154
18. listopada 2000.

PRESS BULLETIN - Hrvatski

MEDITATION

"Draga djeco! Danas vas pozivam da se otvorite molitvi. Neka vam molitva postane radost. Obnovite molitvu u svojim obiteljima i stvarajte molitvene skupine i tako æete doživjeti radost u molitvi i zajedništvo. Svi koji mole i èlanovi su molitvenih skupina, u srcu su otvoreni Božjoj volji i radosno svjedoèe Božju ljubav. Ja sam s vama i sve vas nosim u svom srcu i blagoslivljam vas svojim majèinskim blagoslovom. Hvala vam što ste se odazvali mom pozivu." 25. rujna 2000.


ŠTO IMA MOLITVA SA ŽIVOTOM?

"U kampu smo èesto zajednièki molili i to je bilo nešto vrlo, vrlo važno... Imam poveliku mjeru povjerenja u Boga iz èega izrasta osnovni optimizam". (Werner Wallert, mjesecima talac na otoku Jolo) Molitvu èesto promatramo kao dio života koji je izdvojen i koji malo ili nimalo utjeèe na tijek svakodnevnog dana, rada, uspjeha ili neuspjeha. Èini se da je puno lakše moliti u životnim tjesnacima, nego kad sve ide željenim tijekom. No, budimo iskreni: zar je to malo ako u tjeskobnim vremenima uspijevamo moliti? I ako, k tome, molitva raða optimizam?

Fra Ivan Landeka


V I J E S T I

LISTOPAD - MARIJIN MJESEC

U katolièkoj tradiciji listopad je mjesec posveæen Mariji i u njemu je naglašena molitva krunice. Toliko puta smo se svi mogli osvjedoèiti u snagu i moæ te molitve. Stoga nas raduje da su ovi dani u Meðugorju obilježeni velikim brojem hodoèasnika sa svih strana svijeta. Posebno su brojni hrvatski hodoèasnici koji su upravo za blagdan Kraljice krunice, 7. listopada, u velikom broju došli u pohode Mariji - Kraljici krunice. Želimo pozvati sve, i hodoèasnike u Meðugorju i sve vas u vašim župama, da kroz listopad na poseban naèin molite krunicu i na taj naèin se preko nje približite Isusu.


SV. OTAC S BISKUPIMA SVIJETA POVJERIO MARIJI TREÆE TISUÆLJEÆE

U okviru proslave Velikog jubileja u nedjelju, 8. listopada 2000., sv.Otac je u zajedništvu s nazoènim biskupima na kraju Euharistijskog slavlja, u kojem je sudjelovalo više tisuæa hodoèasnika iz cijeloga svijeta, kleèeæi pred kipom Majke Božje Fatimske, povjerio Krsitovoj majci buduænost Crkve i svijeta.

Na ovaj sveèani èin bili su na osobit naèin pozvani Marijini štovatelji i marijanske molitvene skupine. Uoèi dana posvete, na blagdan Kraljice krunice, sv. Otac je sa svim nazoènima molio slavna otajstva krunice. Na kraju je izmeðu ostalog naglasio:

"...U okviru Velikoga jubileja 2000. želimo izraziti zahvalnost Crkve za majèinsku skrb koju je Marija uvijek pokazivala prema svojoj djeci, hodoèasnicima u vremenu. Nema stoljeæa i nema naroda u kojima Ona nije dala osjetiti svoju nazoènost noseæi vjernicima, a poglavito malima i siromašnima, svijetlo, nadu i utjehu..."

Meðu brojnim hodoèasnicima i skupinama zapažen je velik broj meðugorskih hodoèasnika, kao i novi meðugorski župnik fra Ivan Sesar.


BLAGDAN SV. FRANJE ASIŠKOGA

Blagdan sv. Franje slavi se u cijelom katolièkom svijetu 4. listopada. Ta svetkovina je ipak posebno sveèana u franjevaèkim zajednicama. 3. listopada na uoènicu blagdana u župnoj crkvi svetoga Jakova u Meðugorju nakon veèernje sv. mise obavljen je obred Preminuæa sv.Franje Asiškog. Franjevci i franjevke, te èlanovi franjevaèke mladeži iz Meðugorja s upaljenim svijeæama prošli su zajedno u procesiji kroz crkveno dvorište te se vratili pred oltar gdje je obavljen obred Preminuæa serafskoga Oca Franje. Ovaj obred preminuæa obavlja se u predveèerje svetkovine našega sv. Oca Franje. Nakon obreda mladi framaši zadržali su se još neko vrijeme u pjesmi, a njima su se pridružili i brojni hodoèasnici.


PRVI PETAK I MOLITVA ZA BOLESNIKE

Kroz godinu Velikog jubileja svakog prvog petka u mjesecu veèernji molitveni program u Meðugorju na poseban naèin je posveæen bolesnima.

Župna crkva sv. Jakova bila je na veèernjoj sv. misi i ovoga prvoga petka ispunjena velikim brojem vjernika meðu kojima je bilo nazoèno i dosta bolesnika. Na koncu sv. mise sveæenici su podijelili bolesnièko pomazanje svima koji su željeli primiti taj sakramenat.


8. MEÐUNARODNI SUSRET VODITELJA CENTARA MIRA I MEÐUGORSKIH MOLITVENIH SKUPINA

Kao što smo pisali u Biltenu broj 149, župni ured Meðugorje organizira VIII. susret voditelja centara mira, molitvenih i karitativnih skupina koji æe se održati od 26. veljaèe do 1. ožujka 2001. u Meðugorju. Tema susreta je: "MIR I POMIRENJE"

Program po danima

Ponedjeljak, 26. 02. 2001.
8,30 Jutarnja molitva
9,00 Predavanje: "Poruka mira i pomirenja", dr. fra Božo Lujiæ
10,00 Stanka
10,30 Susret i razgovor s predavaèem
12,00 Ruèak
15,00 Susret s franjevcima
17,00 Veèernji molitveni program u crkvi

Utorak, 27. 02. 2001.
8,30 Jutarnja molitva
9,00 Predavanje: "Meðugorje u službi Crkve i svijeta - 20 godina", dr. fra Ljudevit Rupèiæ
10,00 Stanka
10,30 Susret i razgovor s predavaèem
12,00 Ruèak
15,00 Odlazak na Brdo ukazanja
17,00 Veèernji molitveni program u crkvi

Srijeda, 28. 02. 2001.
Èista srijeda: Molitveni dan: fra Slavko Barbariæ i fra Jozo Zovko
9,00 Predavanja, molitva, razgovori
12,00 Ruèak (kruh i voda)
14,00 Odlazak na Križevac
17,00 Veèernji molitveni program u crkvi
21,00 - 22,00 Klanjanje

Èetvrtak, 1. 03. 2001.
8, 30 Jutarnja molitva
9, 00 Iskustva sudionika
11,00 Sv. misa - fra Ivan Sesar, župnik
... Zajednièki ruèak

Predavaèi na ovogodišnjem seminaru:

Dr. fra Božo Lujiæ roðen je 1946. godine u Osjeèku, Odžak. 1966. stupio je u franjevaèki red, Provincija Bosna Srebrena. Zareðen je za sveæenika 1974. god. Studij teologije završio je 1974. na Franjevaèkoj teologiji u Sarajevu, a magisterij postiže na Teološkom fakultetu u Ljubljani 1977. god. Doktorirao je na istom fakultetu 1982. na temu: "Iskustvo Boga i èovjeka u Jeremijinoj knjizi". Posebne biblijske studije nastavio je na Papinskom biblijskom institutu u Rimu gdje je postigao licencijat biblijskih znanosti, nakon èega je kraæe vrijeme studirao na Franjevaèkom biblijskom institutu u Jeruzalemu. Diplomirao je takoðer njemaèki jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Sarajevu godine 1984. Od 1977. na Franjevaèkoj teologiji u Sarajevu predaje biblijsku teologiju i egzegezu, a od 1993. predavaè je i na Katehetskom institutu, kao i na Institutu za teološku kulturu laika Bogoslovnog fakulteta u Zagrebu, te na Evangelièkom teološkom fakultetu u Zagrebu.

Dr. fra Ljudevit Rupèiæ roðen je 1920. godine u Hardomilju, Ljubuški. 1939. stupio je u franjevaèki red u Hercegovaèkoj provinciji, a 1946. zareðen je za sveæenika. Studij teologije završio je 1947. na Bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Doktorirao je 1958., a habilitirao 1971. na istom fakultetu. Od 1958. do 1988. predavao je novozavjetnu egzegezu na Franjevaèkoj teologiji u Sarajevu, a neko vrijeme i na Bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Pod jugokomunistièkim režimom tamnovao je 1945. i 1947. god., te od 1952. do 1956. godine. Dulje vrijeme (1968-1981) bio je èlan Teološke komisije pri Biskupskoj konferenciji bivše Jugoslavije. Preveo je Novi zavjet s izvornika na hrvatski jezik. Prijevod je doživio brojna izdanja. Objavio je mnogo knjiga, studija i èlanaka na hrvatskom, njemaèkom, talijanskom, francuskom i engleskom jeziku, te je održao mnoštvo predavanja na brojnim kongresima i simpozijima po Europi i Americi.

Osmi meðunarodni susret voditelja centara mira, molitvenih i karitativnih skupina vezanih za Meðugorje, održat æe se u Novoj dvorani u Meðugorju.Broj mjesta je ogranièen, a svake je godine broj sudionika sve veæi. Stoga vas molimo da što prije, a najkasnije do konca prosinca 2000. prijavite svoj dolazak na ovaj susret. Prijave izvršiti na broj faxa (+ 387 36) 651 300 i 651 444 ili puetm e-maila: medjugorje-mir@medjugorje.hr (za Mariju Dugandžiæ) ili pak u Uredu informacija svetišta osobno ili putem telefona na broj 00387 36 651 988.

Za sve jeziène skupine bit æe organizirano simultano prevoðenje. Cijena seminara je 120 DEM po osobi. U cijenu su ukljuèeni svi troškovi organizacije i rada seminara (predavaèi, prijevodi tekstova, simultani prijevod i zajednièki ruèak zadnji dan). Prilikom plaæanja na poèetku seminara svaki æe sudionik dobiti akreditaciju koja æe mu omoguæiti sudjelovanje u radu seminara. Za smještaj u Meðugorju treba se pobrinuti svatko osobno. Vjerujemo da vama to nije poteškoæa buduæi da dugi niz godina dolazite u Meðugorje i u njemu imate svoje poznanike i prijatelje. Sa sobom treba ponijeti radio sa slušalicama radi simultanog prevoðenja. Radio sa slušalicama moæi æe se nabaviti i tijekom seminara.

Unaprijed se radujemo vašim prijavama i zajednièkom susretu prigodom 20. obljetnice Gospina ukazanja u župi Meðugorje!


Published by: INFORMATIVNI CENTAR MIR - Svetiste Kraljice Mira (Information Center MIR - Shrine of the Queen of Peace), 88266 Medjugorje.
Director: fra Miljenko Stojic.
Information Office: 00387-36-651-988
Parish Office: 00387-36-650-206; 650-310; 651-333
Fax: 00387-36-651-444
Radio: 00387-36-651-100; fax 651-300
E-mail: medjugorje-mir@medjugorje.hr; Internet: http://www.medjugorje.hr
Automatic Message: 060-325-325. By calling this number you can hear the latest message of Our Lady in Croatia, Bosnia-Hercegovina, Slovenia, Austria, Switzerland and Germany, as well as also the meditation and the news from Medjugorje which is updated every Wednesday.


BackHomeOverviewInfo
Last Modified 10/18/2000