Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2002 In Lithuanian

2002 sausio 25-tos žinia “Brangus vaikai, Šiuo metu, kol jus vis dar žvalgotes i praejusius metus, Aš kvieciu jus, mažieji vaikeliai, giliau žvelgti i savo širdis ir artintis prie Dievo ir maldos. Mažieji vaikai, jus vis dar prisiriše prie žemišku dalyku ir mažai prie dvasiniu. Tegul šiandieninis mano kvietimas padrasina jus pasiryžti Dievui ir kasdieniam atsivertimui. Jus negalite atsiversti, mažieji vaikai, jei nenusigrešite nuo nuodemiu ir nepamilsite Dievo ir artimo. Dekoju jums, jog atsiliepete i mano kvietima.” 01/2002

2002 vasario 25-tos žinia “Brangus vaikai, Šiame malones laike Aš kvieciu jus tapti Jezaus draugais. Melskites savo širdyse už taika ir dirbkite savo atsivertimui. Mažieji vaikai, tik taip jus galesite tapti taikos ir Jezaus meiles liudininkais pasaulyje. Atsiverkite maldai, kad ji taptu butinybe. Atsiverskite, mažieji vaikai, ir darbuokites, kad kuo daugiau sielu pažintu Jezu ir Jo meile. Aš esu šalia jusu ir laiminu jus visus. Dekoju jums, jog atsiliepete i mano kvietima.”  02/2002

2002 kovo 25-tos žinia “Brangus vaikai, Šiandien Aš  kvieciu jus susivienyti maldoje su Jezumi. Atverkite Jam savo širdis ir atiduokite jam viska, ka turite jose: džiaugsmus, liudesi, negalias. Tegul tai buna malones laikas jums. Melskites, mažieji vaikai, ir tegul kiekviena jusu gyvenimo akimirka priklauso Jezui. Aš esu su jumis ir užtariu jus. Dekoju jums, jog atsiliepete i mano kvietima.”  03/2002

2002 balandžio 25-tos žinia“Brangus vaikai, Džiaukites kartu su manimi pavasariu, kai visa gamta prabunda ir jusu širdys ilgisi permainu. Atverkite save, mažieji vaikai, ir melskites. Nepamirškite, Aš su jumis ir trokštu jus visus nuvesti pas savo Sunu, kuris gali jums dovanoti nuoširdžia meile Dievui ir viska kas eina iš Jo. Atverkite save maldai ir siekite savo širdžiu atsivertimo Dieve; visa kita Jis mato ir duoda. Dekoju jums, jog atsiliepete i mano kvietima.” 04/2002

2002 gegužes 25-tos žinia "Brangus vaikai, Šiandien Aš kvieciu jus maldai skirti pirmaja vieta savo gyvenime. Melskites, mano vaikai, ir tegul malda jums tampa džiaugsmu. Aš su jumis ir užtariu jus visus. Jus, mažieji vaikai, bukite linksmais mano žiniu nešejais. Tegul jusu gyvenimas su manimi buna džiugus. Dekoju jums, jog atsiliepete i mano kvietima." 05/2002

2002 birželio 25-tos žinia "Brangus vaikai, Šiandiena Aš meldžiuosi už jus ir su jumis, kad Šventoji Dvasia padetu jums ir sustiprintu jusu tikejima, kad jus dar labiau sugebetumete priimti mano pranešimus, kuriuos Aš duodu jums cia, šioje šventoje vietoje. Mažieji vaikai, supraskite, kad tai yra malones laikas jums. Su manimi, mano vaikai, jus saugus. Trokštu jus visus nuvesti šventumo keliu. Gyvenkite mano pranešimais ir igyvendinkite kiekviena žodi, kuri aš duodu. Tegul šie žodžiai buna jums brangus, nes jie ateina iš dangaus. Dekoju jums, jog atsiliepete i mano kvietima." 06/2002

2002 liepos 25-tos žinia "Brangus vaikai, Šiandiena Aš džiaugiuosi kartu su jusu šventuoju globeju ir kvieciu jus atsiverti Dievo valiai, kad jumyse ir per jus tikejimas augtu žmonese, kuriuos sutiksite savo kasdieniniame gyvenime. Mažieji vaikai, melskites, kol malda netaps jums džiaugsmu. Prašykite savo šventuju užtareju padeti jums augti Dievo meileje. Dekoju jums, jog atsiliepete i mano kvietima." 07/2002

2002 rugpjūčio 25-tos žinia "Brangūs vaikai, ir šiandien esu su jumis maldoje, kad Dievas suteiktų jums dar stipresnį tikėjimą. Vaikeliai, jūsų tikėjimas silpnas ir jūs net nežinote kaip stipriai, nepaisant to, jūs esate nepasiruošę siekti tikėjimo dovanos iš Dievo. Todėl aš ir esu su jumis, vaikeliai, kad padėčiau jums suvokti mano žinias ir jas įgyvendinti. Melskitės, melskitės, melskitės ir tik tikėjime ir per maldą jūsų siela suras ramybę, ir pasaulis atras džiaugsmą būti su Dievu. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą." 08/2002

2002 rugsėjo 25-tos žinia "Brangūs vaikai, ir šiuo neramiu laiku, kviečiu jus melstis. Vaikeliai, melskitės už taiką taip, kad pasaulyje kiekvienas pajustų meilę taikai. Tik kai siela randa taiką Dieve, ji jaučia pilnatvę, ir meilė tada pradės lietis pasaulyje. Ir ypatingu būdu, vaikeliai, jūs kviečiami gyventi ir liudyti taiką – taiką širdyse ir šeimose – ir, per jus, taika taip pat pradės lietis pasaulyje. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą." 09/2002

2002 spalio 25-tos žinia "Brangūs vaikai, ir šiandien kviečiu jus melstis. Vaikeliai, tikėkite, kad per paprastą maldą gali įvykti stebuklai. Per maldą jūs atveriate savo širdis Dievui, ir Jis daro stebuklus jūsų gyvenime. Žiūrint į vaisius, jūsų širdis prisipildo džiaugsmu ir padėka Dievui už visa, ką Jis daro jūsų gyvenime ir per jus, ir kitų. Melskitės, vaikeliai, ir tikėkite, Dievas suteikia jums malones, o jūs jų nematote. Melskitės ir jūs jas pamatysite. Tegul jūsų diena bus pripildyta maldos ir padėkos už visa, ką Dievas suteikia jums. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą." 10/2002

2002 lapkričio 25-tos žinia "Brangūs vaikai, ir šiandien kviečiu jus atsiversti. Vaikeliai, atverkite savo širdį Dievui per Šventąją Išpažintį ir paruoškite savo sielą, kad mažasis Jėzus galėtų naujai užgimti jūsų širdyje. Leiskite Jam jus perkeisti ir vesti tiesos ir džiaugsmo keliu. Vaikeliai, apsispręskite maldai. Ypač dabar, šiuo malonės laiku, jūsų širdis tegu trokšta maldos. Aš esu šalia jūsų ir užtariu pas Dievą visus jus. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą." 11/2002

2002 gruodžio 25-tos žinia "Brangūs vaikai, dabar yra didelių malonių metas, bet taip pat ir didelių išbandymų metas visiems tiems, kurie trokšta sekti taikos keliu. Dėl to, vaikeliai, aš vėl kviečiu jus melstis, melstis, melstis, ne žodžiais bet širdimi. Gyvenkite mano žiniomis ir būkite atsivertę. Suvokite šią dovaną, kad Dievas leido man būti su jumis, ypač šiandien, kai savo rankose turiu mažąjį Jėzų – Taikos Karalių. Aš trokštu duoti jums taiką, ir kad jūs neštumėte ją kitiems, kol Dievo taika pradės valdyti pasaulį. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą." 12/2002


Metinis pasirodymas Jakov’ui 2002 gruodžio 22 d.

Paskutinio kasdienio pasirodymo Jakov’ui Colo metu 1998 rugsėjo 12 d. Dievo Motina pasakė jam, kad nuo šiol jis turės tik vieną pasirodymą per metus gruodžio 25 d., Kalėdų Dieną. Taip buvo ir šiais metais. Pasirodymas prasidėjo 17:20 ir truko 7 minutes.

Dievo Motina perdavė šią žinią:

"Brangūs vaikai, šiandien, meilės ir taikos dieną, su Jėzumi rankose aš kviečiu jus melstis už taiką. Vaikeliai, be Dievo ir maldos jūs negalite turėti taikos. Todėl, vaikeliai, atverkite savo širdį taip, kad Taikos Karalius galėtų užgimti jūsų širdyje. Tik šiuo būdu jūs galite liudyti ir nešti Dievo taiką į šį pasaulį be taikos. Aš esu su jumis ir laiminu jus motinišku laiminimu."


BackHomeOverviewInfo
Last Modified 09/04/2002