Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2003 In Lithuanian

2003 sausio 25-tos žinia "Brangūs vaikai, Šia žinia aš naujai kviečiu jus melstis už taiką. Ypač dabar, kai taika yra pavojuje, būkite tais, kurie meldžiasi ir liudija taiką. Vaikeliai, būkite taika šiame pasaulyje be taikos. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą." 01/2003

2003 vasario 25-tos žinia "Brangūs vaikai, Ir šiandien kviečiu jus melstis bei pasninkauti už taiką. Kaip jau sakiau anksčiau, kartoju ir dabar, vaikeliai, tik malda ir pasninkas gali sustabdyti karus. Taika yra brangi Dievo dovana. Siekite, melskitės ir jūs ją gausite. Kalbėkite apie taiką ir neškite taiką savo širdyse. Puoselėkite ją kaip gėlę, kuriai trūksta vandens, švelnumo ir šviesos. Būkite tais, kurie neša taiką kitiems. Aš esu su jumis ir užtariu jus. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą." 02/2003


Message to Mirjana Dragicevic-Soldo 2003-03-18:

"Brangūs vaikai, Ypač šiuo šventu atgailos ir maldos laiku kviečiu jus apsispręsti. Dievas davė jums laisvą valią pasirinkti gyvenimą ar mirtį. Klausykitės mano pranešimų su tokia širdimi, kad jūs galėtumėte suvokti, ką turite daryti ir kaip atrasti būdą gyventi. Vaikeliai, be Dievo jūs nieko negalite nuveikti; nepamirškite šito nė akimirkai. Kas jūs esate ir kas jūs būsite žemėje, kai vėl į ją sugrįšite. Nepykdykite Dievo, bet sekite mane į gyvenimą. Ačiū, kad esate čia."


2003 kovo 25-tos žinia "Brangūs vaikai, Ir šiandien kviečiu jus melstis už taiką. Melskitės širdimi, vaikeliai, ir nepraraskite vilties, nes Dievas myli savo kūrinius. Jis trokšta jus išgelbėti, kiekvieną, mano atėjimu čia. Aš kviečiu jus į šventumo kelią. Melskitės, maldoje jūs tampate atviri Dievo valiai; šiuo būdu, visame ką jūs padarote, jūs įgyvendinate Dievo planą savyje ir per save. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą." 03/2003

2003 balandžio 25-tos žinia "Brangūs vaikai, kviečiu jus ir šiandien atsiverti maldai. Praėjusios gavėnios metu jūs suvokėte, kokie maži esate ir koks mažas yra jūsų tikėjimas. Vaikeliai, ir šiandien apsispręskite už Dievą, kad jumyse ir per jus Jis galėtų keisti žmonių širdis, ir jūsų širdis. Būkite džiaugsmingi prisikėlusio Kristaus nešėjai šiame pasaulyje be taikos, kuris ilgisi Dievo ir viso, kas yra iš Jo. Aš esu su jumis, vaikeliai, ir myliu jus ypatinga meile. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą." 04/2003

2003 gegužės 25-tos žinia "Brangūs vaikai, ir šiandien kviečiu jus maldai. Atnaujinkite savo asmeninę maldą, ir ypatingu būdu melskite Šventąją Dvasią padėti jums melstis širdimi. Aš užtariu visus jus, vaikeliai, ir visus jus kviečiu atsivertimui. Jei jūs atsiversite, visi aplink jus ir gi bus atnaujinti ir malda bus jiems džiaugsmu. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą." 05/2003

2003 liepos 25-tos žinia "Brangūs vaikai, ir šiandien kviečiu jus su didžiu džiaugsmu gyventi mano pranešimais. Aš esu su jumis ir dėkoju jums, kad įgyvendinate ką jums sakau. Kviečiu jus dar daugiau atnaujinti mano pranešimus, su nauju entuziazmu ir džiaugsmu. Tegu malda būna kasdienė jūsų praktika. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą." 07/2003

2003 rugpjūčio 25-tos žinia "Brangūs vaikai, ir šiandien kviečiu jus širdyse dėkoti Dievui už visas malones, kurias Jis jums duoda, ir per ženklus ir spalvas, esančias gamtoje. Dievas nori patraukti jus arčiau savęs ir skatina jus duoti Jam garbę ir Jam dėkoti. Todėl, vaikeliai, aš iš naujo kviečiu jus melstis, melstis, melstis ir nepamirškite, kad aš esu su jumis. Aš užtariu pas Dievą kiekvieną iš jūsų, kol jūsų džiaugsmas Jame taps pilnas. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą." 08/2003

2003 rugsėjo 25-tos žinia "Brangūs vaikai, ir šiandien kviečiu jus ateiti arčiau mano širdies. Tik šiuo būdu jūs suvoksite mano buvimo jūsų tarpe dovaną. Aš trokštu, vaikeliai, vesti jus į mano Sūnaus Jėzaus širdį; bet jūs priešinatės ir netrokštate atverti savo širdžių maldai. Vaikeliai, aš vėl kviečiu jus nebūti kurčiais, bet priimti mano kvietimą, kuris yra jūsų išgelbėjimas. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą." 09/2003

2003 spalio 25-tos žinia "Brangūs vaikai, aš iš naujo kviečiu jus pasiaukoti mano širdžiai ir mano Sūnaus Jėzaus širdžiai. Aš trokštu, vaikeliai, vesti jus visus atsivertimo ir šventumo keliu. Tik šiuo keliu, per jus, mes galime vis daugiau sielų vesti išganymo keliu. Nedelskite, vaikeliai, bet iš visos širdies sakykite: ,,Aš noriu padėti Jėzui ir Marijai, kad vis daugiau brolių ir seserų ateitų pažinti šventumo kelio.” Tokiu būdu jūs jausitės patenkinti, kad esate Jėzaus draugais. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą." 10/2003

2003 lapkričio 25-tos žinia "Brangūs vaikai, aš kviečiu jus, kad šis kartas būtų jums dar didesnis paskatinimas melstis. Šį kartą, vaikeliai, melskitės, kad Jėzus užgimtų visose širdyse, ypač tose, kurios nepažįsta Jo. Būkite meilė, džiaugsmas ir taika šiame pasaulyje be taikos. Aš esu su jumis ir užtariu prieš Dievą kiekvieną iš jūsų. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą." 11/2003

2003 gruodžio 25-tos žinia "Brangūs vaikai, ir šiandien aš laiminu jus visus su savo Sūnumi Jėzumi ant rankų ir atnešu Jį, kuris yra Taikos Karalius, jums, kad Jis duotų jums Savo ramybę. Aš esu su jumis ir myliu jus visus, vaikeliai. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą." 12/2003


Annual Apparition to Jakov on December 25th 2003

Kasmetinis pranešimas Jakov’ui gruodžio 25 d. 2003 m. "Brangūs vaikai, šiandien, kai Jėzus ypatingu būdu trokšta duoti jums Savo ramybę, aš kviečiu jus melstis už ramybę jūsų širdyse. Vaikai, be ramybės širdyse jūs negalite pajusti Jėzaus gimimo meilės ir džiaugsmo. Todėl, vaikeliai, šiandien ypatingu būdu atverkite savo širdis ir pradėkite melstis. Tik per maldą ir visišką atsidavimą jūsų širdis bus pripildyta Jėzaus meilės ir ramybės. Laiminu jus savo motinišku palaiminimu."


BackHomeOverviewInfo
Last Modified 12/29/2003