. Sugad hiton panahon hin pagsaring-sing nga di-in nag a-abre an tuna ha liso ngan nag-bubunga hin ginatos ka damo, amo liwat iton kadam-an nga iha-hatag ha iyo han Langit-non na Amay. Upod ako niyo, mga anak, dara an kinag-anak na pag-higugma. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 02/2006


Tinuig na Pagpapakita han Mahal na Birhen kan Mirjana Dragicevic-Soldo ha petsa Marso 18, 2006

An pinagpakita-an na hi Mirjana Dragicevic-Soldo nagka-ada hin inadlaw na pagpapakita tikang Hunyo 24, 1981 hasta Disyembre 25, 1982. Didto han katapusan nga inadlaw na pagpakita, guin hatag han Mahal na Birhen ha iya an ika-napulo nga tugon-sekreto, ngan guin sidngan hiya na usa ka beses kada tu-ig hiya pagpapakita-an, dida ha kada petsa Marso 18. Amo i-ne an nahitabo tinuig tikang hadto.

Yana nga tu-ig, yukot-yukot nga deboto an nag-tirok didto han Senakolo Komunidad ha Medjugorje. An pagpapakita inabot tikang ha 13:59 hasta 14:04 (ala 1:59 hasta alas 2:04 ha kulop oras didto) ngan guin hatag han Mahal na Birhen i-nen sunod nga tugon:

"Hinigugma ko na mga anak! Yana nga panahon hin Kuaresma, tinatawag ko kamo ha kalugaringon na pag-sasalikway. An dalan tikadto hi-ne, mag a-agui ha pag-higugma, pag-puasa, pag-ampo ngan pag-himo hin mga ka-upayan na mga trabaho-on. Dida la ha bug-os na pag-sasalikway han kalugaringon kamo makaka-kilala han pag-higugma han Diyos ngan hiton mga senyales dida hiton panahon mintras buhi kamo. Mahihimo kamo na mga testigo hi-ne na mga senyales ngan mag-titikang kamo pag-pulong bahin hi-ne. Gusto ko dad-on kamo ngada hi-ne nga sitwasyun. Salamat han iyo pag-responde ha akon."


Tugon ha petsa Marso 25, 2006 "Magma-isog kamo, mga anak! Nag-desider ako na dad-on kamo ngadto ha dalan pagka-santohanon. Isalikway an sala ngan kadto kamo ha dalan han pagka-salba, an dalan na guin pili han Anak ko. Dida hiton kada usa na pag-kukuri ngan mga ka-sakit niyo, an Diyos amo an mag-bibiling han dalan kalipay para ha iyo. Sanglit, mga anak, mag-ampo kamo. Harani kami ha iyo dara an amon pag-higugma. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 03/2006

Tugon ha petsa Abril 25, 2006 "Hinigugma ko na mga anak! Yana liwat nga adlaw, tinatawag ko kamo na mag-dugang hiton pag-sarig niyo ha akon ngan dida ha Anak ko. Nag da-ug Hiya dida han pagka-matay ngan pagka-banhaw Niya ngan, pa-agui ha akon, tinatawag kamo na ma-upod hiton Iya kalipay. Di-re kamo nakaka-kita ha Diyos, mga anak, pero kon mag a-ampo kamo mababati-an niyo iton ka-harani Niya. Upod ako niyo ngan nag-hahangyo atbang ha Diyos para han kada usa ha iyo. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 04/2006

Tugon ha petsa Mayo 25, 2006 "Hinigugma ko na mga anak! Yana liwat nga adlaw, tinatawag ko kamo na himo-on ngan ika-buhi niyo an akon mga tugon na guin hahatag ko ha iyo. Mag-desider kamo para ha pagka-santohanon, mga anak, ngan hunahuna-a iton langit. Dida la hi-ne nga pa-agui, kamo magkaka-ada hin kalinaw sulod han iyo kasing-kasing nga waray bisan hin-o man makaka-guba. An kalinaw usa nga regalo, hatag han Diyos ha iyo dida han pag-ampo. Mga anak, bil-nga ngan trabaho-a dara an bug-os na kusog niyo para mag da-ug iton kalinaw sulod hiton kasing-kasing niyo ngan dida ha kalibutan. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 05/2006

Tugon ha petsa Hunyo 25, 2006 "Hinigugma ko na mga anak! Dara an dako na kalipay ha kasing-kasing ko, salamat han iyo mga pag-ampo nga, hi-ne nga mga adlaw, guin halad niyo para han akon mga intensyun. Timan-i niyo, mga anak, nga di-re kamo mag-babasul hi-ne, pati na iton mga anak niyo. An Diyos an mag-babalos ha iyo hin damo nga grasya ngan kakada ha iyo an waray katapusan na kinabuhi. Harani la ako ha iyo ngan nag-papasalamat ako ha ngatanan na, ha mga tu-ig nga nag-labay, guin karawat an akon mga tugon, guin buhos i-ne ngadto han ira kinabuhi, ngan nag-desider para ha pagka-santohanon ngan ha kalinaw. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 06/2006


REGULAR NGA TINUIG NA PAGPAPAKITA KAN IVANKA

An pinagpakita-an na hi Ivanka Ivankovic-Elez nagka-ada hin regular nga tinuig na pagpapakita ha petsa Hunyo 25, 2006. Nag-siring an mga pinagpakita-an na hira Vicka, Marija ngan Ivan sigue pag-dayun an inadlaw na pinagpapakita-an, ngan hira Mirjana, Ivanka ngan Jakov tinuig hira pagpapakita-an.

Didto han katapusan nga inadlaw na pagpapakita ha Mayo 7, 1985, guin hatag han aton Mahal na Birhen an ika-napulo nga tugon-sekreto ngan guin sidngan hiya na usa ka beses kada tu-ig hiya pagpapakita-an dida han anibersaryo han mga pagpapakita. Amo i-ne an nahitabo liwat yana nga tu-ig. An pagpapakita inabot hin 7 ka minuto. Hi Ivanka pinagpakita-an didto ha balay nira upod an iya pamilya, iya bana ngan an tolo nga anak niya. Guin hatag han Mahal na Birhen i-ne nga sunod na tugon:

"Hinigugma ko na mga anak, salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko. Mag-ampo, mag-ampo, mag-ampo."

Malipayon an Mahal na Birhen ngan nag-pulong hiya bahin han ika-pito nga tugon-sekreto.


Tugon ha petsa Hulyo 25, 2006 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga panahon, ayaw kamo pag-hunahuna la bahin han pag-diskanso hiton lawas niyo pero, mga anak, mag-biling kamo liwat hin oras para hiton iyo kalag. Hina-ut unta nga dida hiton hilom han kamingaw, mag-pulong ha iyo an Espiritu Santo ngan tugoti Hiya na bag-ohon kamo ngadto ha pagka Diyos-non. Upod ako niyo ngan nag-hahangyo ako atbang han Diyos para hiton kada usa ha iyo." Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 07/2006

Tugon ha petsa Agosto 25, 2006 "Hinigugma ko na mga anak! Yana liwat nga adlaw, tinatawag ko kamo na mag-ampo, mag-ampo, mag-ampo. Dida la ha pag-ampo kamo makaka-harani ha akon ngan han akon Anak, ngan makikita niyo kon ano ka halipot la i-ne nga kinabuhi. Dida sulod hiton iyo kasing-kasing matatawo iton kagustohan ha Langit. Mag-titikang pag-hadi iton kalipay dida ha kasing-kasing niyo ngan an pag-ampo mag-titikang pag-agos sugad hin usa nga salug. Dida ha pag-pupulong niyo, magkaka-ada la hin puro pag-pasalamat ha Diyos na guin himo kamo, ngan an kagustohan pagka-santohanon matutuman para ha iyo. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 08/2006

Tugon ha petsa Septembre 25, 2013 "Hinigugma ko na mga anak! Yana liwat nga adlaw, a-anhi ako upod niyo ngan nag-tatawag ha iyo na mag-kompleto na kamo hiton iyo pagbag-o ha pagka Diyos-non. Mag-desider na kamo para ha Diyos, mga anak, ngan makikita niyo dida ha Diyos an kalinaw na guin bibiling hiton iyo kasing-kasing. Subara iton mga kinabuhi han mga santo ngan hina-ut unta na mahimo hira na ehemplo para ha iyo; ngan tatagan ko kamo hin inspirasyon tubtob ngada han pag-tugot han Kahitas-on na makanhi ako ha iyo. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 09/2006

Tugon ha petsa Oktubre 25, 2006 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw, an Diyos nag-tugot ha akon na sumatan kamo hin otro na kamo nabubuhi ha panahon hin grasya. Di-re kamo nahihimangno, mga anak, na guin tatagan kamo han Diyos hin dako na oportunidad mag-bag-o hin kinabuhi ha pagka Diyos-non ngan mabuhi dida hin kalinaw ngan pag-higugma. Mga buta kamo hin duro ngan nakahigot ha butang kalibutan-on ngan ha pag huna-huna han kalibutan-on na kinabuhi. Guin sugo ako han Diyos para tugwayan kamo ngadto han waray katapusan na kinabuhi. Ako, mga anak, di-re nagogo-ol, pero nakikita ko na iton mga kasing-kasing niyo nabubug-atan ngan nagogo-ol para ha ngatanan na grasya ngan regalo. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 10/2006

Tugon ha petsa Nobyembre 25, 2006 "Hinigugma ko na mga anak! Yana liwat nga adlaw, tinatawag ko kamo na mag-ampo, mag-ampo, mag-ampo. Mga anak, kon nag a-ampo kamo, harani kamo ha Diyos ngan nag-hahatag Hiya ha iyo hin pagka-gusto han waray katapusan. Panahon yana nga puede kamo mag-pulong hin mas-damo bahin ha Diyos ngan mag-himo hin kadam-an para ha Diyos. Sanglit, mga anak, ayaw pag-pugong kundi tugoti Hiya na mag-tugway ha iyo, na mag bag-o ha iyo, ngan maka-sulod dida hiton kinabuhi niyo. Ayaw kalimot na kamo mga biyahero ha dalan ngadto han waray katapusan. Sanglit, mga anak, tugoti an Diyos na tugwayan kamo sugad hiton pag- tutugway hiton usa nga magbarantay ha mga karnero niya. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 11/2006

Tugon sa petsa Disyembre 25, 2006 "Hinigugma ko na mga anak! Yana liwat nga adlaw, dara ko ha iyo an bag-o nga natawo na hi Hesus kugos ko ha akon mga butkon. Hiya na Hadi han Langit ngan tuna, Hiya an kalinaw niyo. Mga anak, waray iba na makaka-hatag ha iyo hin kalinaw labot ha Iya na amo an Hadi han Kalinaw. Sanglit, higugma-a Hiya dida hiton iyo mga kasing-kasing, pili-i Hiya ngan magkaka-ada kamo hin kalipay dida ha Iya. Bebendisyunan kamo niya han Iya bendisyun han kalinaw. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 12/2006


TINUIG NA PAGPAPAKITA KAN JAKOV HA PETSA DISYEMBRE 25, 2006

Didto han katapusan na inadlaw na pagpapakita kan Jakov Colo ha petsa Septembre 12, 1998, guin sidngan hiya han aton Mahal na Birhen na tikang hadto, usa ka beses kada tuig hiya pagpapakita-an dida ha kada Disyembre 25, adlaw han Pasko. Amo liwat i-ne an nahitabo yana nga tu-ig. Nag-tikang an pagpapakita ha alas 3:23 ha kulop ngan inabot hin 6 ka minuto.

"Yana nga adlaw usa ka adlaw hin dako na kalipay ngan kalinaw. Magma-resyo kita. Mga anak, ha espesyal na pa-agui, tinatawag ko kamo ha pagka-santohanon dida hiton iyo mga pamilya. Gusto ko, mga anak, na iton kada usa na pamilya niyo magma-santohanon ngan an kanan Diyos kalipay ngan kalinaw, na padara han Diyos ha espesyal na pa-agui ngada ha iyo yana nga adlaw, matuman an pag-hadi ngan mag-puyo dida hiton iyo mga pamilya. Ako an Nanay niyo. Hinihigugma ko kamo ngan nag-hahatag ha iyo han akon Kinag-anak na Bendisyun."


Last Modified 10/04/2013