“Drogie dzieci! Także dzisiaj wzywam was, żebyście się modliły i pościły o pokój. Jak już powiedziałam, także teraz powtarzam wam, dzieci, że wojny można powstrzymać tylko modlitwą i postem. Pokój jest cennym darem od Boga. Szukajcie, módlcie się, a otrzymacie go. Mówcie o pokoju i noście pokój w swych sercach. Troszczcie się o niego jak o kwiat, który potrzebuje wody, delikatności i światła. Bądźcie tymi, którzy pokój przynoszą innym. Jestem z wami i wstawiam się za wami wszystkimi. Dziękuję wam, że odpowiedziałyście na moje wezwanie.”

POKÓJ JEST CENNYM DAREM BOGA

Słowa Matki Bożej, tak jak Jej miłość do nas, Jej dzieci, pozostają niezmienne. Tak, jak w poprzednim orędziu, także dzisiaj Ona wzywa nas do modlitwy i do postu w intencji pokoju. Przedstawiła się tu jako Królowa Pokoju, która nam przynosi i daje pokój. Wielu go doświadczyło i ujrzało w swych sercach. Wnieśli ten pokój w swoją codzienność. Lecz Ona w swych orędziach zwraca się do wszystkich: drogie dzieci; jak matka mówi do wszystkich, do każdego serca. Od jednostki pokój zaczyna rozprzestrzeniać się na rodzinę, a od rodziny na naród i na całe społeczeństwo. Ważne jest, żebyśmy jako jednostki, odpowiedzieli na to wezwanie. Wszystko zaczyna się od jednostki. Nie możemy oczekiwać, że zmienią się inni, że inni będą lepsi, że inni uwierzą; jest sprawą zasadniczą, żebym ja, jako jednostka, zwrócił swe serce do Matki, która nas prowadzi do Króla Pokoju, Jezusa. Ona widzi dobrze, jak zagrożony jest człowiek i jak zagrożony jest pokój w sercu człowieka. Ona wie dobrze, że niepokój i nienawiść pochodzą z niespokojnego serca. Ona ofiaruje nam dla takich serc lekarstwo.

Tutaj Najświętsza Panna nie objawiła nic nowego, ani nie przyniosła nic, co byłoby nieznane. Matka Boża wzywa nas do tego, do czego wzywali już prorocy Starego Testamentu: do nawrócenia serca, wiary, postu i modlitwy. Według świadectwa widzących, Najświętsza Panna wezwała nas wszystkich do pokoju, do postu i do modlitwy, do nawrócenia i do silnej wiary. Od początku objawień aż do 14 sierpnia 1984 r. pościło się raz w tygodniu. W wigilię uroczystości Wniebowzięcia 1984 r. przez widzącego Ivana dała nam następujące orędzie: “Chciałabym, żeby w tych dniach ludzie modlili się ze mną. I żeby modlili się możliwie jak najwięcej! Żeby ponadto pościli o chlebie i wodzie w środy i piątki; żeby codziennie odmawiali przynajmniej różaniec: tajemnice radosne, bolesne i chwalebne...”

Wiele było orędzi, w których Najświętsza Maryja Panna zachęcała do postu. Na przykład 20 września 1984 r. Matka Boża wzywała: “Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was, żebyście zaczęły pościć sercem. Jest wiele osób, które poszczą, lecz czynią to dlatego, że czynią to inni. To stało się zwyczajem, którego nikt nie chce przełamać.”

“Drogie dzieci!... W szczególności żyjcie postem, ponieważ poszcząc możecie mi sprawić radość, że zobaczę, jak wypełnia się cały plan, jaki Bóg miał tu w Medjugorju...”

“Drogie dzieci! Także dzisiaj wzywam was do modlitwy i do postu. Wiedzcie, drogie dzieci, że z waszą pomocą mogę uczynić wszystko i zmusić szatana, żeby nie prowadził do złego i oddalił się od tego miejsca... Dlatego, drogie dzieci, wzywam was, żeby wasz dzień był jedynie modlitwą i całkowitym zawierzeniem Bogu...”

W orędziu z 25 lipca 1991 r. Matka Boża mówi: “Drogie dzieci!... W tym czasie pokój jest zagrożony w sposób szczególny i [dlatego] proszę was, żebyście odnowiły post i modlitwę w waszych rodzinach. Drogie dzieci, pragnę, żebyście pojęły powagę sytuacji i że wiele z tego, co się wydarzy, zależy od waszej modlitwy. Lecz wy się modlicie mało. Drogie dzieci, jestem z wami i zachęcam was, żebyście poważnie zaczęły się modlić i pościć jak w pierwszych dniach mojego przyjścia...”

W orędziu z 25 kwietnia 1992 r. powiedziała do nas: “Drogie dzieci! Także dzisiaj wzywam was do modlitwy. Tylko przy pomocy modlitwy i postu można powstrzymać wojnę...”

Dla nas rzeczą istotną jest przypominać sobie słowa Matki Bożej, a jeszcze ważniejsze jest przyjmować je sercem i żyć nimi w swym życiu. Może się zdarzyć, że zapomnimy słów, lecz jeśli bierzemy je poważnie, to te słowa zaniosą nas i zaprowadzą do źródła, do Jezusa, z którego także Maryja przynosi nam upragniony pokój serca i ducha.

Najświętsza Maryja Panna często wzywa nas do postu, lecz jeszcze częściej do modlitwy. Post jest modlitwą ciała. Post jako taki nie istnieje. Zawsze jest złączony z modlitwą, miłosierdziem i dziełami miłości. O mocy postu mówi sam Jezus (por. Mk 9, 29). W swych orędziach Matka Boża mówi, że modlitwą i postem można nawet powstrzymać wojnę. Także Ojciec Święty Jan Paweł II wzywał i nadal wzywa wszystkich chrześcijan, żeby modlili się i pościli w intencji pokoju na świecie. Jest to jedyny sposób, żeby pokonać poważne i głębokie kryzysy, jakie panują w świecie, osiągając przy pomocy postu nawrócenie serca i przerwanie wojen, które rodzą się w sercu człowieka. Świat bardziej potrzebuje tych, którzy się modlą niż tych, którzy walczą i jeśli sprawy na świecie idą źle lub się pogarszają, to dlatego, że więcej jest walczących niż osób, które się modlą. Stańmy się walczącymi w szkole modlitwy i miłości Matki Bożej, żebyśmy coraz bardziej, dzień po dniu, mogli zbliżać się do Boga i bardziej należeli do Boga, a przez nas także cały świat.

O. Ljubo Kurtović

Medjugorje, 26 lutego 2003


BackHomeOverviewInfo
Last Modified 03/05/2003