Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2001 In Waray-Waray

Tugon ha petsa Enero 25, 2001 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw tinatawag ko kamo na mag-otro hin mas ganado pa iton iyo pag a-ampo ngan pag pupu-asa tubtub ngada na ma-ikalipay niyo ito. Mga anak, an nag a-ampo di-re nahadlok han ti-abot na panahon ngan an nag pupu-asa di-re nahadlok han kada-utan. Ino-otro ko ha iyo: pa-agui la ha pag-ampo ngan pag-puasa liwat na an mga guerra o kagubot mapupugong - guerra hiton di-re niyo pag tu-o ngan iton iyo kahadlok han kabuwasan nga ti-abot. Upod ako niyo ngan nag tutudru ha iyo, mga anak: na iton iyo kalinaw ngan pag-laum a-ada ha Diyos. Amo i-ne na mag-paharani kamo ha Diyos ngan ibutang Hiya ha pinaka-una nga puesto dida hiton kinabuhi niyo. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 01/2001

Tugon ha petsa Pebrero 25, 2001 "Hinigugma ko na mga anak! Panahon i-ne yan hin grasya. Amo nga mag-ampo, mag-ampo, mag-ampo kamo tubtub ngada na ma-intendihan niyo an pag-higugma han Diyos han kada usa ha iyo. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 02/2001


Tinuig na Pagpapakita han Mahal na Birhen kan Mirjana Soldo ha petsa Marso 18, 2001

An pagpapakita inabot hin 5 ka minuto tikang ha alas 9:45 hasta 9:50 ha aga (oras didto). Guin bendisyunan an ngatanan didto ngan nag-hatag Hiya hin tugon. Klaro ngan desidido an Iya mga pulong.

"Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw tinatawag ko kamo ha pag-higugma ngan ha pagkalo-oy. I-hatag i-ne ha tag-sa sugad han pag-hahatag han Amay hi-ne ha iyo. Magmaloloy-on kamo (naghunong) - dara an kasing-kasing. Mag-himo hin maupay na mga trabahoho-on, ngan ayaw pahulata hira hin ma-iha. An kada kalo-oy nga tikang ha kasing-kasing nagdadara ha iyo paharani ha Anak ko."


Tugon ha petsa Marso 25, 2001 "Hinigugma ko na mga anak! Yana liwat na adlaw tinatawag ko na mag-abre hiton iyo kalugaringon ha pag-ampo. Mga anak, namumuhi kamo ha panahon nga di-in guin hahatag han Diyos an dagko na mga grasya pero di-re kamo ma-aram pag-himulos hi-ne hin maupay. Nababaraka kamo kahuhunahuna bahin ha iba na butang, pero guti-ay la bahin hiton iyo kalag ngan espiritual na kinabuhi. Mag-mata kamo ha kago-ol na pangaturog hiton iyo kalag ngan mag-Oo ha Diyos dara an bug-os na kusog. Mag-desider pagbag-o hin kinabuhi ha pagka Diyos-non ngan pagka-santohanon. Upod ako niyo, mga anak, ngan tinatawag ko kamo ha pag-perpekto hiton iyo kalag ngan ha tanan na guin hihimo niyo. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 03/2001

Tugon ha petsa Abril 25, 2001 "Hinigugma ko na mga anak! Yana liwat na adlaw, tinatawag ko kamo ha pag-ampo. Mga anak, an pag-ampo naghihimo hin mga milagro. Kon kamo go-ol na ngan masakit ngan di-re pa ma-aram hiton bu-ot sidngon hiton kinabuhi niyo, kuha-a an Rosaryo-han, ngan mag-ampo; mag-ampo tubtub ngada nga an pag-ampo mahimo nga malipayon na pag-kikita niyo ngan han iyo Taga-Salba. Upod ako niyo, mga anak, ngan nag-hahangyo ngan nag a-ampo para ha iyo. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 04/2001

Tugon ha petsa Mayo 25, 2001 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga panahon hin grasya, tinatawag ko kamo ha pag-ampo. Mga anak, doro iton iyo pag-tratrabaho pero waray an bendisyun han Diyos. Mag-bendisyun ngan pangita-a iton ka-aram han Espiritu Santo na unahan kamo yana nga panahon para ma-intendihan ngan ma-buhi kamo dida han grasya hinen panahon yana. Mag bag-o kamo hin kinabuhi ha pagka Diyos-non, mga anak, ngan lumuhod dida han kalanoy hiton iyo kasing-kasing. I-puesto an Diyos ha butnga hiton iyo pagka-tawo para, pa-agui hito, makakapag-testigo kamo bahin han kahusayan na permi guin hahatag han Diyos ha kinabuhi niyo. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."

Tugon ha petsa Hunyo 25, 2001 "Hinigugma ko na mga anak! A-anhi ako ha iyo ngan benebendisyunan ko kamo hiton akon kinag-anak na bendisyun. Labi na yana nga adlaw nga di-in nag-hahatag an Diyos hin damo na grasya, mag-ampo ngan pangita-a an Diyos pa-agui ha akon. Guin tatagan kamo han Diyos hin dagko na mga grasya, amo nga, mga anak, pahimulsa hin maupay i-ne nga panahon hin grasya ngan pakadi kamo harani ha kasing-kasing ko para ma-dara ko kamo ngadto ha Anak ko na hi Hesus. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 06/2001

Tugon ha petsa Hulyo 25, 2001 "Hinigugma ko na mga anak! Yana na panahon hin grasya, guin tatawag ko na humarani kamo ha Diyos pa-agui hiton iyo kalugaringon na pag a-ampo. Pahimulsa hin maupay an oras han pag-didiskanso ngan ihatag iton iyo kalag ngan mga mata ngadto ha tungod han Diyos. Pangita-a an kalinaw ha natural na mga guin himo ngan ma-didiskubrehan niyo an Diyos an Taga-Himo na puede niyo Hiya pasalamatan para han ngatanan na hinimo; pagka-human magkaka-ada kamo hin kalipay sulod hiton iyo kasing-kasing. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 07/2001

Tugon ha petsa Agosto 25, 2001 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw tinatawag ko kamo ngatanan na mag-desider para ha pagka-santohanon. Hina-ut, mga anak, na para ha iyo, permi iton iyo huna-huna ngan ha kada sitwasyun an pagka-santohanon ma u-una unta ha pag-tratrabaho ngan ha pag-pupulong. Pa-agui hi-ne, ma-hihimo liwat niyo ito; tala-gudti, kada pitad, ha pag a-ampo ngan an desisyun para ha pagka-santohanon susulod dida ha pamilya niyo. Mag matinu-oray kamo ha kalugaringon ngan ayaw gapusa iton iyo kalugaringon ha materioso na mga butang kundi ha Diyos. Ngan ayaw kalimot, mga anak, na iton iyo kinabuhi nag a-agui la daw bukad. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 08/2001

Tugon ha petsa Septembre 25, 2001 "Hinigugma ko na mga anak! Yana liwat na adlaw tinatawag ko kamo ha pag a-ampo, labi na yana nga mga adlaw na hi Satanas gusto an magka-guerra ngan an kama-sinahon. Guin tatawag ko kamo hin otro, mga anak: mag-ampo ngan mag-puasa para tagan kamo han Diyos hin kalinaw. Mag-testigo bahin han kalinaw ngadto ha kada kasing-kasing ngan mag taga-dara kamo hin kalinaw din-he ha kalibutan nga waray kalinaw. A-anhi ako upod niyo ngan nag-hahangyo atbang ha Diyos para hiton kada usa ha iyo. Ngan ayaw kamo kahadlok kay iton nag a-ampo di-re nahadlok ha kada-utan ngan waray hiya kasinahon sulod ha kasing-kasing. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 09/2001

Tugon ha petsa Oktubre 25, 2001 "Hinigugma ko na mga anak! Yana liwat na adlaw tinatawag ko kamo na mag-ampo tikang ha bug-os niyo na kasing-kasing ngan maghigugma-ay kamo ha kada usa. Mga anak, pinili kamo na mag-testigo bahin han kalinaw ngan kalipay. Kon waray kalinaw, mag-ampo kamo ngan makakarawat niyo ito. Pa-agui ha iyo ngan ha pag a-ampo niyo, mga anak, mag-titikang pag-daloy an kalinaw ha kalibutan. Amo i-ne, mga anak, na mag-ampo, mag-ampo, mag-ampo kamo, tungod kay an pag a-ampo nag-hihimo hin mga milagro dida ha kasing-kasing han mga katawhan ngan ha kalibutan. Upod ako niyo ngan nagpapasalamat ako ha Diyos para hiton kada usa ha iyo na kumarawat na ngan seryoso an pag-bubuhi han pag-ampo. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 10/2001

Tugon ha petsa Nobyembre 25, 2001 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga panahon hin grasya, ino-otro ko ha iyo an tawag ha pag a-ampo. Mga anak, mag-ampo ngan mag-andam hiton iyo mga kasing-kasing para han ti-abot na Hadi han Kalinaw, na dara an Iya bendisyun, ihatag Niya unta an kalinaw ha bug-os nga kalibutan. An waray kalinawan nagtikang na pag-hadi dida ha mga kasing-kasing ngan an kama-sinahon nag-hahadi ha kalibutan. Amo i-ne na, kamo nga nag-bubuhi han ako mga tugon, amo iton mag-hayag ngan magpa-abot hiton iyo mga kamot ngada hi-nen kalibutan na waray pag-sarig na unta an ngatanan mahibaro bahin ha Diyos han Pag-higugma. Ayaw kamo kalimot, mga anak, na upod ako niyo ngan benebendisyunan ko kamo ngatanan. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 11/2001

Tugon ha petsa Disyembre 25, 2001 "Hinigugma ko na mga anak! Tinatawag ko kamo yana nga adlaw ngan nag e-enganyo ha iyo ha pag a-ampo para han kalinaw. Labi na yana nga adlaw tinatawag ko kamo, dara ha iyo an bag-o nga natawo na ni?o Hesus ha butkon ko, na mahi-usa kamo ha Iya pa-agui ha pag-ampo ngan mahimo kamo na senyales nganhi ha kalibutan nga waray kalinaw. Mag-binuligay kamo, mga anak, ha pag-ampo ngan ha pag-higugma. Hina-ut unta na an pag-sarig niyo maka-enganyo ha iba na magtu-o ngan pakusgon pa an pag-higugma. Benebendisyunan ko kamo ngatanan ngan tinatawag ko kamo na magpa-harani ha kasing-kasing ko ngan ha kasing-kasing han ni?o Hesus. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 12/2001


Tinuig na Pagpapakita kan Jakov ha petsa Disyembre 25, 2001

Didto han katapusan na pagpapakita kan Jakov Colo ha petsa Septembre 12, 1998, nag-siring ha iya an Mahal na Birhen na usa ka beses hiya pagpapakita-an kada tuig, ha kada Disyembre 25, Adlaw han Pasko. Amo liwat i-ne an nahitabo yana nga tuig. An pagpapakita nagtikang alas 3:30 ha kulop (oras didto) ngan inabot hin 5 ka minuto. Naghatag an Mahal na Birhen hi-nen sunod nga tugon:

"Hinigugma ko na mga anak, yana nga adlaw nga natawo pag-otro hi Hesus para ha iyo, ha espesyal na pa-agui, gusto ko tawgon kamo na mag bag-o hin kinabuhi ha pagka Diyos-non. Mag-ampo, mag-ampo, mag-ampo para ha pag bag-o hiton iyo kasing-kasing ha pagka Diyos-non, para hi Hesus matawo dida ha iyo ngatanan ngan mag-puyo unta dida ha iyo ngan mag-hadi labaw hiton iyo bug-os na pagkatawo. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko."


Last Modified 03/03/2014