Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2002 In Waray-Waray

Tugon ha petsa Enero 25, 2002 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga panahon mintras nagtatan-aw pa kamo ha nag-labay nga tu-ig, tinatawag ko kamo, mga anak, na mag tan-aw ha ka-ilaruman hiton iyo kasing-kasing ngan mag-desisyun na mapa-harani kamo ha Diyos ngan ha pag-ampo. Mga anak, dukot pa kamo ha butang kalibutan-on ngan guti-ay la ngadto han espiritual na kinabuhi. Hina-ut unta na i-nen tawag ko yana nga adlaw mahimo na enganyo ha iyo para mag-desider para ha Diyos ngan para ha adlaw-adlaw na pag bag-o hin kinabuhi ngadto ha pagka Diyos-non. Di-re kamo makakapag bag-o hin kinabuhi, mga anak, kon di-re niyo isasalikway iton mga sala ngan kon di-re kamo mag-dedesider para han pa-higugma ha Diyos ngan ha kaharani niyo. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 01/2002

Tugon ha petsa Pebrero 25, 2002 "Hinigugma ko na mga anak! Yana ha panahon hin grasya, tinatawag ko para mahimo kamo na mga kasangkayan ni Hesus. Mag-ampo para magka-ada kamo hin kalinaw dida hiton iyo mga kasing-kasing ngan trabaho-a iton iyo kalugaringon para ha pagbabag-o hin kinabuhi ngadto ha pagka Diyos-non. Mga anak, amo la i-ne nga pa-agui na kamo mahihimo na mga testigo han kalinaw ngan han pag-higugma ni Hesus din-he ha kalibutan. Abre-hi iton iyo kalugaringon ha pag-ampo para iton pag a-ampo mahimo na kinahanglanon niyo. Mag bag-o kamo hin kinabuhi ngadto ha pagka Diyos-non, mga anak, ngan mag-trabaho para iton kadam-an na mga kalag mahibaro kan Hesus ngan han Iya pag-higugma. Harani la ako ha iyo ngan benebendisyunan ko kamo ngatanan. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 02/2002


03/18/2002 – Tinuig na Pagpapakita han Mahal na Birhen kan Mirjana Soldo ha petsa Marso 18, 2002

Marso 18, 2002 – An pinagpakita-an na hi Mirjana Dragicevic-Soldo nagka-ada hin inadlaw na pinagpapakita-an tikang ha Hunyo 24, 1981 hasta Disyembre 25, 1982. Didto han katapusan nga inadlaw na pagpapakita, guin tagan hiya han Mahal na Birhen han ika-napulo nga tugon-sekreto, ngan guin sidngan hiya na pagpapakita-an hiya usa ka beses kada tuig, ha kada Marso 18. Amo i-ne an nahitabo tinuig tikang hadto.

Yana nga tuig, yukot-yukot na mga deboto an nag-tirok pangadye han Rosaryo, nga nag-tikang alas 8:45 ha aga (oras didto) ha Senakolo Komunidad didto ha Medjugorje. An pagpapakita inabot tikang ha alas 9:27 hasta 9:34 ha aga ngan nag-hatag an Mahal na Birhen hi-nen sunod na tugon:

"Hinigugma ko na mga anak! Silbi nanay nag-hahangyo ako na, abrehi iton iyo kasing-kasing ngan i-halad ito ha akon, ngan ayaw ka-hadlok hin bisan ano. U-upod ako ha iyo ngan tutudruan ko kamo pag-butang kan Hesus ha pinaka-una nga puesto. Tutudruan ko kamo pag-higugma ha Iya ngan maha-Iya kamo hin kompleto. Sabta niyo, mga anak, na kon waray an Anak ko waray pagka-salba. Sabta niyo na Hiya iton iyo tinikangan ngan iton iyo katapusan. Dida la hiton pagka-hibaro niyo hi-ne kamo mali-lipay ngan makaka-karawat han waray katapusan na kinabuhi. Silbi nanay niyo gusto ko i-ne para ha iyo. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."


Tugon ha petsa Marso 25, 2002 "Hinigugma ko na mga anak! Tinatawag ko kamo na mahi-usa kan Hesus ha pag-ampo. Abrehi iton iyo kasing-kasing ha Iya ngan ihatag ha Iya iton ngatanan na a-ada sulod hito: mga kalipay, mga kasulob-on ngan mga sakit. Hina-ut unta na mahimo i-ne yana nga panahon hin grasya para ha iyo. Mag-ampo, mga anak, ngan hina-ut unta na an kada segundo ma-ngadto kan Hesus. Upod ako niyo ngan taga-hangyo para ha iyo. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 03/2002

Tugon ha petsa Abril 25, 2002 "Hinigugma ko na mga anak! Mag-malipayon kamo upod ko yana nga panahon han panaringsing nga di-in an natural na hinimo nag-mamata pala, ngan iton mga kasing-kasing niyo nangangandoy hin pagbabag-o. Abrehi iton iyo kalugaringon, mga anak, ngan mag-ampo. Ayaw kalimot na upod ako niyo ngan gusto ko na dad-on kamo ngatanan ngadto ha Anak ko para regalohan kamo Niya hin sinsero na pag-higugma para ha Diyos ngan ha tanan nga tikang ha Iya. Abrehi iton iyo kalugaringon ha pag a-ampo ngan pangita-a iton pagbabag-o hiton kasing-kasing na tikang ha Diyos; an tanan nakikita Niya ngan guin hahatag Niya. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 04/2002

Tugon ha petsa Mayo 25, 2002 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw tinatawag ko kamo na ibutang ha pinaka-una nga puesto ha kinabuhi niyo iton pag a-ampo. Mag-ampo kamo ngan hina-ut unta na iton pag a-ampo, mga anak, ma-ikalipay niyo. Upod ako niyo ngan taga-hangyo para ha iyo ngatanan, ngan mga anak, mag-malipayon kamo nga taga-dara han akon mga tugon. Hina-ut unta na iton kinabuhi niyo na ka-upod ko mag-malipayon. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 05/2002

Tugon ha petsa Hunyo 25, 2002 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw nag a-ampo ako para ha iyo ngan upod niyo na buligan unta kamo han Espiritu Santo na padako-on iton iyo pag-sarig, para labi na nga makarawat unta niyo an mga tugon na guin hahatag ko ha iyo din-he hi-nen sagrado na lugar. Mga anak, sabta niyo na panahon i-ne yana hin grasya para hiton kada usa ha iyo; ngan ka-upod ko, mga anak, nakaka-siguro kamo. Gusto ko tugwayan kamo ngatanan ha dalan han pagka-santohanon. Ika-buhi niyo an akon mga tugon ngan tagui hin kinabuhi iton kada pulong na guin hahatag ko ha iyo. Hina-ut unta na mahal ha iyo i-nen mga tugon tungod kay gui-kan i-ne ha langit. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 06/2002


06/25/2002 – An pinagpakita-an na hi Ivanka Ivankovic-Elez nagka-ada han iya regular nga tinuig na pinagpapakita-an ha petsa Hunyo 25, 2002. Pulong han mga pinagpakita-an, hira Vicka, Marija ngan Ivan padayon an inadlaw na pagpapakita ha ira, ngan hira Mirjana, Ivanka ngan Jakov tinuig an ira.

Didto han Iya katapusan na pagpapakita ha petsa Mayo 7, 1985, an Mahal na Birhen nag-hatag kan Ivanka han ika-napulo na tugon-sekreto ngan guin sidngan hiya na usa ka beses kada tuig hiya pagpapakita-an dida ha anibersaryo han pagpapakita. Amo liwat i-ne an nahitabo yana nga tuig. An pagpakita inabot hin 6 ka minuto. Didto ha balay ni Ivanka hiya pinagpakita-an upod an iya pamilya ngan tolo nga anak. Nag-hatag an Mahal na Birhen hi-nen sunod nga tugon:

"Hinigugma ko na mga anak, ayaw kamo ka go-ol ha pag a-ampo. Mag-ampo kamo para han kalinaw, kalinaw, kalinaw."

Nag-estorya an Mahal na Birhen kan Ivanka hin bag-o na mga detalya bahin han iya kinabuhi. Guin hatag niya ha aton an iya kinag-anak na bendisyun. Malipayon an Mahal na Birhen.


Tugon ha petsa Hulyo 25, 2002 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw malipayon ako upod an iyo santo na patron ngan tinatawag ko na abre kamo permi ha kabobot-on han Diyos, para nga dida ha iyo ngan pa-agui ha iyo, tutubo iton pag-sarig han mga katawhan nga nakikita niyo ha adlaw-adlaw nga kinabuhi. Mga anak, mag-ampo kamo tubtub ngada nga an pag-ampo mahimo na kalipay para ha iyo. Pangaro hin tabang ha mga santo nga taga-sagang niyo na buligan kamo magpa-tubo hiton iyo pag-higugma ha Diyos. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 07/2002

Tugon ha petsa Agosto 25, 2002 "Hinigugma ko na mga anak! Yana liwat nga adlaw a-anhi ako upod niyo ha pag a-ampo nga tagan kamo han Diyos hin mas madig-on na pag-sarig. Mga anak, guti-ay la iton iyo pag-sarig ngan di-re ngani kamo ma-aram kon ano i-ne hiya ka dako, bisan pa i-ne, di-re kamo andam mag-biling han regalo hin pag-sasarig nga tikang ha Diyos. Amo i-ne nga a-anhi ako upod niyo, mga anak, para buligan kamo na ma-sabtan iton akon mga tugon ngan ma-tagan niyo i-ne hin kinabuhi. Mag-ampo kamo, mag-ampo, mag-ampo ngan dida la ha pag-sarig ngan pa-agui ha pag a-ampo na iton iyo kalag makaka-kita hin kalinaw ngan i-nen kalibutan magkaka-ada hin kalipay na upod nira an Diyos. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 08/2002

Tugon ha petsa Septembre 25, 2002 "Hinigugma ko na mga anak! Yana liwat nga panahon hin waray kalinaw, tinatawag ko kamo ha pag-ampo. Mga anak, mag-ampo kamo para hin kalinaw, para ha kalibutan, an kada usa nga tawo mabati-an iton pag-higugma ha kalinaw. Dida la kon ma-diskubre han kalag an kalinaw ha Diyos, na hiya makaka-bati hin pagka-kontento ngan an gugma mag-titikang pag-agos ha kalibutan. Ngan ha espesyal na pa-agui, mga anak, tinatawag kamo na ika-buhi niyo ngan mag-testigo kamo bahin ha kalinaw – kalinaw sulod hiton iyo mga kasing-kasing ngan dida ha mga pamilya niyo – ngan, pa-agui ha iyo, an kalinaw mag-titikang pag-agos ha kalibutan. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko," 09/2002

Tugon ha petsa Oktubre 25, 2002 "Hinigugma ko na mga anak! Yana liwat nga adlaw tinatawag ko kamo ha pag-ampo. Mga anak, magtu-o kamo na dida ha simpleng pag-ampo mahihimo an mga milagro. Pa-agui han iyo pag-ampo na a-abre iton iyo kasing-kasing ha Diyos ngan Hiya amo an mag-mimilagro dida ha kinabuhi niyo. Ha nakikita niyo na mga bunga han pag a-ampo, napupuno an iyo kasing-kasing hin kalipay ngan pasasalamat ha Diyos para han ngatanan na guin hihimo Niya ha kinabuhi niyo ngan, pa-agui ha iyo, ngadto liwat ha mga iba. Mag-ampo ngan mag tu-o kamo, mga anak, na an Diyos nag-hahatag hin mga grasya ha iyo ngan baga di-re niyo i-ne nakikita. Mag-ampo kamo ngan makikita niyo i-ne. Hina-ut unta na an adlaw niyo mapuno hin pag-ampo ngan pasalamat para han ngatanan na guin hahatag ha iyo han Diyos. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 10/2002

Tugon ha petsa Nobyembre 25, 2002 "Hinigugma ko na mga anak! Tinatawag ko kamo liwat yana nga adlaw na mag bag-o hin kinabuhi ha pagka-santohanon. Abrehi iton iyo kasing-kasing ha Diyos, mga anak, pa-agui han Santo na Pangumpisal ngan andama iton iyo kalag para an ni?o Hesus matawo pag-otro sulod hiton iyo kasing-kasing. Tugoti Hiya mag bag-o ha iyo ngan dad-on kamo ha dalan han kalinaw ngan han kalipay. Mga anak, mag-desider para ha pag-ampo. Labi na yana, nga panahon hin grasya, hina-ut unta na mangandoy iton iyo kasing-kasing ha pag-ampo. Harani la ako ha iyo ngan taga-hangyo atbang ha Diyos para ha iyo ngatanan. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 11/2002

Tugon ha petsa Disyembre 25, 2002 "Hinigugma ko na mga anak! Panahon yana hin dako na grasya, pero oras liwat hin dagko na pag-proproyba para hadton gusto sumunod ha dalan han kalinaw. Tungod hi-ne, mga anak, ino-otro ko an tawag ha iyo na mag-ampo, mag-ampo, mag-ampo, di-re la ha pag-pupulong kundi ha kinasing-kasing na pa-agui. Ika-buhi niyo an akon mga tugon ngan mag bag-o kamo hin kinabuhi ha pagka Diyos-non. Sabta niyo i-nen regalo na hatag han Diyos ha pag-tugot na makanhi ako ka-upod niyo, labi na yana nga adlaw na ha mga butkon ko dara ko an ni?o Hesus – an Hadi han Kalinaw. Gusto ko tagan kamo hin kalinaw, ngan dad-on niyo i-ne ha kasing-kasing niyo ngan i-hatag ha iba tubtub ngada na an kalinaw han Diyos mag-tikang pag-hadi ha kalibutan. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 12/2002


Tinuig na Pagpapakita kan Jakov ha petsa Disyembre 25, 2002

Didto han katapusan na pagpapakita kan Jakov Colo ha petsa Septembre 12, 1998, nag-siring ha iya an Mahal na Birhen na usa ka beses kada tuig hiya pagpapakita-an, ha kada Disyembre 25, Adlaw han Pasko. Amo liwat i-ne an nahitabo yana nga tuig. An pagpapakita nag-tikang ha alas 5:20 ha kulop (oras didto) ngan inabot hin 7 ka minuto. Nag-hatag an Mahal na Birhen hi-nen sunod na tugon:

"Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw, na adlaw hin pag-higugma ngan kalinaw, upod hi Hesus ha mga butkon ko, tinatawag ko kamo ha pag-ampo para han kalinaw. Mga anak, kon waray an Diyos ngan an pag-ampo di-re kamo magkaka-ada hin kalinaw. Sanglit, mga anak, abrehi iton iyo kasing-kasing para an Hadi han Kalinaw matawo dida hiton iyo kasing-kasing. Dida la hi-ne nga pa-agui kamo makakapag-testigo ngan makaka-dara han Diyos-non na kalinaw ngada hi-nen kalibutan na waray kalinaw. Upod ako niyo ngan benebendisyunan ko kamo han akon kinag-anak na bendisyun."


Last Modified 02/03/2014