Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2006 In Lithuanian

2006 m. sausio 25-tos žinia "Brangūs vaikai, ir šiandien kviečiu jus būti Evangelijos nešėjais savo šeimose. Nepamirškite, vaikeliai, skaityti Šventąjį Raštą. Padėkite jį matomoje vietoje ir liudykite savo gyvenimu, kad tikite ir gyvenate Dievo Žodžiu. Savo meile aš esu šalia jūsų ir užtariu kiekvieną jūsų pas savo Sūnų. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą." 01/2006

2006 m. vasario 25-tos žinia "Brangūs vaikai, šiuo Gavėnios malonės laiku kviečiu jus atverti savo širdis dovanoms, kurias Dievas trokšta jums duoti. Nebūkite užsidarę, bet su malda ir pasiaukojimu pasakykite Dievui ‘taip’, ir Jis duos jums su pertekliumi. Kaip pavasarį žemė atsiveria daigui ir duoda šimteriopą derlių, taip ir jūsų dangiškasis Tėvas duos jums su pertekliumi. Aš esu su jumis ir myliu jus, vaikeliai, švelnia meile. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą." 02/2006


MŪSŲ MERGELĖS KASMETINIS APSIREIŠKIMAS MIRJANAI DRAGICEVIC-SOLDO 2006 M. KOVO 18

18.03.2006 - "Brangūs vaikai, šiuo Gavėnios laiku kviečiu jus vidiniam išsižadėjimui. Kelias į tai veda jus per meilę, pasninką, maldą ir gerus darbus. Tik su visišku vidiniu išsižadėjimu jūs atpažinsite Dievo meilę ir laiko, kuriame jūs gyvenate, ženklus. Jūs būsite šių ženklų liudininkai ir pradėsite kalbėti apie juos. Aš trokštu jus į tai atvesti. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą."


2006 m. kovo 25-tos žinia "Drąsos, vaikeliai! Aš nusprendžiau jus vesti šventumo keliu. Atsižadėkite nuodėmės ir pasukite išganymo keliu, kurį pasirinko mano Sūnus. Per kiekvieną jūsų išmėginimą ir kentėjimą Dievas jums suras (parodys) džiaugsmo kelią. Todėl, vaikeliai, melskitės. Mes esame šalia jūsų su mūsų meile. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą." 03/2006

2006 m. balandžio 25-tos žinia "Brangūs vaikai! Ir šiandien kviečiu jus labiau pasitikėti manimi ir mano Sūnumi. Savo mirtimi ir prisikėlimu Jis nugalėjo ir, per mane, kviečiu jus būti Jo džiaugsmo dalininkais. Jūs nematote Dievo, vaikeliai, bet jei melsitės, pajusite Jo artumą. Aš esu su jumis ir užtariu pas Dievą kiekvieną iš jūsų. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą." 04/2006

2006 m. gegužės 25-tos žinia "Brangūs vaikai! Ir šiandien kviečiu jus įgyvendinti ir gyventi mano pranešimais, kuriuos jums duodu. Apsispręskite šventumui, vaikeliai, ir galvokite apie dangų. Tik šiuo būdu taika bus jūsų širdyse, kurios niekas nepajėgs sugriauti. Taika yra dovana, kurią Dievas teikia jums maldoje. Vaikeliai, siekite ir darbuokitės iš visų jėgų, kad taika įsiviešpatautų jūsų širdyse ir pasaulyje. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą." 05/2006

2006 m. birželio 25-tos žinia "Brangūs vaikai! Su dideliu džiaugsmu širdyje aš dėkoju jums už visas maldas, kurias šiomis dienomis meldėtės mano intencijomis. Žinokite, vaikeliai, kad jums neteks dėl to gailėtis, nei jums, nei jūsų vaikams. Dievas apdovanos jus didelėmis malonėmis ir jūs pelnysite amžinąjį gyvenimą. Aš esu šalia jūsų ir dėkoju visiems tiems, kurie per šiuos metus priėmė mano pranešimus, pripildė jais savo gyvenimą ir apsisprendė šventumui bei taikai. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą." 06/2006

2006 m. liepos 25-tos žinia "Brangūs vaikai! Šiuo metu ne tik galvokite apie savo kūno poilsį, bet, vaikeliai, stenkitės surasti laiko ir savo sielai. Tyloje tegu Šventoji Dvasia kalba jums ir leidžia Jam atversti bei keisti jus. Aš esu su jumis ir užtariu kiekvieną iš jūsų pas Dievą. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą." 07/2006

2006 m. rugpjūčio 25-tos žinia "Brangūs vaikai! Ir šiandien kviečiu jus melstis, melstis, melstis. Tik maldoje jūs būsite arti manęs ir mano Sūnaus ir pamatysite koks trumpas yra šis gyvenimas. Jūsų širdyje gims Dangaus troškimas. Džiaugsmas įsiviešpataus jūsų širdyje ir malda pradės tekėti kaip upė. Jūsų žodžiuose bus tik padėka Dievui, kad jus sukūrė, ir šventumo troškimas jums taps tikrove. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą." 08/2006

2006 m. spalio 25-tos žinia. "Brangūs vaikai! Šiandien Viešpats man leido jums vėl pasakyti, kad gyvenate malonės laiką. Jūs nesuvokiate, vaikeliai, kad Dievas jums teikia didžiulę galimybę atsiversti ir gyventi taikoje bei meilėje. Jūs esate tokie akli ir prisirišę prie žemiškų dalykų ir galvojate apie žemišką gyvenimą. Dievas siuntė mane vesti jus amžino gyvenimo link. Aš, vaikeliai, nesu pavargusi, nors matau, kad jūsų širdys yra sunkios ir pavargusios viskam, kas yra malonė ir dovana. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą." 10/2006

2006 m. rugsėjo 25-tos žinia "Brangūs vaikai! Ir šiandien aš esu su jumis ir kviečiu jus visus atsiversti visiškai. Pasirinkite Dievą (apsispręskite už Jį), vaikeliai, ir jūs surasite Dieve taiką, kurios ieško jūsų širdis. Gyvenkite šventųjų gyvenimais ir tegu jie būna jums pavyzdžiu; o aš jus įkvėpsiu tol, kol Visagalis leis man būti su jumis. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą." 09/2006

2006 m. lapkričio 25-tos žinia "Brangūs vaikai! Ir šiandien kviečiu jus melstis, melstis, melstis. Vaikeliai, kai meldžiatės esate arti Dievo, ir Jis duoda jums amžinybės troškimą. Tai yra laikas, kai jūs galite daugiau kalbėti apie Dievą ir daugiau daryti dėl Dievo. Todėl, vaikeliai, nesipriešinkite, bet leiskite Jam vesti jus, keisti jus ir įeiti į jūsų gyvenimą. Nepamirškite, kad esate keliautojai kelyje į amžinybę. Todėl, vaikeliai, leiskite Dievui vesti jus kaip piemuo veda savo bandą. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą." 11/2006

2006 m. gruodžio 25-tos žinia "Brangūs vaikai, ir šiandien savo rankose atnešu jums ką tik gimusį Jėzų. Jis yra Dangaus ir žemės Karalius, Jis yra jūsų taika. Vaikeliai, niekas negali jums duoti taikos, nes Jis yra Taikos Karalius. Todėl adoruokite Jį savo širdyse, pasirinkite Jį ir turėsite džiaugsmą Jame. Jis palaimins jus savo taikos palaiminimu. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą." 12/2006


BackHomeOverviewInfo
Last Modified 01/15/2007