Monthly Message - Slovak

On the 25th of each month, Our Lady appears to the Medjugorje visionary Marija to give us her message to the world. Our Lady's latest monthly message appears below.

Slovak Messages from: 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Posolstvo z 25. septembra 2017 "Drahé deti! Volám vás, aby ste boli veľkodušní v odriekaní , pôste a modlitbe za všetkých tých, ktorí sú v pokušení a sú vašimi bratmi a sestrami. Osobitným spôsobom vás úpenlivo prosím, aby ste sa modlili za kňazov a za všetky zasvätené osoby, aby milovali Ježiša stále vrúcnejšie, aby Duch Svätý naplnil ich srdcia radosťou a aby boli svedkami Neba a nebeských tajomstiev. Veľa duší je v hriechu, pretože nie je tých, ktorí by sa obetovali a modlili za ich obrátenie. Ja som s vami a modlím sa, aby boli vaše srdcia naplnené radosťou. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 09/25/2017


Last Modified 10/18/2017