Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2003 In Waray-Waray

Tugon ha petsa Enero 25, 2003 "Hinigugma ko na mga anak! Upod hi-ne nga tugon an akon otro pag-tawag ha iyo na mag-ampo para hin kalinaw. Labi na yana nga an kalinaw nag a-agui hin krisis, kamo amo iton mag-ampo ngan mag-hatag testigo para hin kalinaw. Mga anak, mahimo kamo na kalinaw din-he ha kalibutan na waray kalinaw. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 01/2003

Tugon ha petsa Pebrero 25, 2003 "Hinigugma ko na mga anak! Yana liwat nga adlaw tinatawag ko kamo na mag-ampo ngan mag-puasa para hin kalinaw. Sugad han akon guin siring na nga guin o-otro ko ha iyo, mga anak, dida la ha pag-ampo ngan pag-puasa na ma-pupugong liwat iton mga guerra. An kalinaw usa nga mahal na regalo tikang ha Diyos. Pangita-a i-ne, mag-ampo ngan makakarawat niyo ito. Mag-pulong bahin han kalinaw ngan dad-a iton kalinaw dida ha kasing-kasing niyo. Bantayi i-ne hin ma-upay sugad hiton usa nga bukad na kinahanglan an tubig, an mabo-ot na pag-bantay ngan an hayag han adlaw. Mahimo kamo nga nag-dadara hin kalinaw ngadto ha mga iba. Upod ako niyo ngan taga-hangyo para ha iyo ngatanan. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 02/2003


18.03.2003 - An pinagpakita-an na hi Mirjana Dragicevic-Soldo nagka-ada hin inadlaw na pagpapakita tikang ha petsa Hunyo 24, 1981 hasta Disyembre 25, 1982. Didto han katapusan nga inadlaw na pagpapakita ha iya, guin hatag han Mahal na Birhen ha iya an ika-napulo nga tugon-sekreto, ngan guin sidngan hiya na usa ka beses kada tuig hiya magpapakita, ha kada Marso 18. Amo i-ne an nahitabo tinuig tikang hadto. Yana nga tuig yulot-yukot na mga deboto an nag-tirok pangadye han Rosaryo didto ha Senakolo Kumunidad ha Medjugorje. An pagpakita inabot tikang alas 8:55 ha aga hasta alas 9:02 ha aga ngan nag-hatag an Mahal na Birhen hi-nen sunod nga tugon:

"Hinigugma ko na mga anak! Labi na yana nga santohanon oras hin penitensya ngan pag-ampo, tinatawag ko na pumili kamo. Guin tagan kamo han Diyos hin libre na pag-pili kon kinabuhi o kamatayan han iyo gusto. Pamati hin kinasing-kasing ha akon mga tugon para mahibaro kamo kon ano an iyo kinahanglan buhaton ngan kon di-in niyo makikita an dalan ngadto han kinabuhi. Mga anak, kon waray an Diyos waray kamo mahihimo; ayaw niyo kalimti i-ne bisan hin usa ka segundo. Kay, kon ano kamo yana ngan kon ano an iyo hangturan ha tuna, kon san-o kamo babalik ha tuna. Ayaw niyo pasinahe an Diyos, imbes sunod kamo ha akon ngadto han kinabuhi. Salamat nga a-anhi kamo."


Tugon ha petsa Marso 25, 2003 "Hinigugma ko na mga anak! Yana liwat nga adlaw tinatawag ko kamo na mag-ampo para hin kalinaw. Mag-ampo kamo upod an kasing-kasing, mga anak, ngan ayaw ka waray hin pag-sarig tungod kay hinihigugma han Diyos an Iya mga guin himo. Gusto Niya na kamo masalba, usa-usa, pa-agui hi-nen akon pag-kanhi ha iyo. Tinatawag ko kamo ngadto ha dalan han pagka-santohanon. Mag-ampo, ngan dida ha pag-ampo abre kamo ha kabobot-on han Diyos; pa-agui hi-ne, ha tanan na bubuhaton niyo, mai-intendihan niyo an plano han Diyos para ha iyo ngan pa-agui ha iyo. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 03/2003

Tugon ha petsa Abril 25, 2003 "Hinigugma ko na mga anak! Tinatawag ko kamo liwat yana nga adlaw na mag-abre hiton iyo kalugaringon ha pag-ampo. Ha nag-agui na panahon han Kuaresma, nasabtan niyo iton ka guti-ay niyo ngan iton ka guti-ay hiton pag-sarig niyo. Mga anak, mag-desider liwat kamo yana nga adlaw para ha Diyos, nga dida ha sulod niyo ngan pa-agui ha iyo, mababag-o Niya iton mga kasing-kasing han mga katawhan, ngan iton iyo mga kasing-kasing liwat. Mag-malipayon kamo nga taga-dara han nabanhaw na Hesus din-he ha waray kalinaw nga kalibutan, nga nangangandoy ha Diyos ngan ha tanan nga tikang ha Diyos. Upod ako niyo, mga anak, ngan hinihigugma ko kamo hin espesyal na gugma. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 04/2003

Tugon ha petsa Mayo 25, 2003 "Hinigugma ko na mga anak! Yana liwat nga adlaw tinatawag ko kamo na mag-ampo. Bag-oha iton iyo personal na pag a-ampo, ngan ha espesyal na pa-agui mag-ampo kamo ha Espiritu Santo na buligan kamo ha kinasing-kasing na pag a-ampo. Nag-hahangyo ako para ha iyo ngatanan, mga anak, ngan tinatawag ko kamo ngatanan na magbag-o hin kinabuhi ngadto ha pagka Diyos-non. Kon magbabag-o kamo ha pagka Diyos-non, iton ngatanan ha palibot niyo magbabag-o liwat ngan iton pag-ampo mag-hahatag ha ira hin kalipay. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 05/2003

Tugon ha petsa Hunyo 25, 2003 "Hinigugma ko na mga anak! Yana liwat nga adlaw, upod an dako nga kalipay tinatawag ko kamo na ika-buhi niyo an akon mga tugon. Upod ako niyo ngan nagpapasalamat ako hiton pag-buhi niyo han akon pulong ha iyo. Tinatawag ko kamo na ika-lipay iton otro na pag-buhi han akon mga tugon. Hina-ut unta na an pag a-ampo himo-on niyo adlaw-adlaw. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 06/2013


25.06.2003 – An pinagpakita-an na hi Ivanka Ivankovic-Elez nagka-ada han iya regular nga tinuig na pinagpapakita-an ha petsa Hunyo 25, 2003. Siring han mga guin pakita-an, hira Vicka, Marija ngan Ivan sigue pa an inadlaw na pinagpapakita-an, ngan hi Mirjana, Ivanka ngan Jakov tinuig hira pinagpapakita-an.

Hadton katapusan na pagpapakita Niya ha petsa Mayo 7, 1985, guin hatag han Mahal na Birhen kan Ivanka an ika-napulo nga tugon-sekreto ngan guin sidngan hiya na usa ka beses kada tuig hiya pagpapakita-an dida ha anibersaryo han pagpapakita. Amo liwat i-ne an nahitabo yana nga tuig. An pagpapakita inabot hin 10 ka minuto. Didto ha balay ni Ivanka hiya guin pakita-an upod niya an iya pamilya, an bana niya ngan tolo nga anak nira. Guin hatag han Mahal na Birhen i-nen sunod nga tugon:

"Hinigugma ko na mga anak! Ayaw kamo kahadlok, upod ako niyo permi. Abrehi iton iyo kasing-kasing para an gugma ngan an kalinaw makasulod dida hito. Mag-ampo para ha kalinaw, kalinaw, kalinaw."

Malipayon an pag-abot han Mahal na Birhen ngan nag-pulong hin mas damo kan Ivanka bahin han Iya kinabuhi.


Tugon ha petsa Hulyo 25, 2003 "Hinigugma ko na mga anak! Yana liwat nga adlaw tinatawag ko kamo ha pag-ampo. Mga anak, mag-ampo kamo tubtob na iton pag-ampo mahimo nga kalipay para ha iyo. Dida la hi-ne nga pa-agui na madidiskubrehan hiton kada usa ha iyo an kalinaw ha kasing-kasing ngan mako-kontento iton kalag niyo. Mababati niyo na kinahanglan mag-testigo kamo para ha iba bahin hiton gugma nga nababati-an dida ha kasing-kasing ngan kinabuhi niyo. Upod ako niyo ngan nag-hahangyo atbang ha Diyos para ha iyo ngatanan. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 07/2003

Tugon ha petsa Agosto 25, 2003 "Hinigugma ko na mga anak! Yana liwat nga adlaw tinatawag ko kamo na magpa-salamat ha Diyos dida sulod hiton iyo kasing-kasing para hadton mga grasya na hatag Niya ha iyo, pa-agui liwat ha mga senyales ngan kolor nga a-ada ha mga natural na guin himo. Gusto han Diyos na mapa-harani kamo ha Iya ngan bo-ot Niya nga dayawon ngan pasalamatan niyo Hiya. Sanglit, mga anak, tinatawag ko kamo hin otro na mag-ampo, mag-ampo, mag-ampo ngan ayaw kalimot na upod ako niyo. Nag-hahangyo ako atbang ha Diyos para hiton kada usa ha iyo tubtob na ma-kompleto iton kalipay niyo dida ha Iya. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 08/2003

Tugon ha petsa Septembre 25, 2003 "Hinigugma ko na mga anak! Yana liwat nga adlaw tinatawag ko kamo na magpa-harani ha akon kasing-kasing. Dida la hi-ne nga pa-agui mai-intendihan niyo i-nen regalo han akon pag-kanhi ha tungod niyo. Gusto ko, mga anak, na tugwayan kamo ngadto ha kasing-kasing han Anak ko na hi Hesus; pero nag-pupugong kamo ngan di-re kamo desidido na mag-abre hiton iyo kasing-kasing ha pag a-ampo. Ino-otro ko, mga anak, pag-tawag na ayaw kamo ka-bungol pero mag-intende kamo hi-nen tawag ko, na amo iton salbasyon para ha iyo. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 09/2003

Tugon ha petsa Oktubre 25, 2003 "Hinigugma ko na mga anak! Tinatawag ko kamo hin otro na mag-konsagrar kamo ha akon kasing-kasing ngan ha kasing-kasing han Anak ko na hi Hesus. Gusto ko, mga anak, na tugwayan kamo ha dalan han pagbabag-o hin kinabuhi ngadto ha pagka Diyos-non ngan pagka-santohanon. Amo la i-ne nga pa-agui, ngan pa-agui ha iyo, na makakadara kami hin mas damo na mga kalag ha dalan han pagka-salba. Ayaw kamo pag-atrasar, mga anak, pero mag-siring kamo dara an bug-os nga kasing-kasing na: "Gusto ko buligan hi Hesus ngan hi Maria para an kadam-an na mga kabugto-an, mga lalaki ngan mga babaye, mahibaro hiton dalan ngadto ha pagka-santohanon." Dida hi-ne nga pa-agui, mababati-an niyo iton pagka-kontento dara na kamo mga kasangkayan ni Hesus. Salamat han iyo pag-responde hine nga tawag ko." 10/2003

Tugon ha petsa Nobyembre 25, 2003 "Hinigugma ko na mga anak! Tinatawag ko kamo na i-ne nga panahon mahimo nga dako na insentibo niyo ha pag a-ampo. Dida hi-ne nga panahon, mga anak, mag-ampo kamo na hi Hesus matawo sulod han tanan na mga kasing-kasing, labi didto ha sulod hiton di-re pa nakaka-kilala ha Iya. Mahimo kamo na gugma, kalipay ngan kalinaw dida hi-ne nga kalibutan na waray kalinaw. Upod ako niyo ngan taga-hangyo atbang han Diyos para hiton kada usa ha iyo. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 11/2003

Tugon ha petsa Disyembre 25, 2003 "Hinigugma ko na mga anak! Yana liwat na adlaw, benebendisyunan ko kamo upod an Anak ko na hi Hesus ha mga butkon ko ngan dara ko ha iyo, Hiya, na amo an Hadi han Kalinaw, para tagan kamo Niya han Iya kalinaw. Upod ako niyo ngan hinihigugma ko kamo ngatanan, mga anak. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 12/2003


Tinuig na Pagpapakita kan Jakov ha petsa Disyembre 25, 2003

Didto han katapusan na pagpapakita kan Jakov ha petsa Septembre 12, 1998, guin sidngan hiya han Mahal na Birhen na tikang hadto pagpapakita-an hiya usa ka beses kada tuig, kada Disyembre 25, adlaw han Pasko. Amo liwat i-ne an nahitabo yana nga tuig. An pagpakita nag-tikang alas 3:15 ha kulop (oras didto) ngan inabot hin 8 ka minuto. Nag-hatag an Mahal na Birhen hi-nen sunod nga tugon:

"Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw, nga di-in ha espesyal na pa-agui, gusto ni Hesus tagan kamo han Iya kalinaw, tinatawag ko kamo na mag-ampo para ha kalinaw dida hiton iyo mga kasing-kasing. Mga anak, kon waray kalinaw sulod ha kasing-kasing niyo di-re niyo ma mamalati-an an gugma ngan kalipay han pagka-tawo ni Hesus. Sanglit, mga anak, yana nga adlaw ha espesyal na pa-agui, abrehi iton iyo kasing-kasing ngan mag-tikang pag-ampo. Pa-agui la ha pag a-ampo ngan bug-os nga pag-tutugyan, na iton iyo kasing-kasing mapupuno han gugma ngan kalinaw ni Hesus. Hatag ko ha iyo an akon kinag-anak na bendisyun."


Last Modified 02/03/2014