Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2000 In Waray-Waray

Tugon ha petsa Enero 25, 2000 "Hinigugma ko na mga anak! Tinatawag ko kamo, mga anak, na mag-ampo hin waray hunong. Kon kamo mag a-ampo, mas-harani kamo ha Diyos ngan dadad-on kamo Niya ha dalan han kalinaw ngan pagka-salba. Amo i-ne nga tinatawag ko kamo yana nga adlaw para tagan niyo adton mga iba hin kalinaw. Ha Diyos la an may-ada tinu-od na kalinaw. Abrehi iton iyo kasing-kasing ngan mahimo kamo na mga taga-hatag hin regalo na kalinaw, ngan adton mga iba makaka-diskubre han kalinaw dida ha iyo ngan pa-agui ha iyo, ngan pa-agui hi-ne makakapag-testigo kamo hiton kalinaw han Diyos ngan pag-higugma na guin hahatag Niya ha iyo. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 01/2000

Tugon ha petsa Pebrero 25, 2000 "Hinigugma ko na mga anak! Mag-mata kamo tikang ha pangaturog dara han di-re pag tu-o ngan hiton sala, tungod kay panahon i-ne yana hin grasya na guin hahatag han Diyos ha iyo. Gamita i-ne nga panahon ngan pangita-a an grasya hin pagka-bulong hiton iyo kasing-kasing na tikang ha Diyos para makakita kamo unta ha Diyos ngan ha tawo dara iton iyo kasing-kasing. Ig-ampo hin espesyal na pa-agui adton di-re pa nakaka-hibaro hiton pag-higugma han Diyos, ngan mag-testigo pa-agui hiton iyo kinbuhi para maka-hibaro liwat hira ha Diyos ngan an Iya waray sukol na pag-hihigugma. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 02/2000


TINUIG NA PAGPAPAKITA KAN MIRJANA SOLDO HA PETSA MARSO 18, 2000

"Hinigugma ko na mga anak! Ayaw saya-ngi an iyo pangita han kalinaw ngan kalipay dida ha di-re amo na mga lugar ngan mga butang. Ayaw pag-tugot na iton iyo mga kasing-kasing tumig-a tungod hiton iyo gugma ha kahambugan. Tawga an ngaran han akon Anak. Karawta Hiya dida ha kasing-kasing niyo. Tungod la ha ngaran han akon Anak na mababati-an niyo iton tinu-od na kalipay ngan tinu-od na kalinaw ha kasing-kasing niyo. Amo la i-ne nga pa-agui na mahihibaro-an niyo an pag-higugma han Diyos ngan makakapag-sabog kamo hi-ne paharayo. Tinatawag ko kamo na mahimo na akon apostoles."

An pagpapakita nag-tikang alas 9:55 ha aga (oras didto) ngan inabot hin mga 5 ka minuto. Guin-ampo han Mahal na Birhen ngan benendisyunan niya an ngatanan. Espesyal na guin rekomenda ni Mirjana adton mga may sakit. Yana, waray guin pulong an Mahal na Birhen bahin han mga sekreto.


Tugon ha petsa Marso 25, 2000 "Hinigugma ko na mga anak! Mag-ampo kamo ngan pahimulsa hin maupay i-ne nga panahon tungod kay oras i-ne han grasya. Upod ako niyo ngan nag-hahangyo ako para hiton kada usa ha iyo atbang ha Diyos, para mag-abre iton iyo kasing-kasing ha Diyos ngan ha pag-higugma han Diyos. Mga anak, mag-ampo kamo hin waray hunong tubtub ngada nga an pag a-ampo ma-ikalipay niyo. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 03/2000

Tugon ha petsa Abril 25, 2000 "Hinigugma ko na mga anak! Yana liwat nga adlaw tinatawag ko kamo pagbag-o hin kinabuhi ha pagka Diyos-non. Masyado iton iyo kabaraka hadton mga butang materyoso ngan guti-ay la bahin han butang espirituhanon. Abrehi iton iyo kasing-kasing ngan mag-tikang hin otro ha mas pag-tratrabaho pa bahin hiton iyo kalugaringon pagbabag-o hin kinabuhi ngadto ha pagka Diyos-non. Mag-desider adlaw-adlaw pag-halad hin oras para ha Diyos ngan ha pag-ampo tubtub na an pag a-ampo mahimo para ha iyo na malipayon pag-sugat ha Diyos. Amo la i-ne nga pa-agui na magkaka-ada hin hinungdan iton iyo kinabuhi ngan, dara an kalipay, halarum na mahuhuna-huna niyo an waray katapusan na kinabuhi. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 04/2000

Tugon ha petsa Mayo 25, 2000 "Hinigugma ko na mga anak! Malipayon ako upod niyo ngan yana nga panahon hin grasya tinatawag ko kamo ha espirituwal na pag babag-o. Mag-ampo kamo, mga anak, na an Espiritu Santo bug-os na mag-puyo unta dida ha iyo, para malipayon kamo na makakapag-testigo ngadto hiton mga harayo pa ha pag-sarig. Labi na, mga anak, mag-ampo para hiton mga regalo han Espiritu Santo para, ha gugma-espirituwal, kada adlaw, ngan ha kada lugar, mapapa-harani kamo ha tawo sugad niyo; ngan dida han ka-araman ngan higugma mape-perdi niyo iton kada kakuri-an. Upod ako niyo ngan nag-hahangyo para han kada usa ha iyo atbang kan Hesus. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 05/2000

Tugon ha petsa Hunyo 25, 2000 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw tinatawag ko kamo ha pag-ampo. Iton nag a-ampo di-re nahadlok han ti-abot na kabuwasan. Mga anak ayaw kalimot, na upod ako niyo ngan hinihigugma ko kamo ngatanan. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 06/2000


AN TINUIG NA PAGPAPAKITA HAN MAHAL NA BIRHEN KAN BISYUNARYO, IVANKA

An pinagpakita-an na hi Ivanka Ivankovic Elez nagka-ada han iya regular nga tinuig na pinagpapakita-an ha petsa Hunyo 25, 2000. Hira Vicka, Marija, ngan Ivan basi han ira testimonya sigue pa an inadlaw na pinagpapakita-an, mintras hira Mirjana, Ivanka ngan Jakov may-ada la usa ka beses na pinagpapakita-an kada tu-ig.

Didto ha okasyun han katapusan na pagpapakita niya ha petsa Mayo 7, 1985, an Mahal na Birhen nag hatag kan Ivanka han ika-napulo nga tugon-sekreto, ngan guin sidngan hiya na ha bug-os na kinabuhi niya pagpapakita-an la hiya hin usa ka beses kada tuig dida han anibersaryo han mga pagpapakita. Amo nga, sugad liwat hi-ne an nahitabo yana nga tuig. An pagpapakita inabot hin 7 ka minuto kan Ivanka didto han ira balay-pamilya. Na-didto ha pagpapakita an pamilya la ni Ivanka, bana niya ngan tolo nga anak. Naghatag an Mahal na Birhen hi-nen sunod nga tugon:

"Nagpakilala ako han akon kalugaringon na ako an "Reyna han Kalinaw." Ino-otro ko an tawag ha iyo ngadto ha kalinaw, pag-pupuasa, pag a-ampo. Bag-oha hin otro an pag a-ampo han pamilya ngan karawta i-nen akon bendisyun."

Nag-siring hi Ivanka ha amon na malipayon an Mahal na Birhen ngan nag-pulong pa hiya ha iya bahin han ika-unom na tugon-sekreto.


Tugon ha petsa Hulyo 25, 2000 "Hinigugma ko na mga anak! Ayaw kalimot na a-anhi kamo ha kalibutan tikadto han waray katapusan ngan iton puy-anan niyo a-adto ha Langit. Amo i-ne, mga anak, na mag-abre kamo ha pag-higugma han Diyos ngan baya-i niyo iton maka-kalugaringon ngan an sala. Hina-ut na an iyo kalipay a-adto la ha pag-didiskubre niyo han Diyos dida ha adlaw-adlaw na pag a-ampo. Amo nga, pahimulsa niyo hin maupay i-ne nga panahon ngan mag-ampo, mag-ampo, mag-ampo; ngan an Diyos maha-harani ha iyo ha pag-ampo ngan pa-agui ha pag-ampo. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 07/2000

Tugon ha petsa Agosto 25, 2000 "Hinigugma ko na mga anak! Gusto ko tagan kamo han akon kalipay. Sulod han akon Imakulada na Kasing-kasing na a-abat ko na damo na humarani ha akon, ha espesyal na pa-agui, amo an nag-dadara hiton pag-daug han akon Imakulada na Kasing-kasing dida ha kasing-kasing nira pa-agui han pag a-ampo ngan pag babag-o hin kinabuhi ha pagka Diyos-non. Gusto ko magpa-salamat ha iyo ngan ma-inspira kamo na dug-ngan pa an pag-tratrabaho para ha Diyos ngan han Iya kahadi-an upod an pag-higugma ngan kusog han Espiritu Santo. Upod ako niyo ngan benebendisyunan ko kamo han akon kinag-anak na bendisyun. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 08/2000

Tugon ha petsa Septembre 25, 2000 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw tinatawag ko kamo na abre-hi iton iyo kalugaringon ha pag-ampo. Hina-ut na an pag-ampo ma-ikalipay niyo. Usba an pag a-ampo hiton iyo mga pamilya ngan mag-tukod hin mga grupo nga taga-ampo. Pa-agui hi-ne, masasabtan niyo an kalipay ha pag-ampo ngan pakikig-usa. An ngatanan na nag a-ampo ngan membro han mga grupo nga taga-ampo, abre ha kabobot-on han Diyos sulod hiton ira kasing-kasing ngan malipayon hira nga nag-titestigo bahin han pag-higugma han Diyos. Upod ako niyo, dara ko kamo ngatanan ha kasing-kasing ko ngan benebendisyunan ko kamo han akon kinag-anak na bendisyun. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 09/2000

Tugon ha petsa Oktubre 25, 2000 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw gusto ko abrehan an akon kinag-anak na kasing-kasing ha iyo ngan tawgon kamo na mag-ampo para han akon mga intensyun. Gusto ko usbon an pag-ampo upod niyo ngan tawgon kamo na mag-puasa na gusto ko ihalad ha Anak ko na hi Hesus para han ti-abot na bag-o nga panahon - panahon han tag-ubod. Din-he ha tuig han Hubileo damo nga kasing-kasing an nag-abre ha akon ngan an Simbahan nag babag-o dida han Espiritu. Malipayon ako upod niyo ngan nagpapasalamat ako ha Diyos para hi-ne nga regalo; ngan kamo, mga anak, tinatawag ko na mag-ampo, mag-ampo, mag-ampo - tubtub ngada na an pag-ampo ma-ikalipay niyo. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 10/2000

Tugon ha petsa Nobyembre 25, 2000 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw na harani an Langit ha iyo ha espesyal na pa-agui, tinatawag ko kamo ha pag-ampo para pa-agui ha pag-ampo mabutang niyo an Diyos ha pinaka-una nga puesto. Mga anak, yana nga adlaw harani ako ha iyo ngan benebendisyunan ko an kada usa ha iyo han akon kinag-anak na bendisyun para magka-ada kamo hin kusog ngan pag-higugma ha ngatanan na tawo na makaka-sugat niyo ha kalibutan-on na kinabuhi ngan maka-hatag kamo han pag-hihigugma han Diyos. Malipayon ako upod niyo ngan gusto ko sumatan kamo na an iyo bugto na hi Slavko natawo ngadto ha Langit ngan nag-hahangyo para ha iyo. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 11/2000

Tugon ha petsa Disyembre 25, 2000 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw na guin tugotan ako han Diyos makanhi ha iyo, kugos an Ni?o Hesus, malipayon ako upod niyo ngan nagpapasalamat ako ha Diyos para han ngatanan na Iya guin himo yana tu-ig han Hubileo. Espesyal an pasalamat ko ha Diyos para ha tanan bokasyun hadton mga nag-hatag han ira kumpleto na pag-'Oo' ha Diyos. Hatag ko ha iyo ngatanan an akon bendisyun ngan an bendisyun han Ni?o Hesus. Nag a-ampo ako para ha iyo ngatanan na an kalipay matawo dida hiton iyo mga kasing-kasing para malipayon na dadad-on niyo an kalipay ko yana nga adlaw. Dida hi-ne nga Ni?o, dara ko ha iyo an Taga-salba hiton iyo kasing-kasing, ngan Hiya an nag-tatawag ha iyo ha pagka-santohanon hin kinabuhi. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 12/2000


Tinuig na pagpapakita kan Jakov Colo ha petsa Disyembre 25, 2000

Hadton katapusan na adlaw-adlaw na pagpapakita kan Jakov Colo ha petsa Septembre 12, 1998. Nag-pulong ha iya an Mahal na Birhen na pagpapakita-an hiya usa ka beses kada tuig dida ha Disyembre 25, para ha Pasko. Amo liwat i-ne yana nga tuig. An pagpapakita nag-tikang alas 3:20 ha kulop (oras didto) ngan inabot hin 10 ka minuto. Nakanhi an Mahal na Birhen kugos an NiƱo Hesus ha iya mga butkon. Benendisyunan niya an ngatanan ngan naghatag hin usa nga tugon:

"Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw di-in natawo hi Hesus ngan, dida han Iya pagka-tawo, nag-dara hin waray sukol na kalipay, pag-higugma ngan kalinaw, tinatawag ko kamo, ha espesyal na pa-agui, na mag-siring hiton iyo pag-'Oo' kan Hesus. Abrehi iton iyo kasing-kasing para mag-sulod hi Hesus ngadto, mag-puyo didto, ngan mag-umpisa pag-trabaho pa-agui ha iyo. Amo la i-ne nga pa-agui na mai-intendihan niyo an tinu-od na kahusay hiton pag-higugma han Diyos, iton kalipay, ngan an kalinaw. Hinigugma ko na mga anak, mag-maresyo kamo ha pagka-tawo ni Hesus ngan mag-ampo para hadton mga kasing-kasing nga di-re pa abre ngadto kan Hesus para maka-sulod unta hi Hesus ha kada kasing-kasing nira ngan mag-tikang pag-trabaho - para an kada tawo mahimo nga ehemplo han tinu-od nga tawo na gamit ni Hesus."


Last Modified 03/03/2014