Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2005 In Waray-Waray

Tugon ha petsa Enero 25, 2005 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga panahon hin grasya ino-otro ko an tawag ha iyo ha pag-ampo. Mag-ampo kamo, mga anak, para mahi-usa an mga Kristiyano, na an ngatanan ma-usa hin kasing-kasing. Iton pakig-usa makada ha iyo tungod na kamo mag a-ampo ngan mag-papasaylo. Ayaw kalimot na: an pag-higugma magdada-ug la kon kamo mag-ampo, ngan iton iyo kasing-kasing a-abre. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 01/2005

Tugon ha petsa Pebrero 25, 2005 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw tinatawag ko kamo na mahimo nga sumpay para humalaba iton abot hi-nen akon mga kamot din-he ha kalibutan nga nag-bubutang han Diyos dida ha katapusan nga puesto. Kamo, mga anak, ibutang an Diyos ha pinaka-una nga puesto han iyo kinabuhi. Bebendisyunan kamo han Diyos ngan tatagan kamo hin kusog para maka-testigo bahin ha Iya, na amo an Diyos han gugma ngan kalinaw. Upod ako niyo ngan nag-hahangyo para ha iyo ngatanan. Mga anak, ayaw kalimot na hinihigugma ko kamo. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 02/2005


TINUIG NA PAGPAPAKITA HAN MAHAL NA BIRHEN KAN MIRJANA DRAGICEVIC-SOLDO HA PETSA MARSO 18, 2005

An pinagpakita-an na hi Mirjana Dragicevic-Soldo nagka-ada hin inadlaw na pagpapakita tikang ha petsa Hunyo 24, 1981 hasta Disyembre 25, 1982. Didto han katapusan na pagpapakita, guin hatag han Mahal na Birhen ha iya an ika-napulo nga tugon-sekreto, ngan guin sidngan hiya nga usa ka beses kada tu-ig hiya magpapakita-an, ha kada petsa Marso 18. Amo liwat i-ne an nahitabo tinu-ig tikang hadto.

Yana nga tu-ig yukot-yukot na deboto an nag-tirok pag-ampo han Rosaryo didto han Senakolo na Kumunidad ha Medjugorje. An pagpakita inabot tikang ha alas 14:09 hasta 14:14 (alas 2:09 hasta 2:14 ha kulop didto) ngan guin hatag han Mahal na Birhen i-nen sunod na tugon:

"Hinigugma ko na mga anak! Nakanhi ako ha iyo silbi nanay nga, labaw ha ngatanan, nag-hihigugma han iya mga anak. Mga anak, gusto ko tudro-an kamo mag-higugma liwat. Nag a-ampo ako para hi-ne. Nag a-ampo ako na makilala niyo an Anak ko dida hiton kada usa na mga kaharani niyo. An dalan ngadto ha Anak ko, na amo an tinu-od nga kalinaw ngan higugma, nag a-agui didto hiton pag-hihigugma ha ngatanan na mga kaharani. Mga anak, mag-ampo ngan mag-puasa para iton kasing-kasing niyo abre para hi-ne nga intensyun ko."


Tugon ha petsa Marso 25, 2005 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw, tinatawag ko kamo na mag-higugma. Mga anak, mag higugma-ay kamo dara an gugma han Diyos. Ha kada segundo, ha kalipay man o kasakit, hina-ut unta na magda-ug permi iton pag-higugma ngan, pa-agui hi-ne, an gugma mag-titikang pag-hadi dida hiton iyo mga kasing-kasing. An nabanhaw na hi Hesus makada upod ha iyo ngan mahihimo kamo na mga testigo Niya. U-upod ako ha karesyo-han niyo ngan proprotektahan ko kamo hiton akon kinag-anak na belo. Dara an pag-higugma, espesyal ko na babantayan iton iyo adlaw-adlaw na pag bag-o ngadto ha pagka Diyos-non. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 03/2005

Tugon ha petsa Abril 25, 2005 "Hinigugma ko na mga anak! Yana liwat nga adlaw, tinatawag ko kamo na balikan pag-otro an pag a-ampo hiton mga pamilya niyo. Pa-agui ha pag a-ampo ngan pag-babasa han Sagrado nga Surat, hina-ut unta na an Espiritu Santo, na amo an magbabag-o ha iyo, sumulod ha mga pamilya niyo. Dida hi-ne nga pa-agui, mahihimo kamo na mga taga-tudro ha pamilya niyo hin pag-sarig. Pa-agui ha pag-ampo ngan pag-higugma niyo, iton kalibutan kakadto ha ma uro-upay nga dalan ngan an pag-higugma mag-titikang pag-hadi ha kalibutan. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 04/2005

Tugon ha petsa Mayo 25, 2005 "Hinigugma ko na mga anak! Ino-otro ko an tawag ha iyo na ibuhi an akon mga tugon ha mapa-inobsanon na pa-agui. Mag-testigo kamo hi-ne nga mga tugon ha espesyal na pa-agui labi na yana nga harani na an anibersaryo han akon mga pag-papakita. Mga anak, mahimo kamo na senyales para hadton mag harayo pa ha Diyos ngan an pag-higugma Niya. Upod ako niyo ngan bebendisyunan ko kamo ngatanan han akon kinag-anak na bendisyun. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 05/2005

Tugon ha petsa Hunyo 25, 2005 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw, nagpapasalamat ako ha iyo tungod hiton kada sakripisyo na guin halad niyo para han akon mga intensyun. Tinatawag ko kamo, mga anak, na mahimo nga akon mga apostoles hin kalinaw ngan gugma dida hiton mga pamilya niyo ngan dida ha kalibutan. Mag-ampo kamo na an Espiritu Santo hayagan ngan dad-on kamo unta ha dalan han pagka-santohanon. Upod ako niyo ngan bebendisyunan ko kamo ngatanan han akon kinag-anak na bendisyun. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 06/2005


Tinuig na Pagpapakita kan Ivanka – Hunyo 25, 2005

An pinagpakita-an na hi Ivanka Ivankovic-Elez nagka-ada hin regolar nga tinuig na pagpapakita ha petsa Hunyo 25, 2005. An siring han mga pinagpakita-an, hira Vicka, Marija ngan Ivan sigue an ira inadlaw na pinagpapakita-an, ngan hira Mirjana, Ivanka ngan Jakov tinuig hira pinagpapakita-an.

Didto han katapusan na pagpakita Niya ha petsa Mayo 7, 1985, guin hatag han Mahal na Birhen kan Ivanka an ika-napulo nga tugon-sekreto ngan guin sidngan hiya na usa ka beses kada tu-ig hiya pagpapakita-an dida ha anibersaryo han mga pagpapakita. Amo liwat i-ne an nahitabo yana nga tuig. An pagpakita inabot hin 10 ka minuto. Didto ha balay ni Ivanka nahitabo an pagpapakita nga di-in upod an pamilya niya, an iya bana ngan an tolo nira nga anak. Naghatag an Mahal na Birhen hi-nen sunod nga tugon:

"Hinigugma ko na mga anak, mag higugma-ay kamo dara an pag-higugma han Anak ko. Kalinaw, kalinaw, kalinaw."

Malipayon an Mahal na Birhen ngan nag-pulong kan Ivanka bahin han ika-unom nga tugon-sekreto.


Tugon ha petsa Hulyo 25, 2005 "Hinigugma ko na mga anak! Yana liwat nga adlaw, tinatawag ko na pun-on iton iyo adlaw hin halipot ngan kinasing-kasing na mga pangadye. Kon nag a-ampo kamo, abre iton iyo kasing-kasing ngan hinihigugma kamo han Diyos hin espesyal na gugma ngan tatagan kamo hin espesyal na mga grasya. Sanglit, pahimulsa hin maupay i-ne nga panahon hin grasya ngan mas labi pa na i-tugyan i-ne ha Diyos. Mag-nobena hin pagpupu-asa ngan pag-sasalikway para hi Satanas ma-harayo ha iyo ngan an grasya amo an mapa-libot ha iyo. Harani la ako ha iyo ngan nag-hahangyo atbang ha Diyos para han kada usa ha iyo. Salamat han iyo pag-responde hi-ne ga tawag ko." 07/2005

Tugon ha petsa Agosto 25, 2005 "Hinigugma ko na mga anak! Yana liwat nga adlaw tinatawag ko na i-buhi niyo an akon mga tugon. Guin regalo han Diyos ha iyo i-ne nga panahon na silbi panahon hin grasya. Sanglit, mga anak, pahimulsa hin maupay iton kada segundo ngan mag-ampo, mag-ampo, mag-ampo. Benebendisyunan ko kamo ngatanan ngan nag-hahangyo ako atbang ha Kahitas-on para hiton kada usa ha iyo. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 08/2005

Tugon ha petsa Septembre 25, 2005 "Hinigugma ko na mga anak! Dara an gugma, tinatawag ko kamo na: magbag-o ha pagka Diyos-non, bisan kon harayo kamo ha kasing-kasing ko. Ayaw kalimot, na ako an nanay niyo ngan nababati-an ko an hapdos han kasakit para hiton kada usa nga harayo ha kasing-kasing ko; pero di-re ko kamo babaya-an na kamo-kamo la. Nato-od ako na puede niyo baya-an an dalan ngadto han sala ngan mag-desider para ha pagka-santohanon. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 09/2005

Tugon sa petsa Oktubre 25, 2005 "Mga anak, mag-tuod kamo, mag-ampo ngan mag-higugma, ngan an Diyos mapapaharani ha iyo. Reregalohan kamo Niya han ngatanan na grasya na guin a-aro niyo ha Iya. Regalo ako ha iyo, tungod kay, adlaw-adlaw, guin tutugutan ako han Diyos na makanhi ha iyo ngan mahigugma an kada usa ha iyo hin waray sukol na gugma. Sanglit, mga anak, ha pag-ampo ngan pagka-mainobsanon, abrehi iton iyo mga kasing-kasing ngan mag-testigo bahin hi-nen akon pag-kanhi ha iyo. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 10/2005

Tugon ha petsa Nobyembre 25, 2005 "Hinigugma ko na mga anak! Yana liwat nga adlaw tinatawag ko kamo na mag-ampo, mag-ampo, mag-ampo hasta ngada nga iton pag a-ampo mahimo na i-kinabubuhi niyo. Mga anak, yana nga panahon, ha espesyal na pa-agui, nag a-ampo ako atbang ha Diyos na regalohan kamo hin pag-sarig. Dida la ha pag-sarig niyo madidiskubrehan an kalipay hiton regalo nga kinabuhi na hatag ha iyo han Diyos. An kasing-kasing niyo malipayon ha pag-huhunahuna han waray katapusan. Upod ako niyo ngan nag-hihigugma ha iyo. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 11/2005

Tugon ha petsa Disyembre 25, 2005 "Hinigugma ko na mga anak! Yana liwat nga adlaw, kugos ko an guti-ay nga Hesus, an Hadi han Kalinaw, para bendisyunan kamo han Iya kalinaw. Mga anak, ha espesyal na pa-agui tinatawag ko yana nga adlaw na mahimo kamo na akon taga-dara hin kalinaw dinhe ha kalibutan nga waray kalinaw. Bebendisyunan kamo han Diyos. Mga anak, ayaw kalimot na ako an iyo nanay. Benebedisyunan ko kamo ngatanan hin espesyal na bendisyun, dara an guti-ay nga Hesus ha akon mga butkon. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 12/2005


TINUIG NA PAGPAPAKITA KAN JAKOV HA PETSA DISYEMBRE 25, 2005

Hadton katapusan na inadlaw na pagpapakita kan Jakov Colo ha petsa Septembre 12, 1998, guin sidngan hiya han Mahal na Birhen na usa ka beses kada tuig hiya magpapakita ha kada Disyembre 25, adlaw han Pasko. Amo liwat i-ne an nahitabo yana nga tuig. An pagpapakita nag-tikang alas 2:45 ha kulop (oras didto) ngan inabot hin 7 ka minuto. Nag-hatag an Mahal na Birhen hi-nen sunod nga tugon:

"Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw, upod hi Hesus ha akon mga butkon, ha espesyal na pa-agui tinatawag ko kamo na mag bag-o hin kinabuhi ha pagka Diyos-non. Mga anak, ha naglabay na mga panahon na guin tugotan ako han Diyos na makanhi ha iyo, sigue an akon pag-tawag ha iyo na magbag-o hin kinabuhi ha pagka Diyos-non. Damo hiton iyo mga kasing-kasing an sarado pa. Mga anak, hi Hesus amo an kalinaw, gugma ngan kalipay; sanglit, mag-desider kamo yana para kan Hesus. Mag-tikang kamo pag-ampo. Mag-ampo ha Iya para regalo-han kamo hin pagbag-o hin kinabuhi ha pagka Diyos-non. Mga anak, dida la upod ni Hesus kamo magkaka-ada hin kalinaw, kalipay ngan kasing-kasing na puno hin gugma. Mga anak, hinihigugma ko kamo. Ako an iyo nanay ngan hatag ko ha iyo an akon kinag-anak na bendisyun."


Last Modified 12/03/2013