Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2004 In Waray-Waray

Tugon ha petsa Enero 25, 2004 "Hinigugma ko na mga anak! Yana liwat nga adlaw tinatawag ko kamo na mag-ampo. Mag-ampo kamo, mga anak, ha espesyal na pa-agui para hadton waray pa mahibaro hiton pag-higugma han Diyos. Mag-ampo na iton mga kasing-kasing nira mag-abre unta ngan humarani ngada ha kasing-kasing ko ngan ha Kasing-kasing han akon Anak ko hi Hesus, para himo-on namon hira nga mga tawo hin kalinaw ngan higugma. Salamat han iyo pag responde hi-ne nga tawag ko." 1/2004

Tugon ha petsa Pebrero 25, 2004 "Hinigugma ko na mga anak! Yana liwat nga adlaw, ha di-re pa nahitabo hasta yana, tinatawag ko na mag-abre kamo hiton iyo kasing-kasing ha akon mga tugon. Mga anak, mahimo kamo nga nag-dadara hin mga kalag ngadto ha Diyos imbes nga nag-papaharayo ha ira. Upod ako niyo ngan hinihigugma ko kamo hin espesyal na gugma. Panahon yana hin pag-penitensya ngan pag bag-o hin kinabuhi ha pagka Diyos-non. Tikang ha kailaruman han akon kasing-kasing, tinatawag ko na ma-akon kamo upod an bug-os na kasing-kasing ngan makikita niyo na iton Diyos amo an may gahum tungod nga tatagan kamo Niya hin damo nga bendisyun ngan kalinaw. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 02/2004


Tinuig na Pagpapakita kan Mirjana – Marso 18, 2004

18.03.2004 – An pinagpakita-an na hi Mirjana Dragicevic-Soldo nagka-ada hin inadlaw na pagpapakita tikang ha Hunyo 24, 1981 hasta Disyembre 25, 1982. Didto han katapusan na pagpapakita, guin hatag ha iya han aton Mahal na Birhen an ik- napulo nga tugon-sekreto, ngan guin sidngan hiya na usa ka beses kada tu-ig hiya magpapakita, ha kada 18 han Marso. Amo i-ne an nahitabo tinuig tikang hadto.

Yana nga tu-ig yukot-yukot na mga deboto an nag-tirok pag-ampo han Rosaryo didto han Senakulo Kumonidad ha Medjugorje. An pagpapakita inabot tikang ha 13:58 hasta 14:03 (ala 1:58 hasta alas 2:03 ha kulop oras didto) ngan naghatag an Mahal na Birhen hi-nen sunod nga tugon:

"Hinigugma ko na mga anak! Yana liwat nga adlaw, pag tan-aw ko ha iyo upod an kasing-kasing puno hin gugma, gusto ko sidngan kamo na iton iyo guin poporsigue pag-biling, an iyo pangandoy, mga anak, a-anhi atbang niyo. Igo la na, ha limpyo nga kasing-kasing, guin butang niyo an akon Anak ha pinaka-una nga puesto, ngan makakatan-aw kamo. Pamati ha akon ngan tugoti ako na mag-tugway ha iyo ngada hi-ne ha kinag-anak na pa-agui."


Tugon ha petsa Marso 25, 2004 "Hinigugma ko na mga anak! Yana liwat nga adlaw, tinatawag ko kamo na mag-abre hiton iyo kalugaringon ha pag-ampo. Labi na yana, nga panahon hin grasya, abre-hi iton iyo mga kasing-kasing, mga anak, ngan i-siring iton iyo pag-higugma ha guin Raysang ha Krus. Dida la hi-ne nga pa-agui kamo makaka-diskubre hin kalinaw, ngan an pag-ampo bubulos tikang ha kasing-kasing niyo ngadto ha kalibutan. Mahimo kamo na usa ka ehemplo, mga anak, ngan insentibo para han maupay. Harani la ako ha iyo ngan hinihigugma ko kamo ngatanan. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 03/2004

Tugon ha petsa Abril 25, 2004 "Hinigugma ko na mga anak! Yana liwat nga adlaw, tinatawag ko kamo para kusgon pa niyo an pag-buhi hiton akon mga tugon ha mapa-inobsanon na pa-agui, ngan mag-higugma para pun-on kamo han Espiritu Santo hin grasya ngan kusog. Dida la hi-ne nga pa-agui kamo makakapag-testigo bahin han kalinaw ngan pag-pasaylo. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 04/2004

Tugon ha petsa Mayo 25, 2004 "Hinigugma ko na mga anak! Yana liwat nga adlaw, guin hahagad ko kamo na mag-konsagra hiton iyo kalugaringon ha akon Kasing-kasing ngan ha Kasing-kasing han Anak ko na hi Hesus. Dida la hi-ne nga pa-agui kamo mahihimo na akon kada adlaw, ngan mas matatagan an kada usa ha iyo hin inspirasyun ngadto ha pagka-santohanon. Pa-agui hi-ne an kalipay mag-hahadi dida ha mga kasing-kasing niyo ngan mahihimo kamo nga mga taga-dara hin kalinaw ngan gugma. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 05/2004

Tugon ha petsa Hunyo 25, 2004 "Hinigugma ko na mga anak! Yana liwat na adlaw, an kalipay a-anhi sulod ha kasing-kasing ko. Gusto ko mag-pasalamat ha iyo tungod hiton iyo paningkamot nga matuman an akon plano. Importante an kada usa ha iyo, sanglit, mga anak, mag-ampo ngan mag-malipayon kamo upod ko para hiton kada kasing-kasing nga nag bag-o hin kinabuhi ngadto ha pagka Diyos-non, ngan nahimo nga instrumento hin kalinaw ha kalibutan. Makusog iton mga grupo hin pag a-ampo, ngan pa-agui ha ira nakikita ko, mga anak, nga an Espiritu Santo sigue iton pag-trabaho din-he ha kalibutan. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 06/2004


REGULAR NGA TINUIG NA PAGPAPAKITA HA BISYUNARYO IVANKA

25.06.2004 – An bisyunaryo na hi Ivanka Ivankovic-Elez nagka-ada han regular nga tinuig na pagpapakita ha petsa Hunyo 25, 2004. Siring han mga bisyunaryo, hira Vicka, Marija ngan Ivan padayon an inadlaw na pagpapakita ha ira, ngan hira Mirjana, Ivanka ngan Jakov tinuig pinagpapakita-an.

Didto han katapusan na pagpapakita-an ha petsa Mayo 7, 1985, guin tagan hiya han Mahal na Birhen han ika-napulo nga tugon-sekreto ngan guin sidngan hiya na usa ka beses kada tuig hiya pagpapakita-an dida ha anibersaryo han mga pagpapakita. Amo liwat i-ne an nahitabo yana nga tuig. An pagpakita inabot hin 9 ka minuto. Didto ha balay ni Ivanka hiya pinagpakita-anu pod an pamilya ha ligid niya, an iya bana, ngan tolo nga anak. Naghatag an Mahal na Birhen hi-nen sunod nga tugon:

"Hinigugma ko na mga anak! Mag-ampo para hadton mga pamilya nga waray pa makahibaro han pag-higugma han akon Anak. Karawata i-nen akon kinag-anak na bendisyun."

Malipayon an pag-kanhi han Mahal na Birhen ngan nag-estorya hin damo kan Ivanka bahin han Iya kinabuhi.


Tugon ha petsa Hulyo 25, 2004 "Hinigugma ko na mga anak! Ino-otro ko an tawag ha iyo: na mag-abre kamo ha mga tugon ko. Gusto ko, mga anak, nga dad-on kamo pa-harani ha akon Anak na hi Hesus; sanglit, mag-ampo kamo ngan mag-puasa. Labi na ka espesyal i-nen pag- tawag ko na mag-ampo kamo para han akon mga intensyun, para ma-presenta ko kamo ngadto ha Anak ko; para bag-ohon ngan abrehan Niya iton iyo mga kasing-kasing ha pag-higugma. Kon magka-ada na kamo hin pag-higugma sulod ha kasing-kasing, an kalinaw mag-hahadi dida ha iyo. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 07/2004

Tugon ha petsa Agosto 25, 2004 "Hinigugma ko na mga anak! Tinatawag ko kamo ngatanan ha pag bag-o hiton iyo mga kasing-kasing ha pagka Diyos-non. Mag desider, sugad hadton mga una nga adlaw han pag-kanhi ko ha iyo, para hin kumpleto na pag bag-o han iyo kinabuhi. Dida hi-ne nga pa-agui, mga anak, magkaka-ada kamo hin kusog na lumuhod ngan mag-abre hiton iyo mga kasing-kasing atbang ha Diyos. Mababati-an han Diyos iton iyo mga pag-ampo ngan mag-babalos Hiya hito. Atbang ha Diyos, nag-hahangyo ako para han kada usa ha iyo. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 08/2004

Tugon ha petsa Septembre 25, 2004 "Hinigugma ko na mga anak! Yana liwat nga adlaw, tinatawag ko na mahimo kamo nga gugma dida kon ha-in may pag-kokontra, ngan pag-kaon kon ha-in may nagugutom. Abre-hi an iyo mga kasing-kasing, mga anak, ngan ipa-halaba ngan mabuligon iton iyo mga kamot para nga, pa-agui ha iyo, an kada usa na guin himo han Diyos mag-pasalamat ha Diyos na amo an Taga-himo. Mag-ampo, mga anak, ngan abrehi iton iyo kasing-kasing ha pag-higugma han Diyos, pero di-re niyo i-ne mahihimo kon di-re kamo nag a-ampo. Sanglit, mag-ampo, mag-ampo, mag-ampo. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 09/2004

Tugon ha petsa Oktubre 25, 2004 "Hinigugma ko na mga anak! Panahon yana hin grasya para ha pamilya, ngan tinatawag ko kamo hin otro ha pag a-ampo. Hina-ut unta na hi Hesus a-ada ha kasing-kasing hiton iyo pamilya. Dida ha pag-ampo, hibaro-i an pag-higugma ha ngatanan nga sagrado. Subara iton kinabuhi han mga santo para hira unta mahimo nga insentibo ngan taga-tudro han dalan ngadto ha pagka-santohanon. Hina-ut unta na an kada pamilya mahimo nga testigo hin pag-higugma din-he ha kalibutan nga waray pag-ampo ngan kalinaw. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 10/2004

Tugon ha petsa Nobyembre 25, 2004 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga panahon, tinatawag ko kamo na mag-ampo para han akon mga intensyun. Labi na, mga anak, ig-ampo niyo adton mga di-re pa nakakahibaro han pag-higugma han Diyos ngan di-re nag-bibiling han Diyos nga Taga-salba. Mahimo kamo, mga anak, na sumpay pahalaba hi-nen akon mga kamot ngan, dida hiton ehemplo niyo, mapa-harani hira ha akon Kasing-kasing ngan ha Kasing-kasing han Anak ko. An Diyos an mag-babalos ha iyo hin mga grasya ngan kada bendisyun. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 11/2004

Tugon ha petsa Disyembre 25, 2004 "Hinigugma ko na mga anak! Upod an dako na kalipay, yana liwat nga adlaw kugos ko dara ha iyo an akon Anak na hi Hesus; benebendisyunan kamo Niya ngan tinatawag kamo ha kalinaw. Mag-ampo kamo, mga anak, ngan magma-isog nga testigo han Mahupay na Pahimangno ha kada sitwasyun. Dida la hi-ne na pa-agui kamo bebendisyunan han Diyos ngan tatagan han tanan na guin-aro niyo ha Iya dida ha pag-sarig. Upod ako niyo tubtob ngada hiton pag-tugot han Diyos. Nag-hahangyo ako para han kada usa ha iyo dara an dako nga gugma. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 12/2004


Tinuig na Pagpapakita kan Jakov ha petsa Disyembre 25, 2004

Didto han katapusan nga inadlaw na pagpapakita kan Jakov Colo ha petsa Septembre 12, 1998, guin sidngan hiya han Mahal na Birhen na usa ka beses kada tuig hiya pagpapakita-an, ha kada Disyembre 25, Adlaw han Pasko. Amo liwat i-ne an nahitabo yana nga tuig. An pagpapakita nag-tikang ha alas 2:30 ha kulop (oras didto) ngan inabot hin 7 ka minuto. Nag-hatag an Mahal na Birhen hi-nen sunod nga tugon:

"Hinigugma ko na mga anak! Yana, nga adlaw hin grasya, upod an guti-ay nga Hesus ha mga butkon ko, espesyal an tawag ko na mag-abre kamo han iyo mga kasing-kasing ngan mag-tikang pag-ampo. Mga anak, pa-ngaro kan Hesus na matawo Hiya dida han kada usa na kasing-kasing niyo ngan mag-tikang Hiya pag-hadi ha kinabuhi niyo. Mag-ampo ha Iya para hin grasya na makilala niyo Hiya permi ngan makilala niyo Hiya liwat dida hiton kada tawo. Mga anak, pangaro kan Hesus hin gugma, tungod kay dida la ha pag-higugma han Diyos kamo makaka-higugma ha Diyos ngan ha tanan nga tawo. Dara ko kamo ngatanan ha kasing-kasing ko ngan hatag ko ha iyo an akon kinag-anak na bendisyun."


Last Modified 12/03/2013